Hlavní menu:

Podmenu:Zámecký park v Hostavicích

Zámecký park v Hostavicích

Praha 14 chce zrevitalizovat park v Hostavicích. V roce 2007 navrhla pokácení 134 ks listnatých a 18 ks jehličnatých dřevin. Nesouhlas občanů a OS s rozsahem vedl ke zrušení tohoto rozhodnutí. Nové správní řízení ke kácení zahrnovalo pouze 52 ks listnatých a 8 ks jehličnatých dřevin.
V roce 2011 ČIŽP rozhodlo o zákazu kácení dřevin pro výstavbu víceúčelového hřiště.

 
Zámecký park v Hostavicích
Zámecký park v Hostavicích

Praha 14 chce zrevitalizovat park v Hostavicích. Městská část Praha 14 pořádala již dvě veřejná setkání s občany v objektu VŠTVS Palestra na kterých se diskutovaly potřeby občanů, zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích a rozsah změn.

(36 článků)

 
02.05.2013, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Park Vidlák - co s ním?

Park Vidlák - co s ním?

MČ Praha 14 si dovoluje pozvat občany na veřejné projednávání o budoucí podobě parku Vidlák v Hostavicích. Akce se uskuteční 13. května od 17 hodin u pískoviště v parku Vidlák. Během setkání je zajištěno drobné občerstvení; předpokládaná doba trvání jsou 2 hodiny. Celý článek ...

01.11.2012, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Kácení dřevin v parku Pilská

Kácení dřevin v parku Pilská

Odbor dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil správní řízení ve věci žádosti o pokácení 4 ks listnatých dřevin (2 ks lípy o obvodech kmene 1,57 m a 1,47 m ve výšce 1,30 m nad zemí, 1 ks javoru - vícekmen o obvodech kmene 0,47 m, 0,31 m a 0,25 m ve výšce 1,30 m nad zemí a 1 ks dubu - vícekmen o obvodech kmene 0,91 m a 1,10 m ve výšce 1,30 m nad zemí) rostoucích na pozemku parc. č. 145, k. ú. Hostavice. Celý článek ...

10.01.2012, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Veřejné setkání k projektu Revitalizace parku v Pilské ulici

Veřejné setkání k projektu Revitalizace parku v Pilské ulici

Městská část Praha 14 zve občany dne 19.1.2012 od 18:00 na veřejné setkání k projektu „Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice“. Celý článek ...

20.12.2011, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Revitalizace parku v Hostavicích

Revitalizace parku v Hostavicích

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 709/RMČ/2011 k veřejnému projednání projektového záměru "Revitalizace rekreačního parku přírodního charakteru s prvky pro aktivní odpočinek v Pilské ulici, Hostavice". Celý článek ...

18.06.2011, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
V parku v Hostavického zámečku se diskutovalo

V parku v Hostavického zámečku se diskutovalo

Ve čtvrtek 15.6.2011 pořádala městská část Praha 14 veřejné setkání s občany v objektu VŠTVS Palestra, Pilská 9 (Hostavický zámeček). Tématem debaty u kulatých stolů bylo zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích a po přestávce pak debata o budoucím vzhledu parku Pilská (park u Hostavického zámečku). Celý článek ...

01.06.2011, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Veřejné setkání - Budoucnost parku v Pilské

Veřejné setkání - Budoucnost parku v Pilské

Městská část Praha 14 chce zrevitalizovat park v Hostavicích. V roce 2007 navrhla pokácet 134 ks listnatých a 18 ks jehličnatých dřevin a vybudovat v parku rozsáhlé sportovní zázemí pro VŠTVS Palestra, která má zámek a park v pronájmu. Nesouhlas občanů a občanských sdružení s rozsahem likvidace zeleně vedl ke zrušení tohoto rozhodnutí. Také další záměr umístit jedno víceúčelové hřiště v zámeckém parku v Hostavice byl z hlediska ochrany přírody a parku problematický a inspekce životního prostředí jej zakázala. Celý článek ...

24.03.2011, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Převedení nevyužitých financí z roku 2010 pro zámek v Hostavicích

Převedení nevyužitých financí z roku 2010 pro zámek v Hostavicích

Rada hlavního města Prahy projednala ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k využití na stejný účel v roce 2011. Celý článek ...

16.06.2010, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Výběr dodavatele na hřiště v areálu zámeckého parku v Hostavicích

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 305/RMČ/2010 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice“. Celý článek ...

19.05.2010, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Víceúčelové hřiště v zámeckém parku v Hostavice

Víceúčelové hřiště v zámeckém parku v Hostavice

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 200/RMČ/2010 k návrhu na zahájení veřejné zakázky "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Hostavice, areál zámeckého parku, parc. č. 145, Praha 9, k. ú. Hostavice". Celý článek ...

09.12.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Kácení dřevin v Hostavickém parku

Městská část Prahy 14 podala žádost o pokácení 7 ks listnatých dřevin na pozemku parc. č.145 k.ú. Hostavice. Jedná se o park zámečku v Hostavicích, který má v pronájmu soukromá neuniverzitní vysoká škola VŠTVS PALESTRA. V srpnu 2009 již bylo vydáno rozhodnutí ve věci pokácení 52 ks listnatých dřevin a 8 ks jehličnatých dřevin. Celý článek ...

23.09.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Rekonstrukce a rozšíření hřiště v hostavickém parku

Rekonstrukce a rozšíření hřiště v hostavickém parku

Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 486/RMČ/2009 k zahájení přípravných prací na akci "Rekonstrukce a rozšíření hřiště s umělým povrchem a navazujících přístupových ploch v ulici Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice". Celý článek ...

26.08.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Rozhodnuto o kácení stromů v parku zámečku v Hostavicích

Rozhodnuto o kácení stromů v parku zámečku v Hostavicích

Dne 30.7.2009 proběhlo nové správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích. Celý článek ...

18.07.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Zahájeno nové správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Zahájeno nové správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Občanské sdružení Kyjský občanský klub bylo vyzváno k účasti na správním řízení ve věci pokácení 52 ks listnatých dřevin /javor, dub, akát, jasan, lípa, bříza, jírovec, jilm/, 8 ks jehličnatých dřevin /smrk, modřín, borovice, jalovec/ a 89 m2 porostu smrku na pozemku parc. č. 145, k. ú. Hostavice - areál zámečku v Hostavicích. Celý článek ...

18.07.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Pokračování kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Pokračování kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 zahájil nové správní řízení ve věci pokácení 60 ks dřevin v zámeckém parku v Hostavicích. Toto nové správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku bylo zahájeno na základě zpracovaného znaleckého posudku RNDr. Boženy Gregorové, CSc zadaného Českou inspekcí životního prostředí. Celý článek ...

17.07.2009, autor: KOK, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Kdo poškodil dřeviny v zámeckém parku v Hostavicích?

Během šetření znalce, při zpracovaného znaleckého posudku ve věci kácení 150 dřevin v areálu parku zámečku v Hostavicích, bylo zjištěno u tří stromů vážné a úmyslné poškození, trestné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o tři velmi hodnotné stromy jasan (Fraxinus excelsior) a dvě lípy (Tilia cordata). Celý článek ...

04.09.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Zastavení správního ke povolení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Prahy 14 vydal usnesení ke správnímu řízení vedené pod č. j. OŽP/2053/07/Ad ve věci žádosti MČ Praha 14, zastoupené OESM ÚMČ Praha 14, o povolení pokácení 134 ks listnatých a 18 ks jehličnatých dřevin (specifikace viz dendrologický průzkum "Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích") na pozemku parc. č. 145, k. ú. Hostavice. Celý článek ...

09.07.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Uzavřena smlouva na úpravy části objektu Pilská č.p. 9 (zámeček v Hostavicích)

MČ P14 uzavřela smlouvu č. 178/08 se společností ELIZZA, s.r.o., Malebná 960, 149 00 Praha 4 (smlouva o dílo č.j. 2008/OSMI/0035) na zakázku "Stavební úpravy části objektu Pilská č.p. 9, Praha 9, k.ú. Hostavice. Celý článek ...

04.06.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice

Na úřední desce ÚMČ P14 byl zveřejněn protokol o otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky - Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice. Podány byly tři nabídky. Podmínkám v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. vyhověly nabídky společnosti ELIZZA s.r.o. a MONTSERVIS PRAHA, a.s. Nabídka společnosti Restav-Praha, s.r.o. podmínkám v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. nevyhověla. Celý článek ...

17.04.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy

Dne 24.4.2008 proběhne 16. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy. Na programu jednání je schválení požadavků městských částí hl. m. Prahy na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 (popř. 2006) k využití v roce 2008. Mezi navrženými dotacemi převáděnými do roku 2008 je také pro MČ Praha 14 "Rekonstrukce parku vč. ohradní zdi a zeleně" (ORG 4518) částka 1 192 938,00 Kč. Celý článek ...

17.04.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Výběrové řízení na stavební úpravy zámečku v Hostavicích

Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č. 188/RMČ/2008 "Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, Praha 9, k. ú. Hostavice" výběrové řízení na úpravy zámečku v Hostavicích. Předmětem podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací akce "Stavební úpravy části objektu Pilská č. p. 9, k. ú. Hostavice. Celý článek ...

10.04.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Převedení nevyužitých financí z roku 2007 pro zámek v Hostavicích

Rada hlavního města Prahy projednala dne 8.4.2008 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití na stejný účel v roce 2008. Rada hlavního města Prahy schválila také pro MČ Praha 14 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků na akci "Rekonstrukce parku vč. ohradní zdi a zeleně" (ORG 4518) a to částku 1 192 938,00 Kč. Dále Rada hlavního města Prahy schválila také pro MČ Praha 14, převedení nevyčerpaných účelových prostředků pro akci "Vybavení sportovišť potřebným zázemím, ul. Pilská (ORG 8737)". U této akce byl změněn název na nový zpřesněný název: "Stavební úpravy části objektu čp. 9, ulice Pilská (1.P.P.,1.N.P.) ORG 8737"a Rada hlavního města Prahy schválila částku 4 778 243,50 Kč.

02.04.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Kauza "kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích" v listech Prahy 14

V rubrice Napsali jste nám je v Listech Prahy 14 č. 4/2008 otištěn dopis p. Miloše Minčiče z Hostavic, který se týká problematiky kácení dřevin v parku zámečku v Hostavicích.
Součástí je také odpověď z radnice (Ing. Vladimír Vyčichlo, vedoucí odboru životního prostředí a Ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje) a vyjádření starosty Ing. Miroslava Froňka "Několik poznámek starosty Prahy 14" MČ Prahy 14.

23.02.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

KOK se odvolal proti vydanému rozhodnutí o kácení v hostavickém parku

Kyjský občanský klub podal proti vydanému rozhodnutí č.j. OŽP/2053/07/Ad ze dne 1. 2. 2008, kterým bylo povoleno pokácet 128 ks listnatých dřevin a 11 ks jehličnatých dřevin na pozemku č.parc. 145 v k.ú. Hostavice.

02.02.2008, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Vydáno rozhodnutí o kácení v hostavickém parku

Úřad městské části Praha 14 vydal rozhodnutí č.j. OŽP/2053/07/Ad ze dne 1. 2. 2008, kterým bylo povoleno pokácet 128 ks listnatých dřevin a 11 ks jehličnatých dřevin na pozemku č.parc. 145 v k.ú. Hostavice.

11.12.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Zámecký park bez stromů? Náš region č. 6 - 29.11.2007

Park zámečku v Hostavicích, v blízkosti Dolních Počernic, je již více jak dva měsíce v ohrožení motorových pil a občané se snaží zachránit stromy, které skončit pod nenasytnými zuby motorové pily. Blíže viz příloha.

Ke stažení: Zpravodaj, 2 kB

24.11.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Inspektoři pozastavili kácení dřevin

Situace kolem stromů v hostavickém zámeckém parku dospěla do mrtvého bodu. Kácení a prořezávky totiž v pátek 16. listopadu zastavila inspekce životního prostředí. Radnice jí nyní musí doložit všechny dokumenty, které se týkají obnovy parku. Zdroj: Pražský Deník 24. 11.2007.

17.11.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

V hostavickém parku zahájeno nepovolené kácení dřevin

Dne 15.11.2007 bylo v hostavickém parku zahájeno kácení dřevin (pruh o šířce dva metry od ohradní zdi v Dřínovské ulici). Vzhledem k tomu, že k tomu, že OŽP MČ P14 ještě nevydal rozhodnutí o kácení dřevin, které by nabylo právní moci, tak se jedná o nepovolené kácení dřeviny zvuk. Česká inspekce životního prostředídne 16.11.2007 navštívila hostavický park a zastavila s okamžitou platností veškeré práce a zahájila s vlastníkem (MČ Praha 14) správní řízení. O celé situaci byl informován také tajemník ÚMČ P14.
Zároveň byla také zahájena oprava ohradní zdi u trati, která byla asi v délce 20 m je zbořena, byl vytvořen nový betonový základ na stavbu nové ohradní zdi. V souvislosti s touto stavbou vjela do této části parku těžká technika a je zde rozježděný povrch parku.

25.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Odeslána petice proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice

Zástupci občanského sdružení Za budoucnost Hostavic odeslali petici proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice. Petice byla odeslána dne 24.10.2007 na následující instituce: MČ Praha 14, Zastupitelstvo MČ Praha 14, Radu MČ Praha 14, starostu MČ Praha 14 - Ing. Miroslava Froňka, odbor životního prostředí MČ Praha 14, odbor územního rozvoje MČ Praha 14. Dále pak byla petice zaslána na Zastupitelstvo Magistrátu hl. města Prahy a odbor stížností a kontrol Magistrátu hl. města Prahy - JUDr. Richard Mařík. Dále pak na Zastupitelstvo Magistrátu hl. města Prahy a odbor stížností a kontrol Magistrátu hl. města Prahy - JUDr. Richard Mařík.
Pod peticí proti kácení stromů v parku zámečku Hostavice bylo podepsáno 146 občanů MČ Prahy 14. K petici se má MČ Praha 14 vyjádřit do 23.listopadu 2007. Blíže viz text petice v příloze.

Ke stažení: Text petice, 60 kB

24.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Schůzka ke kácení stromů v parku zámečku Hostavice

Dne 24.10.2007 proběhla v parku zámečku v Hostavicích schůzka za účasti starosty Froňka, vedoucího OŽP Vyčichla, radního MHMP Štěpánka, zástupců občanských sdružení Za budoucnost Hostavic (Rytychová), Kyjský občanský klub (Feřtek, Kramář) a Jahodnice (Šebek). Na schůzce byl dohodnut další postup ke kácení 152 ks dřevin. Budou svolány další pracovní schůzky, přímo na místě v parku na kterých se budou účastnit pracovníci OŽP s odborníky a za účasti zástupců veřejnosti (občanských sdružení, občanů, případně zastupitelů). Na těchto schůzkách se bude rozhodovat o jednotlivých stromech, které jsou nyní označeny pro kácení. Z počtu stromů navržených ke kácení budou vybrány stromy, u kterých lze ještě provést účinná pěstební opatření k prodloužení jejich doby na stanovišti. Jednotlivé stromy určené ke kácení budou také jednoznačně fyzicky identifikovány také v parku. Dále budou v porostu náletových dřevin označeny perspektivní dřeviny k zachování a označena část porostu k zachování nejlépe v obvodu parku.

17.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Park v Hostavicích fotogalerie

Jeden obrázek je někdy více než mnoho popsaných stran, proto je tu fotogalerie. Další informace a fotogalerii naleznete také na stránkách základní organizace strany zelených na Praze 14.

16.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Park zámku v Hostavicích v ohrožení - masakr motorovou pilou?

Dne 16.10.2007 proběhlo místní šetření ke správnímu řízení "Pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích". Schůzka proběhla přímo v parku Hostavického zámku. Správního řízení se zúčastnili zástupci občanského sdružení Kyjský občanský klub, které také předalo písemné připomínky k navrhovanému pokácení 152 stromů v zámeckém parku.
Jednání se zúčastnil také pan starosta Městské části Prahy 14 Miroslav Froněk a tajemník Luděk Lisý. Jednání probíhalo velice bouřlivě za účasti občanů Hostavic a zástupců dalších občanských sdružení (Za budoucnost Hostavic, Jahodnice). Jednání se také účastnili dva zastupitelé Městské části Prahy 14 a tři inspektoři České inspekce životního prostředí z oblastního inspektorátu PRAHA, které pozvalo občanské sdružení Kyjský občanský klub.
Přes výhrady občanů a zástupců občanských sdružení jsou zástupci radnice přesvědčeni, že je potřebné co nejrychleji pokácet všech 152 stromů navržených k pokácení a také i všechny náletové dřeviny, které v parku jsou. Celkově má dojít k pokácení 134 listnatých dřevin ,18 ks jehličnatých dřevin a blíže nespecifikovanému plošnému prořezání dalších stromů a keřů.
V dokumentaci je spousta nejasností a například u pásu dřevin, který je široký cca 60 - 100 m o ploše cca 6.300 m2 je uvedeno "dřeviny ponechány s prořezem", avšak v tabulce je pod tímto číslem vyznačeno "80 % vykácet". Tento pás tvoří v střední a západní části tvoří protihlukovou barieru od železničního koridoru pro celou přilehlou zástavbu rodinných domů. Tato část parku má charakter lesoparku, který by bylo vhodné zachovat. Celému záměru chybí koncepce a v mnohých případech jsou k vykácení označeny stromy, které by mohly být zachovány do doby než vyrostou stromy náhradní a potom tyto přestárlé stromy vykácet.
Občané z okolní zástavby o víkendu začali sepisovat petici proti bezhlavému kácení 152 stromů v zámeckém parku v Hostavicích a již mají pod peticí více jak 100 podpisů. Blíže viz také článek.

16.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Park v Hostavicích čeká kácení

Někteří lidé a občanská sdružení s ním zásadně nesouhlasí. Motorové pily se mají do konce zimy ozvat v parku v Hostavicích. Úřad Prahy 14 si nechal vyhotovit posudky odborníků na zeleň a nyní chce pokácet 152 stromů. Některá občanská sdružení však s kácením nesouhlasí a obávají se, že park by v budoucnu již nemusel sloužit k oddechu. Spor o víkendu vyústil v petici místních. Radnice se proto chce dnes v poledne se zástupci občanských sdružení sejít a situaci prodiskutovat.Pražský Deník úterý 16. října 2007.

08.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Kácení a poškozování stromů a jak mu zabránit

Kácejí se v místě Vašeho bydliště stromy nebo se takové kácení plánuje? Byli jste svědky nelítostného vykácení stromořadí či necitlivé úpravy parku? Nelíbí se Vám, že se úřady či podnikatelé chystají poškodit Vaše životní prostředí nebo je již poškodili? Nechcete se s tím smířit? Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý.
Podrobnější informace naleznete na stránkách občanského sdružení Arnika, Jak zachránit stromy, Kácení a zákony a Vzory úředních podání.

04.10.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Souhlas s kácením dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Rada městské části Praha 14 vyslovila usnesením 573/RMČ/2007souhlas s kácením a odstraněním dřevin na pozemku parc. č. 145 v k. ú. Hostavice, zámecký park, dle dendrologického průzkumu.

27.09.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích

Správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Dne 27.9.2007 proběhlo na Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha správním řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav). Celý článek ...

17.09.2007, kategorie: Zámecký park v Hostavicích
Zahájeno správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Zahájeno správní řízení ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

Občanské sdružení KOK bylo vyzváno k účasti na správním řízení ve věci pokácení 134 ks listnatých dřevin (javor, dub, akát, jasan, lípa, vrba, bříza, třešeň, jírovec) a 18 ks jehličnatých dřevin (smrk, modřín, borovice, jalovec, cypříšek, zerav) na základě studie pěstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích - dendrologický průzkum na pozemku čís. pare. 145, k. ú. Hostavice, jehož vlastníkem je hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 14. Celý článek ...

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
04.03.2012 16:11:10,
verejne projednani aneb fraska

Obe probehla setkani s verejnosti se odehrala priblizne stejne, nikdy nezaznelo to hlavni.obecná rozprava na zacatku byla vynucena lidmi, rozhodne ne planovana!
Nejedna se ani tak o revitalizaci parku a vybudovani hrist pro verejnost, nybrz o vybudovani sportovist pro soukromou Vysokou skolu Palestra sidlici na zaklade najemniho vztahu v Zamecku, ktera sportoviste potrebuje pro svou existenci. proto se k tomu prilepi zbudovani detskeho hriste, po kterem verejnost zejmena v Hostavicich tak vola!a pak se lehce zapomene na to,ze se nejaky letity porost trochu vykaci.jde o zbudovani sportovist za verejne penize soukromemu subjektu. na projednani se provalilo-ale az uplne na zaver (buhuzel pro zastupce mestske casti),ze sportoviste budou pro verejnost pristupna tak od 16hod tzn.v zimnim obdobi pro deti zcela nevyuzitelne.navic se KUPODIVU soukroma skola Palestra hodla o vsechna hriste starat, tak proc by ji mestska cast s vidinou usetreni penez za udrzbu ta sportoviste nepostavila a do budoucna take neprodlouzila najemni vztah, ze!!!!Pane starosto, kde je dodrzeni vasich predvolebnich slibu???A vy Zeleni, kde jste?v koalici spite??

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011