Hlavní menu:

22.08.2012, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje II

Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje II

Odbor výstavby zveřejnil na úřední desce oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Panorama Kyje II, objekty C1 a C2, Ekospol a.s.,".

Odbor výstavby zároveň nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 23. srpna 2012 (čtvrtek) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.

Závazná stanoviska dotčených orgánu, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Žadatel (Ekospol a.s.) zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladní pole, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Doprava v klidu

V objektech C1 a C2 je umístěno celkem 138 bytů, ke kterým je 105 garážových stání umístěných v objektu. Z počtu 105 garážových stání je 19 garážových stání řešeno tak, že auta stojí za sebou (auto v přední řadě musí vycouvat, aby auto v zadní řadě mohlo odjet (jedno také garážové stání umístěné za sebou je určeno také pro dvě vozidla invalidů).

Zvýšené riziko z vysokotlakého plynovodu

Navíc tyto domy souboru Panorama III mají další zvýšené riziko - vysokotlaký plynovod průměru 500 mm, který vede ve vzdálenosti 15 m od objektu C2. Toto riziko by mělo být sníženo opatření na fasádě objektu (minimalizace oken), instalací bezpečnostního skla nebo fólie do oken, snížení hořlavosti použitých materiálů, instalací opatření proti pronikání plynu do objektu.

Co je to ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu?

Na úpravu plynárenských zařízení se vztahuje zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Ochranné pásmo plynovodů nad průměr 500 mm je stanoveno na 12 m a počítá se na obě strany od půdorysu (tedy celkem se jedná o pruh 24 m okolo vysokotlakého plynovodu). Podle § 68 zákona pokud se jedná o plynovod do tlaku

Bezpečnostní pásmo plynovodů nad průměr 500 mm je stanoveno na 150 m. Bezpečnostním pásmem je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Ochranné pásmo

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

Bezpečnostní pásmo

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Při úniku plynu při narušení integrity potrubí může být doprovázen létající zeminou, kameny a značným hlukem. Může také dojít také k tryskavému nebo bleskovému požáru, či výbuchu a destrukci plynovodu. Požáry plynovodů jsou charakterizovány velkou intenzitou hoření (vysoký sloup plamene) spojenou s vývinem značného množství tepla a intenzivní výměnou plynů.

Zvýšená rizika vyplývající ze zóny havarijního plánování

Objekty domů jsou umístěny v zóně havarijního plánování plnírny Satalice. Rizikové objekty (dva kulové nadzemní zásobníky plynu, stáčecí stanoviště železničních cisteren a dvě stáčecí stanoviště autocisteren jsou umístěny ve vzdálenosti přibližně 500 m.

Z výsledků hodnocení rizik vyplynul závěr, že v případě některých uvažovaných scénářů havárií jsou dosahy těchto havárií mimo hranice areálu plnírny a že zasahují do obytné zóny okolních městských částí (Praha – Satalice, Praha 19, Praha 14).

Jako „nejhorší“ se jeví havárie typu ohnivé koule. V případě vzniku této havárie na jednom z kulových zásobníků by dosah (s pravděpodobností 50 % fatality) mohl být ohraničen až kružnicí o poloměru 1500 m.

V případě vzniku požáru typu jet fire (požár plynu z trysky) tedy nikoliv výbuchu, se nepředpokládají ztráty na životech, nelze však vyloučit možná zranění osob provádějící likvidaci požáru.

Bližší informace viz dokument „Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování Český plyn k.s. Plnírna Satalice“ http://www.praha14.cz/info/kriz_rizeni/kriz_situace.html

Společnost EKOSPOL v podkladech pro územní řízení identifikovala tato rizika a deklarovala, že zákazníci budou před koupí bytu informováni o potencionálním riziku a v rámci klientských změn jim budou nabídnuta nadstandardní ochranné opatření, zejména bezpečnostní zasklení a regulované větrání.

-----------------------

Poznámka

V dokumentu "Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování Český plyn k.s. Plnírna Satalice" z roku 2006 je uvedena ještě u identifikace objektu společnost Český Plyn k.s. a ne společnost Flaga s.r.o., která již neexistuje. Český Plyn k.s. již neexistuje (vymazán 1. ledna 2007) a nástupnická organizace Český plyn, Satalice spol. s.r.o. také již neexistuje (vymazána 1. května 2007).

Společnost Flaga s.r.o. je nástupnická společnost, která se sloučila společnostmi Český plyn, Satalice spol. s r.o., IČ: 497 10 231, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15 a Český Plyn s.r.o., IČ: 496 79 317, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15. Na tuto společnost jako právního nástupce, přešlo v důsledku sloučení jmění zaniklých společností Český plyn, Satalice spol. s r.o., IČ: 497 10 231, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15 a Český Plyn s.r.o., IČ: 496 79 317, se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 155, PSČ: 190 15.

-----------------------


Zvětšit mapu


Zvětšit mapu

Související články:

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Bytove-domy-PANORAMA-KYJE-III-1.html

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE III

http://www.praha14jinak.cz/clanky/EIA-Bytove-domy-PANORAMA-KYJE-III.html

http://www.praha14.cz/deska_int/ov_oznameni_panorama_kyje3_200712.pdf

» Přejít na článek Oznámení o pokračování územního řízení - Panorama Kyje II na webu http://www.praha14.cz/.

Ke stažení: ov_oznameni_panorama_kyje2_200712.pdf, 105 kB;
Panorama_II_objekty_C1_C2_02-2.jpg, 331 kB

Ke stažení: Panorama Kyje

17.02.2011 17:22:37

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)

Změny územního plánu Panorama Kyje (EKOSPOL)Úpravy směrné části územního plánu:
  • č. U 0538/2007 v prostoru mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D (na pozemcích p.č. 2575/3 a 2575/6). První etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama I.
  • č. U 0754/2009 při ulici Budovatelské z funkční plochy OB-C a OV-C na OB-D a OV-E. Druhá etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama II.
  • č. U 0903/2010 mezi ulicemi Jamská a Budovatelská z funkční plochy OB-C na OB-D. Třetí etapa bytové výstavby společnosti Ekospol a. s. Panorama III.
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011