Hlavní menu:

404 Not found

 
Doprava - Kyje nad rybníkem

Dlouhodobým a trvalým problémem, je zejména řešení dopravy ve čtvrti. Doprava a další související jevy stále více narušuje kvalitu bydlení v této charakterem rezidenční čtvrti.

(60 článků)

 
 

Metropolitní plán Prahy - postup

- 30. 6. 2022 Poslední den pro podání stanovisek, připomínek a námitek

- 30. 5. 2022 a 23.6.2022 Veřejné projednání

- 26. 4. 2022 Zveřejnění upraveného návrhu Metropolitního plánu

27. 7. 2018 Poslední den pro podání připomínek k MPP pořizovateli MPP (ÚZR MHMP)

16. 4. 2018 Zveřejnění návrhu Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu

(87 článků)

 
 
Rajská zahrada

Vybudování zastávky Českých drah a.s. (ČD a.s.), včetně modernizace a zkapacitnění železniční tratě. Přemostění Chlumecké ul. lávkou pro pěší k propojení stávající zástavby, zastávky ČD a.s. a stanice metra Rajská zahrada.

(22 článků)

 
 
Novinky

(4 články)

 
 
Coca Cola Kyje

V roce 2008 skladovací prostory převedeny do nového distribučního centra, o rozloze 10 000 m2, v logistickém parku VGP v Horních Počernicích.
Rok 2009-2011 probíhá postupné navýšení výrobní kapacity (výměna stávající PET linky) a instalace nové linky. Stávající výrobní kapacita 653 058 t/rok měla být postupně navýšena až na 1 057 450 t/rok.
Rok 2012 - záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 150 x 115 m a výšce cca 36 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.
Rok 2019 - nový záměr rozšířit závod o nové distribuční centrum - hala o rozměrech cca 100 x 70 m a výšce cca 20 m, do které by se přesunul sklad z logistického parku VGP v Horních Počernicích.

(57 článků)

 
 
EKOSPOL  - Kyje-Hutě

V platném územním plánu plochy okolo Budovatelské ulice mají uvedeny kódy B nebo C, což znamená „rozvolněnou zástavbu“ – tj. rodinné domky (B), a „nízkopodlažní zástavbu“ (C). Společnost EKOSPOL a. s., která v této oblasti začalo působit jako developer postupně tento územní plán mění a přizpůsobuje si ho pro své podnikatelské záměry a radnice Prahy 14 je v tomto směru velice vstřícná. Vždy pro jednotlivé etapy výstavby povolí nějakou tu změnu, úpravu směrné části územního plánu nebo výjimku. Vše se děje klasickou „salámovou metodou“, kdy každá etapa je z hlediska vlivů na životní prostředí a úprav směrné části územního plánu (změnu charakteru zástavby a navýšení počtu bytů) řešena smostatně, to znamená s konstatování minimálního vlivu na dopravu, životní prostředí, stávající zástavbu apod. Radnice je kupována smlouvou o spolupráci a výsledkem značně navýšeného počtu bytů je darovací smlouva příspěvku na dobudování infrastruktury a řešení vzniklých problémů. Kdo z toho má výrazně vyšší zisk a výhodu je celkem jasné.

(51 článků)

 
 
Broumarská Sever - Jih

Stále se hledá optimální využití pozemků okolo Broumarské ulice. Občané odmítají masivní zástavbu v této cenné lokalitě na břehu Kyjského rybníka a u historického jádra obce a kostela sv. Bartoloměje a požadují veřejné využití těchto pozemků.

(66 článků)

 
 
Komunitní centrum Hloubětín

Nový objekt, komunitního centra Hloubětínská 55, má zlepšit občanskou vybavenost. Záměrem je zde vybudovat kulturní a společenské centrum, které bude sloužit občanům. Avšak podobnost s rekonstrukcí KD Kyje, která občanům přinesla minimum, je více než nápadná.

(11 článků)

 
 
Kontejnerové překladiště Malešice

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

(80 článků)

 
 
Kyjský rybník

Rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. stol. z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Nyní prošel první fází revitalizace - odbahněním.

(36 článků)

 
 
Silniční okruh kolem Prahy R1

OS Zdravé životní prostředí z Běchovic a také jedenáct starostů z Prahy a středních Čech navrhuje alternativní trasu Pražského okruhu.

(27 článků)

 
 
Domy v Lednické ulici

Jedná se o novostavbu 5 bytových domů o jednom podzemním a s třemi nadzemními podlažími o celkové kapacitě 88 jednotek v zástavbě rodinných domků.

(9 článků)

 
 

Vážení spoluobčané a příznivci KOK i životního prostředí, rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem a přízeň v roce 2017. Celý výbor KOK Vám přeje příjemné svátky, abyste si užili své nejbližší a třeba abyste měli i sami čas se na chvilku zastavit a říci si, jak jste daleko s realizací svého životního snu.

Těšíme se na Váš zájem a na Vaši podporu i v roce 2018.

Občanské sdružení Kyjský občanský Klub

(6 článků)

 
 

CČM - Centrum Černý Most - rozšíření CČM

(5 článků)

 
 
Průmyslový polookruh

Průmyslový polookruh je označení čtyřpruhové komunikace vedoucí severojižním směrem, která propojuje Letňany a Hloubětína Štěrboholy (budována v letech 1977–1996). Nyní se počítá s dalším zkapacitněním v souvislosti s otevřením tunelu Blanka.

(11 článků)

 
 

Technologický park Horní Lada, Kyje

(3 články)

 
 
Zámecký park v Hostavicích

Praha 14 chce zrevitalizovat park v Hostavicích. Městská část Praha 14 pořádala již dvě veřejná setkání s občany v objektu VŠTVS Palestra na kterých se diskutovaly potřeby občanů, zlepšení podmínek pro trávení volného času v Hostavicích a rozsah změn.

(36 článků)

 
 
Nízkoenergetické domy Hloubětín

Společnost JRD připravuje výstavbu bytového areálu v Hloubětíně, který má být umístěný mezi ulicemi Slévačská a Poděbradská (za benzinkou Shell). V tomto areálu má být celkem asi 115 bytových jednotek.

(10 článků)

 
 
Centrum Lehovec

Navrhovaná budova se nachází v klínu mezi komunikacemi Poděbradská a Kolbenova v Praze 9 Lehovci. Administrativní objekt bude mít 8 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní.

Prodejní centrum je dvoupodlažní, půdorysné rozměry přízemí jsou 47,2 x 37,2 m, rozměry částečného 2NP 7,8 x 9,2 m.

Na pozemcích bývalo dříve zařízení staveniště při výstavbě metra, později autobazar. Ve východním cípu pozemku p.č. 1288/2, se nachází ventilační objekt metra - "komín" vysoký 23,7 m, který je napojen podzemní šachtou na objekty metra.

(9 článků)

 
 
U Čeňku

Cílem je navrhnout koncepci a vybudovat 300 ha centrálního parku městské části, který je součástí největšího českého přírodního parku Klánovice – Čihadla. Současně je také klíčovým prvkem zeleného pásu táhnoucího se do centra města až k Vítkovu. Je zde proto třeba jak silný koncept, tak mnohostranné využití pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody pro sousedící obytné oblasti i celé město.
Rozkládá se na území více městských částí (Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most, Hostovice). Již proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a bude zahájena etapa 0001.

(32 článků)

 
 
Ocelkova - Čihadla

Obytný soubor Rajská zahrada - Čihadla I je umístěn od nároží Ocelkovy ulice a budoucího pokračování ulice Generála Janouška přes Ocelkovu ulici směrem na západ k přírodnímu parku Klánovice - Čihadla.
Bytový areál Čihadla II je umístěn na rohu ulic Arnošta Valenty a Generála Janouška.
Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

(20 článků)

 
 

(4 články)

 
 
Nová Jahodnice

Společnost SKANSKA CZ a další investoři realizují na okraji čtvrti Kyje - Jahodnice na pozemcích mezi Jahodnicí a Dolními Počernicemi rozsáhlou výstavbu bytů a dalších objektů. Nyní je to čerpací stanice pohonných hmot v ul. Českobrodská.

(45 článků)

 
 
Různé stavby

Různé oznámení a řízení nezařaditelné do předchozích sekcí.

(63 článků)

 
 
Životní prostředí

Životní prostředí a jeho kvalita patří mezi prvořadé zájmy každého z nás.

(48 článků)

 
 
Kácení dřevin

Dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stromy stále důležitější. Ostrůvky zeleně v umělém prostředí našich měst a obcí mají mnoho nenahraditelných funkcí. Stromy příznivě ovlivňují složení vzduchu - vytvářejí kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Chraňte stromy ve svém okolí. Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Jak dlouho však trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

Podívejte se například na duby letní ve Farské ulici, které jsou zařazeny mezi chráněné stromy.

(23 článků)

 
 
EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) - posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností, technologií a výrobků na životní prostředí.
Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Zveřejňování informací o posuzovaných záměrech v Praze
- Zveřejnění informací o posuzovaných záměrech v ČR

(95 článků)

 
 
Územní plán - platný

Postup zpracování změn

  • 26.11.2009 zastupitelstvo Prahy hlasuje o změně Z 1000 starého UP
  • do konce 2009 projednaní návrhu II. vlny celoměstsky významných změn ve výborech zastupitelstva Prahy; zahájení řízení o návrhu změny 06 starého UP
  • únor 2010 pravděpodobně veřejné projednání návrhu změn 07 starého UP

(66 článků)

 
 

(11 článků)

 
 
 
 

Nová komunikace má za cíl redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Stavba má vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby komunikace Lipnická – Ocelkova (stavba č. 0211).

(3 články)

 
 

Komunikace spojující komunikace Budovatelská a Mladoboleslavská (Stavba č. 7552) má být vybudována v souvislosti s Vysočanskou radiálou z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto městských částech Satalice a Kbely po zprovoznění Vysočanské radiály v úseku Novopacká - Kbelská. Stavba představuje 2,2 km dlouhou dvoupruhovou komunikaci s jednou úrovňovou křižovatkou (s ul. Mladoboleslavskou) a s tunelem délky 100 m v prostoru letiště Kbely (vykřížení s předpolím vzletové a přistávací dráhy letiště).Komunikace dle územního plánu vychází z Budovatelské proti severnímu zapojení větví MÚK Lipnická na Vysočanské radiále, obchází severovýchodní okraj letiště Kbely a končí křižovatkou na Mladoboleslavské naproti zaústění připravované komunikace Toužimská.

V současné době byl již vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr stavby nebude posuzován podle zák. č. 100/2001 Sb. § 7 o posuzování vlivu na životní prostředí. Dále pokračují práce na podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Předmětem návrhu rozpočtu na rok 2009 jsou náklady na další část přípravné projektové dokumentace stavby, výkupy pozemků a zahájení realizace.

(1 článek)

 
 
Vysočanská radiála

Výstavba Vysočanské radiály je v první etapě plánována v úseku Průmyslový polokruh - Pražský okruh R1 v délce 5,6 km. Výhledově se uvažuje o dostavbě od Průmyslového polookruhu přes Vysočany (severně od železniční trati Praha - Nymburk) až k Městskému okruhu (křížení ulic Čuprova se Sokolovskou), celková délka 10 km.

Radiála začíná na mimoúrovňové křižovatce rychlostních silnic R10 (rychlostní silnice Praha - Mladá Boleslav - Turnov) s R1 (silniční okruh kolem Prahy). Mostem překonává železniční trať Praha - Neratovice. Odtud povede mezi Satalicemi a Černým Mostem k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Lipnickou, která spojuje Kyje se Satalicemi. Potom dále pokračuje jižně od letiště Kbely a pokračuje severně od Hloubětína k Průmyslovému polookruhu (ulice Kbelská), kde končí na mimoúrovňové křižovatce.

Zprovoznění radiály umožní snížit na dnes silně dopravně zatíženou ulici Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou (ulice jsou v kontaktu s obytnou zástavbou) tranzitní dopravu a vytvořit rovněž předpoklady pro regulační opatření k omezení průjezdu těžké tranzitní nákladové dopravy po Průmyslovém polookruhu územím Hloubětína. Ttato doprava by pak mohla být vedena objízdnou trasou tvořenou Štěrboholskou radiálou - silničním okruhem - Vysočanskou radiálou.

Tato stavba spolu s částí Průmyslového polookruhu má v uvedené oblasti dočasně nahrazovat chybějící část Pražského okruhu R1. Celkové předpokládané náklady stavby činily 2,616 miliardy Kč, ale vzhledem k délce stavby od roku 2006 do konce roku 2011 budou jistě tyto náklady překročeny.

(29 článků)

 
 
Likvidace odpadů

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Hlavního města Praha.

(17 článků)

 
 
Nepodařilo se

Hříchy a neúspěchy úřadů, zastupitelů .......

(2 články)

 
 
Havarijní plánování

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Prah, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:

* zpracovat bezpečnostní zprávu,
* zpracovat vnitřní havarijní plán,
* vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,
* zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu,
* zpracovat plán fyzické ochrany objektu.

(18 článků)

 
 

Obsah
* Užitečné návody a dokumenty
* Dokumenty občanského sdružení Kyjský občanský klub
* Články v listech Prahy 14
* Články v tisku
* Úřad městské části Praha 14
* Magistrát hlavního města Praha
* Evropská unie

(11 článků)

 
 

Odkazy na www stránky a informace zveřejňované úřady a státní správou.

(19 článků)

 
 

Odkazy na www stránky OS a organizací s informacemi o životním prostředí.

(11 článků)

 
 

Články a zveřejněné texty týkající se OS spolupracujících na obsahu tohoto vebu.

 
 

Odkazy na zajímavé články na které jsme upozorňovali na hlavní stránce našeho serveru. Tyto články mají i po delší době svou trvalou informační hodnotu a proto jsou tyto odkazy archivovány v této sekci.

(150 článků)

 
 

Články a zveřejněné texty které vytvořili, nebo se na nich podíleli OS spolupracující na obsahu tohoto webu.

 
 

Tiskové zprávy vydané OS, které spolupracují na obsahu tohoto webu.

(2 články)

 
 

(179 článků)

 
 

(25 článků)

 
 
Staré Kyje

Jméno obce Kyje (dříve Keje) je doloženo již k roku 1052. Jméno obce je odvozeno od starého osobního jména Kyj - "ves Kyjovy rodiny". V tomto období ves patřila pražskému arcibiskupství, ale jeden manský dvůr patřil s tvrzí patřil Ježíškovi z Kyj. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích je pak po staletí typickou dominantou této prastaré zemědělské osady.

Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích byl založen pražským biskupem Janem II. v roce 1226 - 1236. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích je nejstarší stavbou celé Prahy 14. Kyjský kostel se dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen z pískovcového kvádříkového zdiva se čtvercovým chórem, obdélníkovou lodí a tribunou v mohutné hranolové západní věži. Kostel má pevnostní charakter, velmi úzká okna a pravděpodobně sloužil také k obraně a ochraně obyvatel z nejbližšího okolí. Je to architektonicky velmi cenná stavba, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, pojednávající o románské sakrální architektuře. Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích na Krčínově náměstí byl zapsán do státního seznamu památek 31.12.1966 (č. rejstříku 40820/1-1703). Fara kostela na Krčínově náměstí byla zapsána do státního seznamu 31.12.1966 (č. rejstříku 40821/1-1704).

V průběhu staletí pak jednotlivé části vsi patřily různým majitelům. V roce 1588 patřily Kyje zulským ze Záp, ale po bělohorské bitvě jim byly zkonfiskovány a po čase je odkoupil kníže Karel Eusebius Lichtenštejn a připojil je ke svému uhříněveskému panství.

V roce 1812 vznikla na protějším břehu Kyjského rybníka osada Aloisov, která je pojmenována podle knížete Aloise z Lichtenštejna.

Až do roku 1923 se vedle úředního názvu Kyje používal po staletí vžitý název Keje. V tomto období postupně vznikaly další skupiny rodinných domků v oblasti Hutí (severně od Poděbradské ulice), Rajské zahrady (mezi Poděbradskou ulicí a železnicí na Turnov a Poděbrady), Nad rybníkem, jižně od jádra obce Masarykova čtvrť (dnes Jiráskova čtvrť) a legionářská kolonie domků Na Jahodnice.

Kyje byly s Hostovicemi připojeny k Praze 1.1.1968. Nadále však v Kyjích funguje místní národní výbor. Po výstavbě sídliště Lehovec (budovaného od 1972) a sídliště Černý Most I (budovaného od 1976) a zahájení výstavby sídliště Černý Most II vnikl od 1.1.1988 nové katastrální území Černý Most spravované ONV Praha 9. V roce 1994 pak spojením Kyjí, Hloubětín a Černého Mostu vznikla nová městská část - Praha 14.

(4 články)

 
 
 
 
 
 
Kyjský zpravodaj

První obecní časopis s názvem Kyjský zpravodaj vyšel v listopadu 1962. Městská část Praha 14 ještě neexistovala a obec Kyje byla samostatnou obcí na okraji Prahy. Je to takový předchůdce dnešních Listů Prahy 14.
Vycházel obvykle měsíčně a jeho cena byla 0,50 Kč. Všechna vydaná a zveřejněná čísla jsou samozřejmě poplatná době svého vzniku a tehdejším možnostem tisku a distribuce.

(7 článků)

 
 

Nové téma - podzemí Prahy 14

(5 článků)

 
 

Vyberte si z našeho seznamu tipů na výlet po Praze 14 nebo do jiných zákoutí Prahy nebo jejího okolí.

(6 článků)

 
 

(5 článků)

 
 
Kyjský občanský klub

Sdružení Kyjský občanský klub je dobrovolným nevládním a neziskovým sdružením občanů, jejichž hlavním posláním je především ochrana přírody a krajiny a dále pak památkových objektů v lokalitě Praze 14. Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny.Dalšími cíly jsou:ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické, Kyjský, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny a přispívat k rozvoji spolupráce mezi občany, občanskými sdruženími, odborníky, samosprávou a státní správou usilujícími o výše uvedené cíle. Občanský Klub byl založen 9.1.2002.

(13 článků)

 
 
Autodrom Kyje

Důvodem proč společnost Autodrom Most chce stavět autodrom v sousedství hřbitova v Kyjích začíná být jasnější. Poslanecká sněmovna schválila nové paragrafy, které prošly jako "přílepek" k zákonu o autoškolách.

(4 články)

 
 
Kulturní dům Kyje

Oproti původně schváleným 22mil. stála rekonstrukce přes 60mil. Kč. Vybavený nový pension se 45ti lůžky a restaurace pro 35 osob pronajaty za 29tis/měs. soukromé firmě. Parkoviště s pouhými 16ti místy na celkovou kapacitu objektu 250 návštěvníků. Slibovaná tělocvična pro ZŠ Šimanovská nebyla realizována. Co získali občané Prahy 14?

(49 článků)

 
 
IKEA Černý Most

Současný objekt je rozšířen o obchodní, skladové plochy a plochy pro parkování. Předpokládá se zvýšení počtu návštěvníků využívajících automobilovou dopravu z 2300 za den (oboustranný pojezd osobních automobilů 4600) na 3200 za den (oboustranný pojezd 6400 osobních automobilů/den) v denní době.

(12 článků)

 
 
Rezidence Lehovec

Kauza rekonstrukce objektu čp. 752 ve Slévačské ul. (bývalé obchodní středisko a služeb) na obytný dům probíhá již od roku 2003.

(78 článků)

 
 
Holobyty

(15 článků)

 
 
Golf Resort

Golfové hřiště je umístěno na pronajatých pozemcích magistrátu a obchodní model je založen na uložení odpadů - vytěžených hornin z dopravních staveb. Jednalo se o přesun 1,5 milionů kubických hornin, které jsou překryty ornicí. Na duben – květen 2011 plánuje GOLF CLUB BLACK BRIDGE provoz kompletně celého areálu - druhého 18-ti jamkového hřiště v Praze.

(42 článků)

 
 
Dvojdům Hostavice

Pozemenk o ploše 576 m2 investor navrhl rozdělit na dva, na kterých jsou umístěny dva velikostně předimenzované rodinné domky o třech nadzemních podlažích. Pozemek má přímý kontakt s veřejnou zelení - alej vzrostlých stromů podél pěší stezky z Novozámecké ulice k železniční zastávce - která je ohrožena.

(6 článků)

 
 
Broumarská

Informace o průběhu rekonstrukce Broumarské ulice (2001 - 2006).

(15 článků)

 
 

Informace o průběhu výstavby okolo Kolbenovy uloce v Hloubětíně.

(7 článků)

 
 
Lidl Jak se rozhodovalo Před křižovatkou Kolbenova x Kbelská, mezi ulicí Kolbenova a Zálužská (Praha 14, parc.č. 1072/1,/178,/179, k.ú Hloubětín) navrhuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. vybudovat prodejnu potravin.

Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Navrhovaný vjezd do areálu Lidl je 120 m od křižovatky Kolbenova x Zálužská (minimální normou stanovená vzdálenost je 150 m). Nová křižovatka by znamenala nežádoucí snížení plynulosti dopravy této nejzatíženější komunikace a zvýšení hluku a ostatních emisí.Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

Celá tato kauza má následující historii:

(23 článků)

 
 

Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

(11 článků)

 

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011