Hlavní menu:

Lidl

 
Lidl
Lidl
Jak se rozhodovalo Před křižovatkou Kolbenova x Kbelská, mezi ulicí Kolbenova a Zálužská (Praha 14, parc.č. 1072/1,/178,/179, k.ú Hloubětín) navrhuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. vybudovat prodejnu potravin.

Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Navrhovaný vjezd do areálu Lidl je 120 m od křižovatky Kolbenova x Zálužská (minimální normou stanovená vzdálenost je 150 m). Nová křižovatka by znamenala nežádoucí snížení plynulosti dopravy této nejzatíženější komunikace a zvýšení hluku a ostatních emisí.Další informace viz také www stránka Výstavba v Praze 14 ÚMČ Praha 14.

Celá tato kauza má následující historii:

(23 článků)

 
31.05.2006, kategorie: Lidl

Stavební povolení - Kolbenova, prodejna Lidl

Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou stavební povolení na stavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) "SSZ 9.644- Kolbenova- prodejna Lidl", které bude realizováno v rámci výstavby prodejny potravin Lidl na nové křižovatce Kolbenova x Lidl při ulici Kolbenově.

25.04.2006, kategorie: Lidl

Zahájení stavebního řízení světelného signalizačního zařízení Kolbenova - prodejna Lidl

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, vydal veřejnou vyhláškou ooznámení o zahájení stavebního řízení "SSZ 9.644 - Kolbenova - prodejna Lidl".

01.03.2006, kategorie: Lidl

Stavební povolení LIDL - úprava komunikace Kolbenova

Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy, odbor dopravy vydává stavební povolení (k žádosti stavebníka LIDL ČR v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 , kterého zastupuje společnost GLOBAL, development finances real estate) pro stavbu "Úprava komunikace Kolbenova , včetně odvodnění a opěrné zdi" v Praze 14.
Předmětem povolení stavby na parcele č.1068/1, k.ú. Hloubětín jsou úpravy komunikace Kolbenova, rozšíření o odbočovací pruh k prodejně LIDL ( komunikace vč.odvodnění) a opěrná zeď. Blíže viz Rozhodnutí.

30.01.2006, kategorie: Lidl

Vydáno stavební povolení pro LIDL

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal stavební povolení pro stavbu "Prodejna potravin Lidl Kolbenova ulice". Ve vydaném stavebním povolení řešil připomínky I. Občanské sdružení Hloubětín, Kyjského občanského klubu, AP obchodní a.s. kromě Místního šetření proběhlo dne 10.11.2005 a ještě potom k řešení připomínek probíhaly další jednání (8.12.2005 a 3.1.2006). Stavební povolení dosud nenabylo právní moci.

05.01.2006, kategorie: Lidl

Prodejna potravin LIDL v Hloubětíně

V Listech prahy 14 č.1/2005 byl otištěn diskusní příspěvek Ing. Václava Hollana, který přednesl na posledním jednání zastupitelstva Prahy 14, s komentářem Ing. Miroslava Froňka, starosty MČ Praha 14. Bíže viz článek.

02.01.2006, kategorie: Lidl

Úprava komunikace Kolbenova (LIDL)

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravy vydal veřejnou vyhláškou oznámení zahájení stavebního řízení "Úprava komunikace Kolbenova (LIDL)" na parc. č. 1068/1.

09.11.2005, kategorie: Lidl

Připomínky ke stavbě prodejny Lidl

Kyjský občanský klub podal připomínky (viz. příloha) k probíhajícímu stavebnímu řízení, které se týkají organizace dopravy v průběhu stavby, tak aby nebyla využívána k dopravě na stavbu nevhodná ulice u hloubětínského hřbitova.

Ke stažení: Připomínky, 70 kB

04.11.2005, kategorie: Lidl

Lidl pokračuje v expanzi

Po vydání rozhodnutí OVD Praha 14 o návrhu na umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě" a jeho potvrzení (25.5.2005) stavebním odborem Magistrátu hlavního města Prahy. Zahájil OVD Praha 14 stavebního řízení o umístění stavby Kolbenova - prodejna Lidl (místní šetření probíhá 10.11.2005). Vlastníci okolních pozemků se odvolali k soudu, protože umístěním této stavby došlo ke snížení hodnoty jejich pozemků, které jsou přístupné pouze přes odbočku z Kolbenovy ulice vedoucí přes pozemky společnosti Lidl a umístění stavby omezuje umístění dalších staveb na okolních pozemcích. Celý článek ...

25.05.2005, kategorie: Lidl

Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vydal rozhodnutí o návrhu na umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě". - viz. příloha

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby této stavby a Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu opomenutí námitek a připomínek a vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci, odvolal (blíže viz odvolání podané odvolání KOK - v příloze). Odvolání podalo také I. Občanské sdružení Hloubětín, AP obchodní a.s., Státní statek hl. m. Prahy (v likvidaci) a Arabela s r.o. Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy provedl přezkoumání napadeného rozhodnutí, některé úpravy napadeného rozhodnutí a potvrdil již vydané rozhodnutí o návrhu na umístění stavby (viz. příloha) "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě".

Ke stažení: ovd_odvolani_20041223_kok_lidl-1.doc, 70 kB;
Rozhodnutí, 2 kB

22.12.2004, kategorie: Lidl

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl"

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby (viz. příloha) "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě".
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí, z důvodu opomenutí námitek a připomínek a vydání rozhodnutí bez spolehlivě zjištěného stavu věci, odvolal (blíže viz podané odvolání KOK - viz. příloha).

Ke stažení: Rozhodnutí, 2 kB;
Odvolání KOK, 70 kB

09.12.2004, kategorie: Lidl

Rozhodnutí o umístění stavby "Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě"

Odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o umístění stavby (viz. příloha)"Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě". Stavební úřad posoudil připomínky občanských sdružení I. Občanské sdružení Hloubětín, Kyjského občanského klubu, Bytového družstva Zelenečská 311 - 313 a všem námitkám nevyhověl (viz vydané rozhodnutí.
Občanské sdružení Kyjský občanský klub se jako účastník řízení proti tomuto rozhodnutí odvolá. Celý článek ...

21.09.2004, kategorie: Lidl

Proběhlo ústní jednání k územnímu řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl

Dne 21. 9. 2004 - Proběhlo ústní jednání k územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě. Občanské sdružení podalo připomínky a námitky k navrhované stavbě. Zásadním problémem je, že celé území mezi ulicí Kolbenovou, Kbelskou, Zálužskou a tratí ČD patří mezi rozvojové území a vyžaduje zpracování prostorového uspořádání zastavovací studií s návrhem širších vztahů k okolí, řešením dopravní obsluhy a napojení na inženýrské sítě. Celá koncepce by měla být řešena s ohledem na hloubětínský hřbitov, variantní uspořádání mimoúrovňové křižovatky Kbelská x Kolbenova (urbanistická studie VRU Vysočany). Blíže viz připomínky a námitky k navrhované stavbě podané KOK v příloze.

Ke stažení: Připomínky, 82 kB

31.08.2004, kategorie: Lidl

Zahájení územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl

Dne 23.8.2004 bylo zahájeno územního řízení o umístění stavby - Prodejna potravin Lidl včetně dopravního řešení a napojení na inženýrské sítě.

20.08.2004, kategorie: Lidl

Zahájení územního řízení o umístění stavby Kolbenova - prodejna Lidl

Dne 30. 7. 2004 podal navrhovatel David Hubálek - Global, o.s., Jindřicha Plachty 5, Praha 5, mandatář společnosti LIDL Česká republika v.o.s., K Hájům 1233/2, Praha 5, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro provozně ucelenou část stavby: "Prodejna Lidl Kolbenova ulice " v rozsahu objektu: "SSZ 9.644 Kolbenova - prodejna Lidl" na pozemcích č. parc. 1068/1, 1068/4, 1068/7, 1072/1 a 1424/5 k. ú. Hloubětín, Praha 9.
Blíže viz oznámení na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy.

07.07.2004, kategorie: Lidl

Územní řízení na stavbu prodejny LIDL bude zahájeno

KOK se přihlásil jako účastník k zahajovanému územnímu řízení na stavbu "Prodejna potravin LIDL, dopravní napojení včetně výstavby nového SSZ 9.644, koordinační kabel SSZ a přípojky inženýrských sítí" při ulici Kolbenova, Praha 9 Hloubětín (pozemek p.č. 1072/1, 1072/178, 1072/179 a dalších v k.ú. Hloubětín).

21.06.2004, kategorie: Lidl
Lidl

Závěr zjišťovacího řízení "Prodejna potravin LIDL, Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".

Ke stažení: Lidl, 42 kB

10.03.2004, kategorie: Lidl

I. Občanské sdružení Hloubětín předává vyjádření (22 stran) k oznámení záměru.

01.03.2004, kategorie: Lidl

Komise životního prostředí (Listy Prahy 14).

Prodejna potravin Lidl v Kolbenově ulici - výstavbu za současné dopravní situace nelze doporučit, Rada MČ by měla iniciovat jednání s Magistrátem o mimoúrovňovém řešení křižovatky Kolbenova x Kbelská.

20.02.2004, kategorie: Lidl
Lidl

Zahájení zjišťovacího řízení záměru.

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (PHA086) o záměru "Prodejna potravin LIDL Praha 14 - Hloubětín, Kolbenova ul.".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

Ke stažení: Lidl, 48 kB

24.11.2003, kategorie: Lidl

Komise životního prostředí - Výbor pro dopravu (Listy Prahy 14).

Zasedání bylo společné. Z diskuse o umístění prodejny LIDL podél Kolbenovy ulice: výbor nedoporučuje zvyšování dopravní zátěže v této lokalitě jakýmkoli způsobem.

18.11.2003, kategorie: Lidl

Ukončení procesu zjišťovacího řízení záměru vlivu na životní prostředí na žádost oznamovatele.

14.10.2003, kategorie: Lidl

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 548/RMČ/2003

Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 548/RMČ/2003 k vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení stavby "Prodejna potravin LIDL Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín", oznámeného odborem životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy. Rada souhlasí se záměrem stavby prodejny za podmínky, že bude přepracováno dopravní napojení s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost chodců.

24.09.2003, kategorie: Lidl

Zahájení zjišťovacího řízení záměru.

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala oznámení EIA (dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) číslo PHA066 o záměru "Prodejna potravin Lidl Kolbenova, Praha 14 - Hloubětín".
Blíže viz podklady pro zjišťovací řízení.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

» Všechny kategorie článků


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011