Hlavní menu:

Podmenu:Havarijní plánování

Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:
- předcházet vzniku závažných chemických havárií,
- dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad.

 
Havarijní plánování
Havarijní plánování

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Prah, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:

* zpracovat bezpečnostní zprávu,
* zpracovat vnitřní havarijní plán,
* vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,
* zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu,
* zpracovat plán fyzické ochrany objektu.

(18 článků)

 
18.01.2012, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování
Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Na úřední desce zveřejnil Magistrát hl.m. Prahy, Oddělení krizového řízení, rozhodnutí o schválení zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy objektu Výrobně distribuční centrum Praha - Kyje (Linde Gas a. s.), které probíhá dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Celý článek ...

23.05.2011, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování
IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

IPPC – vydání změny integrovaného povolení pro Linde Gas a.s.

Na úřední desce MHMP bylo zveřejněno rozhodnutí „IPPC - informace o vydání 5. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení Výrobna acetylenu“ pro provozovatele Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9. Celý článek ...

28.04.2011, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování
Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Odbor krizového řízení úřadu městské části Praha 14 zveřejnil na úřední desce oznámení o zaslání bezpečnostní zprávy společnosti Linde Gas,a.s. se sídlem Praha 9-Kyje k posouzení. Celý článek ...

08.11.2010, kategorie: Havarijní plánování

Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Celý článek ...

08.11.2010, kategorie: Havarijní plánování
Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Plnírny Satalice, Český Plyn k.s. (stáčecí stanoviště železničních cisteren a autocisteren, dva kulové zásobníky na propan-Butan), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
Celý článek ...

08.11.2010, kategorie: Havarijní plánování
Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování obsahuje stručný popis výrobní činnosti Výrobně distribučního centra Praha-Kyje, Linde Gas a.s. (výroba acetylenu, plnění acetylenu, plnění technických plynů skladování tlakových lahví), vlastnosti nebezpečných látek v něm umístěných, rozsahu zóny havarijního plánování, způsob varování občanů a doporučeného chování, včetně postupů při první pomoci a další údaje.
Celý článek ...

27.09.2010, autor: KOK, kategorie: Havarijní plánování
Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s.

Na úřední desce zveřejnila kancelář starosty, Oddělení krizového řízení, oznámení občanům o posouzení bezpečnostní zprávy spol. Linde Gas a.s., které probíhá dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Celý článek ...

07.05.2008, kategorie: Havarijní plánování
Projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn

Projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn

Oddělení krizového řízení vydalo na úřední desce oznámení k veřejnému projednání Bezpečnostní zprávy Společnosti Flaga Český Plyn, s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice z důvodu fůze společností Český Plyn, Satalice spol. s.r.o. (původně Český Plyn k.s.) a Český Plyn s.r.o. Bezpečnostní zpráva bude uložena po dobu 30 dnů na Úseku krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1072, Praha 9. V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba do Bezpečnostní zprávy společnosti Flaga Český Plyn s.r.o. Plnírny PB Praha Satalice nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Po uvedenou dobu může taktéž každá fyzická a právnická osoba uplatnit písemné vyjádření k bezpečnostní zprávě.
Celý článek ...

01.02.2006, kategorie: Havarijní plánování
Vnější havarijní plán společnosti Linde Technoplyn a.s.

Vnější havarijní plán společnosti Linde Technoplyn a.s.

Na úřední desce - Úřad m.č. Praha 14 zveřejnil Odbor krizového řízení oznámení občanům Městské části Praha 14, že Magistrát hl.města Prahy předkládá k vyjádření veřejnosti elektronickou podobu Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování stanovenou v okolí objektu společnosti Linde Technoplyn a.s. Výrobní centrum Praha podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.353/1999 Sb. Celý článek ...

09.09.2005, kategorie: Havarijní plánování

Schválení bezpečnostní zprávy LINDE TECHNOPLYN a. s.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, jako orgán výkonu státní správy v přenesené působnosti a jako správní úřad v přenesené působnosti na úseku prevence závažných havárií schvaluje bezpečnostní zprávu objektu Výrobně distribuční centrum LINDE TECHNOPLYN a. s. Praha, ve znění přepracované a aktualizované verze ze dne 30.3.2005 doplněné o novou analýzu rizik (příloha č. 10) dne 9.6.2005. Rozhodnutí obsahuje 6 podmínek s termínem splnění od 31.10.2005 do 31.11.2005.
Blíže viz Rozhodnutí MHMP a Vyjádření k bezpečnostní dokumentaci od Ministerstva pro životní prostředí v příloze.

Ke stažení: Rozhodnuti_schvaleni_bezp_zpravy_linde_technoplyn.html, 7 kB;
vyjadreni_k_bezpec_zprave_linde_technoplyn_mzp.pdf, 655 kB

15.08.2005, kategorie: Havarijní plánování

Vnější havarijní plán společnosti Český Plyn, k.s

V souladu s § 13, odst. 2 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů oznamuje ÚMČ P14, že Magistrátem hl.m. Prahy byl Úřadu městské části Praha 14 zaslán Vnější havarijní plán společnosti Český Plyn, k.s. - Plnírna Satalice v elektronické podobě. Celý článek ...

03.06.2005, kategorie: Havarijní plánování

MHMP zaslal odpověď na ve věci "Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb."

MHMP zaslal odpověď na dopis (viz příloha) občanských sdružení ve věci "Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb.". Blíže viz náhledy odpovědi MHMP v příloze.

Ke stažení: Havarijní plány, 354 kB;
magistrat_trnka_vnejsi_havarijni_plany_2005_05_05.doc, 66 kB

03.05.2005, kategorie: Havarijní plánování

schůzka občanských sdružení na území P14 - ochrana přírody a krajiny a bezpečnost

3.5.2005 proběhla schůzka jednotlivých občanských sdružení (Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, Občanské sdružení Rožmberská, Občanské sdružení Jahodnice, 1. občanské sdružení Hloubětín a Za Hutě krásnější) na území P14, které se věnují ochraně přírody a krajiny (dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a účastní se stavebních řízení ve kterých je ohrožováno životní prostředí, zdraví obyvatel a kulturní památky. Celý článek ...

19.04.2005, kategorie: Havarijní plánování

Bezpečnostní zpráva a oznámení o přepokládané zóně havarijního plánování společnosti Linde Technoplyn

Podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami, § 13, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme MĆ P14 občanům Městské části Praha 14, že lokalita mezi ulicemi : Průmyslová - Nedokončená, Objízdná - U Technoplynu, se nachází v zóně havarijního plánování společnosti Linde Technoplyn, a.s. se sídlem Praha 9 - Kyje.
Občané se mohou s návrhem bezpečnostní zprávy seznámit - nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie (bude uložena po dobu 30 dnů na Oddělení krizového řízení Úřadu městské části Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1072, Praha 14) a uplatnit své písemné vyjádření k této Bezpečnostní zprávě (do 19.5.2004).
Blíže viz oznámení na vývěsce ÚMČ Praha 14 .

19.04.2005, kategorie: Havarijní plánování

Požáry v Technoplynu

V posledním období dvou roků byly v Technoplynu Praha 14, U Technoplynu 1324, celkem dva rozsáhlé požáry:
24.2.2004 v 14:36 hod - Jednotky HZS hl.m.Prahy likvidovaly požár ve skladu technických plynů v prostoru tzv. velké rampy u nádrže s kapalným kyslíkem O2. Zásahem se podařilo zamezit přenesení požáru na další objekty a uchránit tak hodnoty za cca 10 milionů Kč. Požárem bylo zničeno čerpadlo kyslíku - Cryopump, typ RP, r.v. 1991, včetně elektromotoru a el. rozvodnice. Příčinou vzniku požáru byla technická závada čerpadla - zadření. Škoda 3,000.000 Kč.
Fotografie ze zásahu viz http://www.mvcr.cz/hasici/hzs_kraj/praha/galerie/p040224a/index.htm
Celý článek ...

LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha

duben 2005 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

červenec 2004 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

listopad 2002 - LINDE TECHNOPLYN, a.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

Plyn k. s.

listopad 2004 - Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení schválil, podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona Č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, bezpečnostní zprávu objektu Plnírna Satalice provozovatele Český Plyn k.s.,
červenec 2004 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

září 2003 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

listopad 2002 - Plyn k. s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování,

Základní pojmy havarijního plánování

Bezpečnostní program prevence závažné havárie - dokument zpracovaný provozovatelem, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení.

Bezpečnostní zpráva - dokument zpracovaný provozovatelem, který obsahuje program s podrobným zpracováním hodnocení rizika závažné havárie, hodnocení rozsahu možných škod a popis preventivních bezpečnostních opatření v objektu nebo zařízení.

Vnitřní havarijní plán dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků uvnitř objektu nebo u zařízení (zpracovává provozovatel).
Vnější havarijní plán - dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků v okolí objektu nebo zařízení (MHMP stanoví zónu havarijního plánování a vypracuje pro ni vnější havarijní plán na základě dodaných podkladů od provozovatele).

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Ke stažení: havarijni_planovani.html, 41 kB


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011