Hlavní menu:

23.03.2010, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

EIA - závěr zjišťovacího řízení pro bytové domy „PANORAMA KYJE II“

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru bytové domy „PANORAMA KYJE II“, Praha 14, k. ú. Kyje“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „PANORAMA KYJE II“, Praha 14, k. ú. Kyje“ nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Blíže viz závěrečná zpráva.

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA667&file=zjistovaciDOC

Plán zástavby - bytové domy PANORAMA KYJE II

Navrhovaný bytový soubor PANORAMA KYJE II je orientován po obou stranách komunikace Budovatelská, která spojuje městské části Praha 14 a Praha Satalice. V projektu je navrženo šest bytových domů s předběžným počtem 429 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1 KK po 4 KK.

V suterénech objektů jsou navrženy podzemní garáže a další prostory vybavenosti domu a technického vybavení. V rámci výstavby nových bytových domů je předpokládána výstavba parkovacích a garážových stání o celkovém počtu 325 stání (234 garážových stání a 91 stání na povrchu). Zastavěná plocha budovami činí 8 549,6 m2, komunikace, chodníky, parkoviště zabírají 7 690 m2 a pro zeleň je určeno 10 785 m2. Počet podlaží jednotlivých objektů je od 3+ jedno ustupující po 3+ tři ustupující.

Pozemky, které jsou součástí čtyř větších funkčních ploch, z nichž ve dvou je dle platného územního plánu využití jako území čistě obytné OB-C (OC-C) a OB-B (OC-B) a v dalších dvou je využití jako všeobecně obytné OV-C.

Problémem je, že společnost EKOSPOL a. s. podala podnět na úpravu směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích při ulici Budovatelská a to tak, že funkční plochu OV-C navrhla změnit na funkční plochu OV s kódem míry využití území E a dále navrhla změnit funkční plochu OB-C na OB-D. Tento podnět na změnu směrné části územního plánu byl odsouhlasen usnesením Rady městské části Praha 14 č. 56/RMČ/2009, bez projednání v jednotlivých komisích rady Rady městské části Praha 14. Tímto způsobem dochází k navýšení počtu bytů, intenzity dopravy, parkovacích stání a vyvolané dopravy.

Objekty A1-A4 jsou na pozemku umístěny tak, že přímo navazují na výstavbu „Panorama Kyje I“ a jsou umístěny delší stranou kolmo na stávající komunikaci vybudovanou v rámci výše uvedené stavby „Panorama Kyje I“. Objekty B a C ve tvaru „obrácené podkovy“ jsou umístěny po obou stranách komunikace Budovatelská a to rovnoběžně s ní.

Objekty A2-A4 mají každý po 45ti bytech a jsou o třech nadzemních podlažích+jedno ustupující. Objekt B má bytových jednotek 119 a podlaží má tři + tři ustupující. Co se objektu C týče, tak ten má bytů 130 a s podlažími je totožný s objektem B.

Území pro výstavbu bytových domů leží v městské části Praha 14, v katastrálním území Kyje. Rozkládá se na pozemcích č.parc. 2574/13, 2574/14, 2575/26, 2575/66 a 2575/67 v k. ú. Kyje, v lokalitě s řadovou a solitérní zástavbou RD a s hned vedle stojící novostavbou bytových domů pod názvem „Panorama Kyje I“.

Bytové domy jsou dopravně napojeny na stávající komunikaci Budovatelskou, která průběžně propojuje městské části Hloubětín a Satalice.

V rámci projektu jsou navržena podzemní parkovací stání pod všemi objekty. Údajně z

důvodu komplikovaných geologických podmínek není vodné již suterény prohlubovat či rozšiřovat a proto jsou navržena některá podzemní stání stáními na povrchu. Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (282 stání) a navrhovaným počtem (234 stání), tj. 48 garážových stání musí být řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb., Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

Vzhledem k počtu parkovacích míst cca 325 (234 v podzemních garážích, 91 na povrchu) se předpokládá poměrně vysoká dopravní intenzita osobních automobilů, které budou používat obyvatelé domů. Předpokládaná intenzita osobní dopravy z celého řešeného areálu je 658 pojezdů za 24 hodin. Intenzita dopravy vyvolané posuzovaným záměrem po jeho výstavbě (rok 2010) je ve zprávě uvedena ve výši 98 průjezdů/hod v době špičky.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 443) v termínu od 25. 9. 2009 do 15.10.2009. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA667). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

Další informace:

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA667 http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA667

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA667&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA667&file=infOznamDOC

Závěrečná zpráva:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA667&file=zjistovaciDOC

» Přejít na článek EIA - závěr zjišťovacího řízení pro bytové domy „PANORAMA KYJE II“ na webu http://www.cenia.cz/eia .

Ke stažení: EIA Závěr zjišťovacího řízení záměru Pnorama Kyje II, 2 MB

Ke stažení: Panorama Kyje

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011