Hlavní menu:

01.02.2019, autor: Čtrnáctka 2/2017, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

Praha 14 odmítá překladiště v Malešicích i jeho případné přesunutí do Kyjí

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 
Praha 14 odmítá překladiště v Malešicích i jeho případné přesunutí do Kyjí

Praha 14 odmítá chystané kontejnerové překladiště v Malešicích. Proti plánu rakouského developera Rail Cargo Austria se postavila spolu s dalšími přilehlými městskými částmi – Prahou 9 a 10. „jen opravdu zhůvěřilé projekty se k připomínkování podávají těsně před Vánoci, kdy má mnoho lidí dovolenou, aby pokud možno nikdo nestihl reagovat. Přestože plánované překladiště je jedním z nich, šibeniční termíny pro vyjádření jsme zvládli a podrobně zpracované argumenty poslali na pražský magistrát. Překladiště tu nechceme a uděláme všechno pro to, aby tu nestálo,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra, v jehož gesci je územní rozvoj městské části.

Terminál má vzniknout mezi křižovatkami ulic Heldova – Teplárenská a Tiskařská – Průmyslová (na snímku nahoře), tedy v oblasti, která je v současnosti využívána jako orná půda. Cílem investora je nahradit bývalé překladiště v prostorech Nákladového nádraží Žižkov, které je nyní provizorně přesunuto do středočeského Mělníku. Radnicím vadí především to, že terminál má vzniknout v těsné blízkosti obydlených lokalit, navíc bez zajištění dostatečné infrastruktury. Překladiště by podle nich nejen snížilo kvalitu ovzduší v lokalitě, ale způsobovalo by i nadměrný hluk a zvýšilo průjezdnost kamionů o nejméně 130 souprav denně.

O TERMINÁLU V MALEŠICÍCH SE DEBATUJE LÉTA

O vybudování překladiště v Malešicích se hovoří dlouhodobě. Současný územní plán plochu, kde je jeho výstavba zamýšlena, popisuje jako území určené pro stavby a zařízení pro skladování a překládku zboží mezi různými druhy dopravy, včetně té železniční.

Přestože tento fakt dotčené radnice v minulosti již několikrát kritizovaly a žádaly změnu, vybudování obřího překladiště v Malešicích má umožnit, a navíc v rozšířené podobě, i chystaný „nástupce“ současného územního plánu – léta probíraný a stále nedokončený Metropolitní plán. „I přes naše opakované připomínky hlavní město území nadále nechává otevřené pro tento druh výstavby. Přitom oblast Malešic i širšího okolí prošla v posledních desetiletích prudkým rozvojem a z původní průmyslové části se stal v podstatě intravilán města. Vybudování překladiště v tomto místě jde zcela proti strategii Prahy vymístit nákladní dopravu z širšího centra a je v podstatě uvnitř plánované nízkoemisní zóny. Stovky kamionů a návazná další nákladní doprava by vedly ke kolapsu dopravy v této lokalitě a znamenalo by to zničení potenciálu rozvoje celé této části Prahy,“ zlobí se starosta Vondra.

PRAHA 14 TRVÁ NA ZPRACOVÁNÍ VELKÉ EIA

Studií, předloženou a také zaplacenou developerem, se v současnosti zabývá odbor ochrany prostředí pražského magistrátu. Jeho úkolem je vydat závazné stanovisko, zda bude mít investor povinnost zpracovat k záměru takzvanou velkou EIA – tedy podrobnou a rozsáhlou studii o vlivu stavby na životní prostředí. „Dotčené městské části velkou EIA požadují, stejně jako to, aby v procesu byly zohledněny všechny jejich argumenty,“ vysvětluje Vondra.

Na posouzení záměru v plném rozsahu trvá i RNDr. Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí. „Ve svém vyjádření k oznámení záměru jsem uvedla několik konkrétních požadavků pro dokumentaci EIA, například požadavek na upřesnění obsluhovaného území a celkového kontextu záměru. Ten je důležitý, protože cílem, který by byl přínosný pro Prahu, je celkově větší využití železnice při přepravě zboží do Prahy – ta má totiž menší měrné emise škodlivin i hluku a vibrací na jednotku hmotnosti přepraveného nákladu. Nicméně rozhodně není žádoucím cílem stát se překladištěm pro celé střední Čechy, pro celou republiku nebo pro ještě větší region. Takové překladiště by bylo nutné udělat někde mimo Prahu,“ říká radní Plamínková.

Proti většině jejích připomínek se městská část nevymezuje, součástí balíku požadavků hlavního města, s nimiž se ztotožňuje i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, však byl i jeden, který vedení Prahy 14, jak se říká, zvedl ze židle. Radní Plamínková navrhla posoudit přesun záměru do Kyjí – konkrétně na magistrátní pozemky mezi Kyjemi a Jahodnicí, na nichž se plánuje výstavba technologického parku.

„Požadujeme zpracovat variantu s umístěním terminálu v k. ú. Kyje, jižně od ul. Objízdná, podél existující zástavby, tj. cca 1 400 metrů východním směrem od polohy navržené v oznámení. Pro příjezd a odjezd kamionů by sloužila nově vybudovaná komunikace ústící přímo do Štěrboholské radiály,“ stojí ve vyjádření radní Plamínkové.

TERMINÁL V KYJÍCH? ABSURDNÍ, ZNÍ Z RADNICE

Důvodů, proč se radnice Prahy 14 proti takovému návrhu razantně postavila, je hned několik. „Připomínky všech městských částí, tedy Prahy 14, 10 a 9, reagují na hrozbu zvýšené dopravní zátěže. Přemístění terminálu na druhou stranu ulice Průmyslová nic neřeší. Naznačené přímé napojení na Štěrboholskou radiálu přes řadu soukromých pozemků je čirý nesmysl,“ upozorňuje starosta Vondra.

A v podobném duchu jej doplňuje i radní Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má spolu se svou stranickou kolegyní místostarostkou Ing. Ilonou Pickovou na starosti dopravu a životní prostředí v městské části. „Nápad na přesunutí překladiště do Kyjí je absurdní, nemá oporu ani v platném územním, ani v připravovaném Metropolitním plánu. Pozemky při Objízdné ulici se představitelé Strany zelených snaží v souladu s územním plánem proměnit ve volnočasový park a zpřístupnit jej občanům. Jedná se o platformu vytváření tzv. kompenzační zeleně, která oddělí průmyslovou oblast od obytné. Ta je zcela běžnou na západ od našich hranic a i v Praze si již nachází své místo,“ vysvětluje radní.

NEPŘIJATELNÁ ZÁTĚŽ PRO KYJE I JAHODNICI

Starostovi Vondrovi dále vadí, že městem navrhované umístění posouvá překladiště k obytné zástavbě Jahodnice (200 metrů) a Kyjí (400 metrů), což by představovalo nepřijatelnou zátěž pro obyvatele městské části. „Pokud toto paní radní vůbec zvažuje, tak se úplně minula se svým gesčním zaměřením na magistrátu. Mimo jiné má mít na starosti, a tedy i na srdci ochranu životního prostředí Pražanů. V tomto případě to ale vypadá, že se snaží o úplný opak,“ dodává starosta Vondra.

V neposlední řadě pak Praha 14 poukazuje na fakt, že návrh hlavního města situuje překladiště na magistrátní pozemky, kde měl vzniknout již zpracovaný magistrátní projekt na technologický park Horní Lada se zázemím pro vysoké školy, inkubátory a specifické výstavní plochy. „Pevně věřím, že si hlavní město uvědomí možné důsledky přesunu překladiště do Kyjí a že nebude pokračovat ani v úvahách o takovém řešení,“ říká starosta Vondra.

Radní Plamínková se proti výtkám městské části ohrazuje. „Kyjskou“ variantu prý nepovažuje za vhodnější, dle svých slov jen chce, aby se nechala prověřit a porovnat s již předloženým záměrem. „Proces EIA obecně má sloužit právě k porovnání vlivů na životní prostředí u více variant záměru. Podstatnou součástí plného posouzení EIA je také vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů s jinými záměry,“ uvádí radní Plamínková.

(red)ANKETA

Co soudíte o plánovaném vybudování kontejnerového překladiště v Malešicích, případně v Kyjích, jak tuto variantu vhodnou k posouzení navrhlo hlavní město?

Viktor Šíma (KSČM)

Já si myslím, že ani jedna lokalita není vhodná pro vybudování velkokapacitního překladiště kontejnerů, protože provoz takového překladiště by se negativně dotkl života naší MČ. Proto plně podporuji vedení MČ v úsilí zabránit vybudování tohoto překladiště.

Ing. Simona Kijonková (ANO)

Není důvod, proč by kontejnerové překladiště mělo vznikat uvnitř města. Kromě intenzivnější kamionové dopravy jeho provoz v okolí znamená vyšší hlukovou zátěž, která by zejména ve variantě Kyje zasáhla i část obyvatel Prahy 14. Ačkoliv jde teprve o záměr, s naším negativním stanoviskem seznámíme magistrátní zastupitele hnutí ANO a doporučíme přesunutí do jiné lokality vně zastavěného území Prahy.

Ing. Petr Hukal (SZ)

Myšlenka budovat překladiště v širším městě s dopravním napojením na komunikační síť, která je již nyní na hranici své kapacity, je nelogická. Předložený záměr v sobě navíc skrývá další kapacitu, která prezentovaná čísla o nárůstu dopravy násobně zvyšuje. Kombinovaná doprava sice snižuje negativní dopady na životní prostředí, ale návazná infrastruktura musí být v lokalitách mimo město a v místech s kvalitním dopravním napojením. Nápad na přesunutí do Kyjí považuji již za úplně absurdní.

Josef Kutmon (ODS)

Záměr vybudovat kontejnerové Překladiště poblíž nové obytné zástavby v Malešicích je opravdu velmi originální myšlenka. Všichni, kteří někdy viděli na vlastní oči překladiště v Uhříněvsi, vědí, že je tam neustále dopravní kolaps způsobený kamiony s kontejnery a neutichající hluk. Posun překladiště na území Kyjí neumožňuje stávající územní ani chystaný Metropolitní plán. Nic se však nesmí podcenit! Komunální politici ze všech stran by měli spojit své síly a tomuto záměru zamezit. Uhříněvsí 2 se rozhodně stát nechceme.

» Přejít na článek Praha 14 odmítá překladiště v Malešicích i jeho případné přesunutí do Kyjí na webu https://www.praha14.cz/.

Ke stažení: Překladiště má podle plánu rakouského developera vzniknout v Malešicích. Hlavní město navrhuje posoudit přesun záměru do Kyjí. Praha 14 je proti oběma těmto variantám., 370 kB

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011