Hlavní menu:

17.03.2017, autor: KOK, kategorie: Kontejnerové překladiště Malešice

EIA – Záměr „Terminál Malešice“ bude dále posuzován podle zákona

Vdán závěr zjišťovacího řízení záměru PHA1037 „Terminál Malešice“ - záměr bude dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Anketa

Souhlasíte s výstavbou kontejnerového terminálu v Malešicích?
Nesouhlasím (36%)
 
Souhlasím (32%)
 
 

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil závěr zjišťovacího řízení záměru PHA1037 „Terminál Malešice“. Výsledkem zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí je, že záměr „Terminál Malešice“ bude dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad 9 vyjádření od dotčených úřadů (včetně vyjádření Městské část Praha 14, Praha 9, Praha 10 a Praha 22) a 108 vyjádření veřejnosti (včetně jedné petice).

Vlastní posuzovaný záměr představuje realizaci kontejnerového překladiště, navrženého společností Rail Cargo Operator – CSKD, včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu, ve které je třeba se zaměřit zejména na:

  • Zpracovat hlukovou studii v souladu s platnou legislativou, která bude vycházet z reálně generované dopravy záměru a která bude postihovat všechny zdroje hluku, které mohou v souvislosti s provozem posuzovaného záměru vznikat, včetně vyhodnocení vibrací.
  • Zpracovat podrobnou dopravní studii, která bude vycházet z reálných kapacit a dopravních intenzit a vyhodnotí komplexně dopravní situaci (včetně kapacitního posouzení okolních křižovatek) v dotčeném území a jeho blízkém i vzdálenějším okolí.
  • Zprovoznění záměru je žádoucí směřovat až po dobudování jihovýchodní části Pražského okruhu v úseku Běchovice – D1 (stavba č. 511) a po výstavbě MÚK Průmyslová x Poděbradská a Kbelská x Kolbenova.
  • Prověřit přímé napojení překladiště na Průmyslovou ulici tak, aby bylo možné realizovat všechny směry.
  • Záměr je třeba posoudit komplexně z hlediska dopadů na životní prostředí ve všech částech hl. m. Prahy, které budou možným provozem ovlivněny, a to včetně případných kumulací s okolními (již realizovanými i připravovanými) záměry.
  • Prověřit a vyhodnotit skutečné kapacity záměruli>
  • Zohlednit všechny relevantní připomínky uplatněné ve vyjádřeních k oznámení záměru.
Příslušný úřad dále doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení.

Důležitý je také komentář v rozhodnutí, například k bodu 9. „Prověřit a vyhodnotit skutečné kapacity záměru“

Hodnocení vlivů pravděpodobně vychází z podhodnocených údajů o kapacitě záměru a o dopravních intenzitách především kamionové dopravy generované záměrem. Lze tak usuzovat na základě porovnání s obdobným záměrem, ke kterému bylo dne 14.7.2008 vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Tehdy byla posuzována pouze 1. Etapa a z porovnání vyplývá, že původně bylo v dokumentaci EIA navrženo překladiště o menší rozloze, s menším počtem kolejí (původně byly navrženy 2, nyní 6) a s menším počtem uložených kontejnerů (387 oproti nynějším 900). Vyvolaná doprava byla ovšem předpokládána v obdobné intenzitě (110 kamionů a 2-3 vlaky) jako u nyní navrhovaného terminálu (125 kamionů a 3 vlaky), což vyvolává dojem, že uváděné kapacity terminálu jsou poddimenzované a bude docházet k většímu počtu průjezdů vozidel a vlaků. K této úvaze může vést i fakt, že překladiště bude disponovat šesti obslužnými kolejemi, ale předpokládá se odbavení tří souprav za 24 hodin (tři koleje by tedy zůstaly volné a bez využití).

Kapacita překladiště dále není porovnatelná s ostatními překladišti v České republice, chybí uvedení v jednotce TEU (1 TEU = ekvivalent jednoho 20stopého kontejneru). Oznámení neobsahuje detailní informace o kontejnerech a není možno odvodit jejich celkový počet. Veškerá vyhodnocení je třeba zpracovat na základě skutečných hodnot celkové kapacity překladiště a intenzit vyvolané dopravy a vycházet z podkladů, které budou odpovídat maximálnímu možnému kapacitnímu využití terminálu.

Ke stažení: Závěr zjišťovacího řízení záměru PHA1037 „Terminál Malešice“, 499 kB

Ke stažení: Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice

Společnost Rail Cargo Operator – CSKD prosazuje výstavbu kapacitního kontejnerového překladiště v Malešicích, které výrazně zasáhne své okolí hlukem vyvolanou dopravou těžkých kontejnerových návěsů.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 90 kamionů v jednom směru za den).

Není žádný důvod v tomhle místě kontejnery skládat z vlaku, skladovat a odvážet po silnici. Při perspektivě, že terminál se tu nestaví na 5 let a Praha se bude dále rozvíjet je toto řešení zcela špatné.

01.01.2017 14:53:44

Kontejnerový terminál Malešice

Kontejnerový terminál Malešice
Malešice - návrh kontejnerového terminálu

Vlastní záměr navržený společností Rail Cargo Operator – CSKD představuje realizaci kontejnerového překladiště včetně obslužných kolejí v délce 700 metrů a celého zázemí. Návrh obsahuje překladiště v dispozičním uspořádání na 6 kolejí v obslužné délce 700 m a uspořádáním depa do 12-ti řad nebo do 9-ti řad (varianta B a C). Obsluha překladiště je plánována dvěma portálovými elektrickými jeřáby pro obsluhu překladiště a kolesový manipulátor Hyster H18-23XM-12EC.

Ke stávajícímu rozsahu dopravy by měli přibýt pouze 3 páry Nex vlaků do kontejnerového terminálu v trase Praha-Libeň – Praha-Malešice a zpět (z toho jeden pár vedený v nočních hodinách). Pro obsluhu areálu má být k dispozici 30 parkovacích stání, předpokládá se 30 příjezdů a 30 odjezdů osobních automobilů za den. Objem kamionové dopravy se předpokládá v objemu 125 kamionů v jednom směru za den.

Všechny navržené varianty jsou silně kapacitně poddimenzované (pouze 3 páry vlaků a 125 kamionů v jednom směru za den). Zhruba se stejnou kapacitou probíhala EIA PHA259 v roce 2006 – 2007, ale to byl záměr posuzován jako I. etapa (pouze 2 koleje o délce 450 m). Plánované 3 páry Nex vlaků obsadí svou délkou 3 koleje a další tři koleje jsou tedy volné jako rezerva. Pokud tedy je v oznámení počítáno s kapacitou 3 párů Nex vlaků a objemem kamionové dopravy v rozsahu 125 kamionů v jednom směru za den, tak tento objem se v pohodě a s rezervou se dá zvládnut pouze na dvou kolejích a pouze s jedním portálovým jeřábem pro obsluhu překladiště. V navrhovaném rozsahu je skrytá kapacita terminálu minimálně 6 až 9 párů vlaků za den – tedy dvojnásobnou až trojnásobnou kapacitu než je uvedena v záměru.

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011