Hlavní menu:

10.11.2008, kategorie: Kulturní dům Kyje

Rada MČ byla vyzvána aby zastavila rekonstrukci KD Kyje a byly rozpracovány varianty

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje
URGENTNÍ Žádost o zastavení aktivit a rozpracování variant


Vážení členové rady,
V červnu t.r. jsme se na vás obrátili s peticí proti způsobu provedení plánované rekonstrukce Kulturního domu Kyje. Již informace, které jsme v té době měli k dispozici, poukazovaly na nadměrnou zátěž pro okolí, nenaplnění cíle veřejného zájmu a plýtvání prostředky Městské části.

Dle nám dostupných informací se rada chystá uzavřít smlouvu o provedení rekonstrukce s vybranou stavební firmou.
Žádáme radu, aby neuzavírala smluvní závazek k rekonstrukci, dokud nebudou vyřešeny zásadní rozpory a připomínky k navrhované podobě rekonstrukce:
- NENÍ jakkoliv řešena dopravní obslužnost rekonstruovaného objektu
o Stavební povolení bylo vydáno bez jakéhokoliv řešení dopravní obslužnosti, a to ani pro nově vzniklou část (ubytovna)
o V projektu uvažovaná parkovací kapacita není podložena ničím konkrétním
 Městská část není dosud ani správce ulice Šimanovská
 Pro plánované nově vzniklé parkoviště u objektu nebylo dosud ani vydáno územní rozhodnutí
 Námi navrhované parkování v ulici Lednická je ve stádiu úvah, a začátku jednání s Českými dráhami. Výsledek je nejistý.
o V odpovědi na naši petici jsme byli p.Sobotkou ujištěni, že „Pro řešení dopravy v klidu nebude použita výjimka z vyhlášky o obecně technických požadavcích. Organizace dopravy v této oblasti bude ještě diskutována tak, aby v co největší míře došlo ke sladění požadavků místních obyvatel s požadavky na dopravní obsloužení kulturního domu.“ Přes výzvy nedošlo k žádné diskusi, a nebyl učiněn žádný krok s konkrétním výsledkem pro řešení dopravy! MČ jako investor vyřešila problém s podaným odvoláním tím, že dodatečně stáhla žádost o udělení výjimky, a stavební povolení bylo vydáno BEZ jakéhokoliv ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU
o Majitelé sousedních nemovitostí se odvolali k Magistrátu HMP proti udělení stavebního povolení bez řešení dopravy v klidu. Chystáte se tedy uzavřít smlouvu a zahájit rekonstrukci aniž byste vyčkali rozhodnutí o odvolání v této věci.
- Celkové náklady na rekonstrukci přesáhnou 55mil Kč (odhad celkových nákladů přes 65mil Kč) což je 3x více než byl rozpočet schválený zastupitelstvem. V těchto nákladech není započten náklad na práce a dozor projektanta, a není v nich započten náklad na vybudování parkoviště (dosud není nijak řešeno!). Přesto, bez diskuse se zastupitelstvem, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a vybrána dodavatelská firma.
o Při trojnásobném zvýšení nákladů považujeme za nezbytné rozpracovat více variant a předložit je ke schválení zastupitelstvu.
o Rada se na svou odpovědnost chystá uzavřít smlouvu na investici, která v celkovém mimořádně velkém rozsahu není jako celek (letošní a příští rok) zastupitelstvem schválena. A při stávající finanční situaci se chystá zatížit rozpočet nesmyslnou stavbou.
o Ve výběrovém řízení byly všechny nabídky kromě jediné vyřazeny. Výběrové řízení proběhlo uprostřed prázdnin – 3 týdny. Nepochybně bylo VŘ v souladu se zákonem, bylo ale skutečně optimální???
- V rámci plánované rekonstrukce není nijak řešena požadovaná tělocvična pro ZŠ Šimanovská, přestože to určilo zastupitelstvo. Domníváme se, že existuje řešení, které umožní tělocvičnu v objektu realizovat tak, jako se to podařilo v jiných obdobných objektech (viz dále).
- Plánované vybudování komerčních prostor (restaurace, ubytovna) je zdůvodňováno potřebou ekonomické návratnosti a soběstačnosti objektu. Ekonomická rozvaha byla předložena radě teprve na posledním zasedání a není komplexní. Alternativní varianty nebyly vůbec rozpracovány. Jediná pravděpodobně ekonomicky soběstačná aktivita – Ubytovna, však bude, dle p.Sobotky, pronajatá soukromému subjektu. Kviz Praha 14 tedy objekt nebude provozovat celý.
- V článku v Kyjských listech (reakce na „Zelené noviny“) se rada odvolává na to, že „drtivá většina občanů projekt vítá“, a na předchozí jednání v rámci komunitního plánování. Toto vyjádření lze považovat za velmi populistické. Jaká drtivá většina občanů?? Ano, každý občan uvítá investice do kulturního zařízení. Chybí ale znalost občanů o tom, co ve skutečnosti projekt obsahuje (kulturní část je minoritní) a jaký má dopad na okolní prostředí. Při odvolání na komunitní plánování by bylo dobré se zamyslet, proč Praha 14 dosud nemá komunitní plán pro kulturní a vzdělávací zařízení. Jak jistě víte, tak stávající komunitní plán se týká pouze sociálních služeb.

Co tedy získáme za 65mil Kč jako obyvatelé Městské části?
- Objekt, který je pro větší akce dopravně neobslužný
- Malý sál o 110 místech a tři místnosti pro kroužky (pro srovnání - Galerie 14 má 80 míst)
- Ubytovnu pro 45 míst, která bude pronajata soukromé firmě
- Restauraci pro 50 osob, přičemž v okolí jsou další dvě, z nichž jedna zeje prázdnotou

! Vážení členové rady ZASTAVTE nesmyslnou akci, která neplní žádný ze stanovených účelů !

Jasně sdělujeme, že náš nesouhlas s navrhovaným způsobem trval a trvá, a konstatujeme, že naše připomínky nebyly nijak zohledněny. Rada byla mylně informována o opaku!

My jako občané podnikáme všechny dostupné kroky:
- odvolání proti udělení stavebního povolení
- jednání s vámi – členy rady a zastupitelstva (těmi, kteří měli o jednání zájem) a konstatujeme, že zastupitelé jsou nedostatečně, a leckdy i mylně, informováni o podobě rekonstrukce. Po osobním jednání se většina zastupitelů ztotožňuje s námi vznešenými připomínkami. Není však čas a prostor pro rozsáhlá jednání.
- spolupráce s občanskými sdružení a médii (je natáčen pořad Černé ovce)
- jednání se senátorem ze ODS - p.Kladívkem, který důrazně podporuje zpracování variant rekonstrukce, celkového posouzení záměru a vzatí v potaz připomínek občanů
(p.Kladívko měl rekonstrukci KD Kyje ve svém volebním programu)
- výzva k primátorovi HMP p.Bémovi

Žádáme aby:
1. Nebyla nyní podepsána smlouva na rekonstrukci objektu a pro finální podobu a investici byl získán souhlas zastupitelstva MČ
2. Byly zpracovány alternativy využití objektu (zejména bez komerčních prostor tj. „malá“ varianta)
3. Bylo nalezeno řešení dopravy v souladu s platnými vyhláškami a potřebami obyvatel a byly respektována platná legislativa a její dikce
4. Byla zpracována ekonomická rozvaha vložených investic a provozních nákladů jako celku
5. Bylo zváženo, zda rekonstrukce tohoto objektu vůbec může naplnit potřeby obyvatel MČ

Žádáme rozpracovat tyto varianty:
1. Rekonstrukce objektu ve stávajícím rozsahu sálu (bez restaurace a ubytovny)
2. Daná lokalita je pro Kulturní dům nevhodná (dopravní dostupnost). Alternativou je prodat stávající objekt a za plánované a získané prostředky (odhad celkem 70mil Kč) lze rekonstruovat resp. postavit zcela nový objekt přesně dle potřeb a na místě kdy bude opravdu dostupný a sloužit svému účelu (Broumarská Sever???)
3. Připojit objekt k ZŠ Šimanovská, která má nedostatek prostor, a v rámci něj zřídit víceúčelový sál.
4. Nepochybně existují i další smysluplné varianty jak najít pro Prahu 14 víceúčelový sál, neutratit přitom 65mil, a nevybudovat objekt v místě kde zatíží prostředí a bude na nic.

Pro srovnání za 77mil dokázala MČ Praha Modřany v roce 2004 postavit zcela nový nádherný Dům dětí a mládeže vč. galerie a víceúčelového sálu (s tělocvičnou a divadlem), a to s návrhem od renomovaného architekta Vlada Miluniče (autor Tančícího domu v Praze). Viz: http://bydleni.idnes.cz/autor-tanciciho-domu-postavil-v-praze-uzasne-detske-centrum-pro-/architektura.asp?c=A080923_160057_architektura_rez
V Satalicích vznikl sportovní areál se 4x větší užitnou hodnotou pro obyvatele, a to před dvěma lety za 55mil. http://www.satalice.eu/index2.php?menu=sportareal
Podívejte se na webové odkazy! Podobných příkladů je více. Při přepočtení nákladů na aktuální (index cen stavebních prací 2004-2008 dle ČSÚ = 125%) stále tyto objekty dávají násobně větší užitnou hodnotu. Co za 65mil dostane Praha 14??? Pension** a restauraci se sálem pro 110 osob….
Tato stavba bude sloužit Městské části další desítky let. Dosud investované prostředky a ztracený čas nevyváží škody, které lze napáchat. Pokud se tato akce provede, MČ v podstatě ztratí možnost vhodné kulturní zázemí získat. Pod to se podepíšete?

Žádáme vás o osobní odpovědnost za tato rozhodnutí,
a sledujeme vaše vyjádření !
Apelujeme na váš zdravý úsudek a schopnost reagovat na věci, které potřebují řešení.

Ke stažení: KD-Kyje-Rada-11-2008.pdf, 66 kB


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011