Hlavní menu:

23.07.2019, autor: KOK, kategorie: Změny územního plánu

Návrh změny Z 2804/00, přeložka vlečky, Kyje, výrobní areál

Přeložka vlečky Kyje, výrobní areál

Součástí projednávaného návrhu zadání celoměstsky významných změn IV. vlny je také změna Z 2804/00 – přeložka vlečky, Kyje, výrobní areál.

Změna je navržena z důvodu požadavku na výstavbu polyfunkčního areálu s využitím pro lehkou nerušící výrobu, skladování a administrativu na okraji urbanizovaného prostoru průmyslové zóny v MČ Kyje v návaznosti na obdobné funkce v území. Předmětem změny je tedy vymezení plochy nerušící výroby (VN) na úkor plochy zelně izolační a krajinné a na místo stávající vymezené plochy dopravy pro umístění tratě a zařízení železniční vlečky. Pro navrhovanou plochu VN se určuje kód míry využití území D, který umožňuje výstavbu polyfunkčního areálu o výšce 5 NP.

Změna vyvolá potřebu přeložení ze severu sousedící železniční vlečky tj. zrušení části plochy tratě a zařízení železniční dopravy a plochy nákladní terminály (DZ) a plochy urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a jejich posunutí severním směrem do plochy městské a krajinné zeleně a zeleně izolační s funkcí celoměstského systému zeleně.

Lokalita se nachází v současně zastavěném, nezastavitelném a zastavitelném území. Změnou dojde k rozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného území v rozsahu 10 552 m2.

Změna nemění koncepci dopravní infrastruktury, nemění ani koncepci technické infrastruktury. Změna navrhuje nové prostorové vedení železniční vlečky, umisťuje vlečku do zářezu a mimoúrovňově kříží stávající komunikace. Zahloubení navrhované vlečkové trati činí cca 7 m pod rostlým terénem. Navrhovaná trasa vlečky kříží stávající nadřazené přiváděcí vodovodní řady DN 1200 a DN 600 v těsné blízkosti jejich vstupu do vodárenské čerpací stanice „Kyjský uzel“. Při severním okraji pozemku parc. č. 2671/34, k. ú. Kyje procházejí nadřazené „káranské“ vodárenské řady 2x DN 1100 (rok výstavby 1913) a které jsou strategicky významnými přivaděči pitné vody pro Prahu ze zdrojů vody v Káraném. Při realizaci stavby je nutno dodržet opatření, která budou eliminovat vliv na vodárenskou infrastrukturu, aby nebylo ohroženo zásobování pitnou vodou Prahy.

Změna umísťuje novou trasu vlečky do bezpečnostního pásma VTL plynovodu do souběhu ve vzdálenosti cca 4 až 8m od plynovodu. Změna trasy vlečky (plochy tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/) vyvolává potřebu úpravy průběhu komunikace vymezené v ÚP plochou urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/, u jejího napojení na ulici Průmyslovou. Tato úprava překračuje rozsah schváleného zadání změny.

Realizací změny dojde ke vzniku výrobního areálu nerušících funkcí a administrativy na okraji urbanizovaného prostoru Kyjí v sousedství obdobných funkcí v území. Z tohoto pohledu je tedy plochy lokalizována vhodně. Nicméně pro její vymezení je třeba přeložit sousedící plochu vymezené železniční vlečky, která se tak dostává do střetu s plochami s funkčním vymezením zeleně a rovněž je poměrně komplikovaně vedena v ochranném pásmu vodárenských zařízení a v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu. Z tohoto pohledu je její vymezení poněkud nesystémové. Nicméně konkrétní dopady do území budou mít vzhledem k tomu, že v okolí je dostatek jiné zeleně s krajinotvornou i izolační funkcí a změna má celkově poměrně drobný charakter mírně negativní z hlediska menšího vyvolaného záboru půdy III. třídy ochrany a ovlivnění krajinného rázu v důsledku výstavby výrobně administrativního objektu, v území, které však má výrobní charakter a je predisponováno vedení dopravní a technické infrastruktury. Zásah do celoměstského systému zeleně má také pouze místní dopad bez vlivu na funkci tohoto systému včetně funkce izolační v daném prostoru. Negativní vlivy na životní prostředí jsou tedy provedením změny 2804 ÚP hl. m. Prahy akceptovatelné.

Akceptovatelnost změny: Akceptovatelné bez podmínek

Ke stažení: Návrh změny Z 2804/00, přeložka vlečky, Kyje, výrobní areál, 967 kB;
Přeložka vlečky Kyje, výrobní areál, 172 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011