Hlavní menu:

02.07.2009, autor: KOK, kategorie: Domy v Lednické ulici

Úprava územního plánu při ul. Lednická

Úprava územního plánu při ul. Lednická

Obchodní společnosti PMS, s. r. o., Poděbrady navrhla a Rada městské části Praha 14 schválila úpravu směrné části územního plánu, pozemku při Lednické ulici, zvýšení kódu míry využití území z "B" na "C". Důsledkem tohoto schváleného návrhu bude zástavbu lokality pěti samostatně stojícími tří podlažními objekty bytového typu (tři nadzemní podlaží a jedno podzemní) o celkové kapacitě 88 bytových jednotek místo zástavby rodinnými domky. Rada městské části Praha 14 schválila tuto změnu, přestože s tímto návrhem nesouhlasily komise rady a s tímto návrhem také nesouhlasí občané, kteří v dané lokalitě žijí.

Protože Rada městské části Praha 14 přijala usnesení č. 230/RMČ/2009 k úpravě směrné části ÚPn při ul. Lednická, kterým Rada městské části Praha 14 vzala na vědomí podnět obchodní společnosti PMS, s. r. o., Poděbrady na úpravu směrné části ÚPn pozemku parc. č. 184/1, 793/106 a 793/36, k. ú. Kyje při ul. Lednická funkční plochy OC kódu míry využití území z "B" na "C" a zároveň v tomto usnesení konstatovala, že souhlasí s úpravou směrné části ÚPn pozemku parc. č. 184/1, 793/106 a 793/36, k. ú. Kyje při ul. Lednická funkční plochy OC kódu míry využití území z "B" na "C".

Občané této lokality proto sepsali petici, ve které jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas se schválenou změnou a přijatým usnesením Rady městské části Praha 14.

Text petice občanů k úpravě územního plánu při ul. Lednická:

My, níže podepsaní občané městské části Praha 14, Prahy 9 – části Kyje – Jiráskova čtvrť, prostřednictvím této petice sdělujeme, že

 • nesouhlasíme s úpravou směrné části územního plánu pro Novostavbu 5 bytových domů u ulice Lednické (změna z OB-B na OB-C );
 • nesouhlasíme s výstavbou daného typů domů, domy jsou vysoké, nehodí se do okolní zástavby, znehodnocují sousední pozemky;
 • nesouhlasíme s navrženým druhem střešní krytiny (titan-zinkový plech je nevhodný materiál, který bude u navržených sedlových střech výrazně odrážet slunce).

Požadujeme:

 • přehodnocení závěrů usnesení zastupitelstva ze dne 21.4.2009 č. 230/RMČ/2009, tj. zamítnout podnět společnosti PMS, s.r.o., Poděbrady na úpravu směrné části územního plánu při ul. Lednická (pozemky č. 184/1,793/106 a 793/36;
 • ponechání využití území „B“u směrné části územního plánu při ulici Lednické, tak jak hlasovala Komise pro životní prostředí dne 12. 1. 2009;
 • navrhujeme snížení domů maximálně na 2NP, aby svou výškou odpovídaly okolní zástavbě;
 • požadujeme změnit navrhovaný střešní materiál z plechu (titan-zinek) na klasický materiál – střešní taška nebo jiný neodrážející materiál.

občané městské části Prahy 14 - Kyjí==========================

Odpověď městské části Prahy 14 na petici

V Praze dne 30.6.2009 Č.j. 10635/KSOÚR/133/09Věc : Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ÚPn) pozemku parc.č. 184/1, 793/36 a 793/106 kat.území KyjeVážený pane a paní,jste spoluautorem a spoluautorkou petice občanů, požadující revokaci usnesení Č.230/RMČ/2009 Rady m.č. Praha 14 z 21. 4. 2009, která se kladně vyjádřila k výše uvedené úpravě ÚPn.

Úvodem bych chtěl sdělit skutečnosti, které nezbytně souvisejí se záměrem.

Předmětem úpravy je využití pozemku, který se nachází ve východní části nezastavěného prostoru vymezeného úl. Lednickou s objekty pro podnikatelskou činnost, zástavbou podél západní strany při úl. Broumarské a podél severní hranice při úl. Rožmberské. Dotčené území je dlouhodobě v ÚPn navržené k zastavění; z hlediska funkčního zařazení je převážná část pozemku v čistě obytném území OC-B, malá část při úl. Lednické ve smíšeném území městského typu SVM-C.

 • Předložený záměr řeší prostorové uspořádání staveb na pozemku OB s návazností do SVM a obsahuje pět bytových domů, které mají tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží (garáže), výšku hřebene (valbové střechy) 10,70m s předběžným počtem 79 bytů a s předpokládanými 129 parkovacími místy (z toho 91 v podzemních garáží a 38 na povrchu).
 • Celková plocha řešeného území je 13 596m2, zastavěná plocha domy činí 2 257m2 a plocha zeleně 6 119m2. Vypočtená hrubá podlažní plocha objektů v rozsahu 6 743m2 pak odpovídá podle Metodického pokynu k ÚPn koeficientu C, který definuje kód míry využití území.
 • Odstupové vzdálenosti navržených bytových domů od hranic sousedních pozemků se pohybují mezi 12,00-14,60m, odstupy od nejbližší zástavby v rozpětí od 25-36m.
 • Součástí záměru je i výstavba sítí technické infrastruktury (kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodu el. energie, veřejného osvětlení), přístupové komunikace (napojené na úl. Lednická), vytvoření plochy zeleně pro línající mezi objekty. Je založena i část parkové plochy s dětským hřištěm.
 • Investor řeší veřejnou infrastrukturu, která pokryje nejen nároky vlastního záměru, ale má rezervu i pro připojení navazujících nezastavěných pozemků - nyní parcel několika vlastníků, s tvarem a velikostí neumožňující samostatně výstavbu - i pro areály podél Lednické, kterých odpovídající vybavenost dosud chybí. Vytvořené pěší cesty umožní přístup do celého řešeného území i k navazujícím volným pozemkům. Investor z popudu MČ zahrnul do návrhu realizaci místní komunikace pro smíšený provoz na východním a jižním okraji svého pozemku, aby se stávajícím majitelům sousedních RD neuzavřel přístup k jejich nemovitostem ze „zadní strany". Veřejná parková plocha bude sloužit jak novým obyvatelům, tak i rezidentům dotčené oblasti.

Projednávaný návrh na úpravu je s vymezenou funkcí území v souladu. Lokalita, v níž se umisťují nové bytové domy, má různorodý charakter od rodinných domů (o 2-3 podlažích), přes panelové blokové domy (o 4-5 podlažích), až k objektům s nebytovou obchodně komerční funkcí (o 1-3 podlažích). Objekty mají různou hmotu, výšku i rozdílnou kvalitou architektonického zpracování a záměr z těchto nastavených podmínek nevybočuje.

Lze předpokládat, že se připravovanou výstavbou „nastartuje" městotvorný proces, který postupně z území vytěsní stávající výrobní a nákladní dopravní funkce a nahradí je další bytovou kapacitou s občanskou vybaveností. Aby se území stalo dostatečně lákavé pro rozvoj občanské vybavenosti, je ovšem zapotřebí nejen vazba na kapacitní prostředek MHD, ale též intenzivnější osídlení v místě. Probíhající rozvoj metropolitní železnice se železniční zastávkou Praha-Kyje tomu významně přispěje.V souvislosti s deficitem veřejných ploch v jejím okolí, připravuje MČ Praha 14 projekt „parkoviště při úl. Lednická" a investor projevili ochotu se finančně podílet na jeho výstavbě.

Rada m.č. Praha 14 zvážila veškeré souvislosti, vzala v úvahu i skutečnosti, že vývoj městské struktury lze regulovat jen v omezené míře (dané zákonem) a že vývoj v zastavěném území je vždy do jisté míry kompromisem obecných potřeb, požadavků a přání vlastníků dotčených nemovitostí. RMČ kromě všech uvedených technických a urbanistických souvislostí vzala v úvahu i předpokládaný zájem obyvatel Jiráskovy čtvrti, který přirozeně směřuje k zachování dosavadní atmosféry a charakteru místa a připustila zvýšení intenzity zástavy o jeden stupeň na kód C.

K bodu petice, týkající se střešní krytiny uvádím, že návrh konkrétního materiálu na zakončení střechy je součástí projektové dokumentace stavby a následného stavebního řízení vedeného za účelem povolení stavby.Další články:

Úprava směrné části územního plánu při Lednické ulici http://praha14.zeleni.cz/12948/clanek/uprava-smerne-casti-uzemniho-planu-pri-lednicke-ulici/

Blíže viz usnesení Rada městské části Praha 14 č. 230/RMČ/2009

http://www.praha14.cz/Usneseni/Rada/2009/04/230_63MR.htm

Další odkazy:

http://praha14.zeleni.cz/12160/clanek/zasedala-komise-zivotniho-prostredi/

http://www.praha14.cz/komise_2/zp/2009/Zapis_14_11_3.rtf

http://www.praha14.cz/komise_2/ur/2009/zapis_2_9_3.pdf

http://www.praha14.cz/komise_2/ur/2009/zapis_1_12_1.pdf

» Přejít na článek Úprava územního plánu při ul. Lednická na webu http://www.praha14jinak.cz/.

Ke stažení: 5BD-ul.-Lednicka-navrh-5.jpg, 422 kB;
5BD-ul.-Lednicka-UPn-3.jpg, 469 kB;
5BD-ul.-Lednicka-vizual-4.jpg, 398 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011