Hlavní menu:

16.01.2019, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

Projednání a připomínky územní studie lokality Na Hutích

Projednání a připomínky návrhu územní studie lokality Na Hutích v Praze-Kyjích
Projednání a připomínky územní studie lokality Na Hutích Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje oznamuje zahájení jednání nad návrhem územní studie lokality Na Hutích v Praze-Kyjích (vymezení řešeného území je graficky znázorněno v příloze této veřejné vyhlášky).

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie je zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Jungmannova ul. 29. Praha 1 v době od 21.12. 2018 do 31. 1. 2019 včetně.

Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční ve středu 23. 1. 2019 od 15:00 hod v přednáškovém sále Centra architektury a městského plánování (C. A. M. P.) v budově Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR, p. o.), Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2.

V téže době bude návrh uzemní studie lokality Na Hutích, Praha-Kyje vystaven k nahlédnutí:
    způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese wwvv.praha.eu v sekci o městě —> budoucnost města —> odbor územního rozvoje —> územní studie.
    v tištěné podobě - Odbor územního rozvoje MHMP. Jungmannova 29. 111 21 Praha 1. kanceláře č. 330 a 341. v pondělí od 9:00 do 1700 hod., ve středu od 900 do 18:00 hod., ostatní všední dny od 9:00 do 16:00 hod.
    v tištěné podobě - Úřad MČ Praha 14. na úseku územního rozvoje kanceláře starosty v úředních hodinách.

Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu lil m Prahy, tj. do 31. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky podávejte písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2. § 37 správního řádu: v případě fyzické osoby: jméno, příjmení datum narození a místo trvalého pobytu či adresa pro doručování; v případě osoby právnické: název nebo obchodní firma, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj, sídlo či jiná adresa pro doručování) do podatelny Magistrátu lil ni Prahy nebo zašlete na adresu: Magistrát hlavního města Prahy odbor územního rozvoje Jungmannova 29 111 21 Praha 1 nebo datovou schránkou MHMP (opatřeno elektronickým podpisem): 48ia97h

Územní studie Na Hutích. Praha-Kyje byla zpracována ve dvou variantách.

Varianta „A" je určena pro rozhodování v území tedy v souladu splatným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jako ÚP SÚ HMP).

Varianta „B", která není v souladu s ÚP SÚ HMP, představuje vlastní názor zpracovatele na výhledové možnosti využití řešeného území. Tato varianta by případně mohla sloužit jako podklad pro změny ÚP SÚ HMP.

Většina řešené lokality se nachází v zastavitelném území ve kterém lze předpokládat stavební rozvoj. Předkládaná územní studie navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje podrobnější pravidla pro výstavbu.

V elektronické podobě je návrh k nahlédnutí na www.praha.eu, přímý odkaz

» Přejít na článek Projednání a připomínky územní studie lokality Na Hutích na webu http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/US/01_porizovane/Na_Hutich/.

Ke stažení: Navrh_uzemni_studie_Lokalita_Na_Hutich_Praha_-_Kyje-5.jpg, 83 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011