Hlavní menu:

01.10.2009, autor: KOK, kategorie: Životní prostředí

Nové zvláště chráněné území v KLánovickém lese

Nové zvláště chráněné území v KLánovickém lese

K dosavadním 88 zvláště chráněným přírodním územím v Praze přibude Prameniště Blatovského potoka v Klánovicích. Rozhodla o tom Rada hl. m. Prahy dne 18. 8. 2009, schválením nařízení o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Předmětem ochrany je biotop pramenné oblasti Blatovského potoka, který je tvořen oligotrofní rašelinnou březinou s bohatými porosty rašeliníků, na něž je vázán výskyt vzácných druhů bezobratlých živočichů a hub.

Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka leží v katastrálním území Klánovice, v těsné blízkosti přírodní rezervace Klánovický les, chráněné území má rozlohu přibližně 5 hektarů.

Jedná se o malou část lesního komplexu, kde se díky vysoké hladině spodní vody vytvořil ojedinělý mokřad s výskytem několika druhů rašeliníků. Cenný je především mokřadní charakter lokality s výskytem vzácných bezobratlých živočichů a hub, které zde vznikly díky biotopu chudému na živiny. Okolní lesy zabraňují pronikání živin z okolních zemědělských krajin a tím pomáhají vytvářet kyselé prostředí. Nařízení, kterým se PP Prameniště Blatovského potoka vyhlašuje, nabylo účinnosti dnem 1. října 2009.

Podloží tvoří vrstva hrubozrnných pískovců České křídové tabule, pod níž se nacházejí ordovické břidlice. Jedná se o minerálně chudé horniny, které daly vznik právě mělkým kyselým půdám. V důsledku malé mocnosti propustných pískovců uložených na nepropustných břidlicích zde podzemní voda dosahuje až k povrchu. Téměř celé území pokrývá lesní vegetace, pouze u pravostranného přítoku Blatovského potoka, který protéká územím, se nacházejí pozůstatky lučních společenstev. Charakteristickým rysem společenstva jsou souvislé porosty několika druhů rašeliníků (Sphagnum spp.) Z ostatní flory se zde vyskytují ve středních Čechách již vzácné druhy, jako violka bahenní, smldník bahenní, kozlík dvoudomý, mochna nátržník a suchopýr úzkolistý.

Lokalita je významná výskytem vzácných druhů hmyzu, především pavouků, vázaných právě na rašeliniště. Pouze zde byli nalezeni vzácní slíďáci (Hygrolycosa rubrofasciata a Pirata uliginosus) a plachetnatky (Saaristoa abnormit). Na zrašelinělé pasece byl zaznamenán vzácný paslíďák (Oxyopes ramosus).a punčoškář zemní (Coelotes terrestris). Široký je i přehled druhů střevlíků a dalších čeledí ( např. evropsky významný druh modrásek bahenní (Maculinea nausithous).

Na území hl. m. Prahy je nyní zajištěna legislativní ochrana 89 maloplošných zvláště chráněých území, která jsou vyhlášena za přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Zaujímají plochu 2200 ha, tedy 4% z celkové rozlohy města. Na území Prahy je zároveň zřízeno 11 přírodních parků. Současně je provedena registrace 24 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných.

Blatovský potok má dva prameny jihozápadně od Klánovic. Jižně od Újezdu nad Lesy ústí zprava do Běchovického potoka. Protéká jezírkem Na Planinách a Klánovickým lesem, katastry Horní Počernice (západní pramen), Klánovice a Běchovice.

» Přejít na článek Nové zvláště chráněné území v KLánovickém lese na webu http://envis.praha-mesto.cz/.

Ke stažení: prameniste_blatovskeho_potoka.jpg, 429 kB;
Blatov_prameniste_mapa-prameniste.pdf, 125 kB;
Blatov_prameniste_narizeni.doc, 138 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011