Hlavní menu:

24.07.2019, autor: KOK, kategorie: Změny územního plánu

Návrh změny Z 2795/00, zkapacitnění Pražského okruhu

Součástí projednávaného návrhu zadání celoměstsky významných změn IV. vlny je také změna Z 2795/00 - Zkapacitnění Pražského okruhu, úprava MÚK Olomoucká.

Změna navrhuje na úkor ploch izolační zeleň /IZ/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, vytvořit plochu dálnice, rychlostní silnice a Pražského okruhu /SD/ a plochu ostatní dopravně významné komunikace /S4/ a vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ z důvodu šířkových úprav vozovky Pražského okruhu v úseku Satalice – Běchovice za účelem jeho zkapacitnění včetně souvisejících úprav stávající mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh – dálnice D11, kde se počítá s oddělením průpletového úseku na Pražském okruhu od průběžných jízdních pásů této komunikace.

Zároveň jsou umožněny dílčí úpravy křižovatkových větví této křižovatky související s preferencí hlavních dopravních vztahů i související dílčí úpravy šířkového uspořádání dálnice D11 v úseku bezprostředně navazujícím na mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem (PO).

Předmětem záměru je zkapacitnění a rekonstrukce stávajícího provozovaného úseku Pražského okruhu, stavby 510 Satalice-Běchovice (prověřeno v rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí v procesu EIA – kód záměru MZP244). Posouzený záměr zahrnuje 4 základní skupiny činností:

a) rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3 + 3 jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dopravního pásu a okrajů komunikace o cca 0,75-1,75 m.

b) realizace protihlukových opatření – výstavba protihlukových clon a výměna stávajícího povrchu vozovky za tzv. tichý asfalt

c) rekonstrukce odvodňovacích systémů – revitalizace dešťových kanalizací, demolice a rekonstrukce DUN, retenčních nádrží a kanalizace; d) dílčí technická opatření – výstavba nových křižovatkových větví v rámci stávající MÚK Olomoucká, rozšíření začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, výstavba opěrných zdí, realizace dopravního značení, lávka pro pěší přes silniční okruh., aj.

Identifikovány byly mírně negativní vlivy spojené s prostým místním rozšířením tělesa komunikace a tím i zvýšení plochy zpevněných povrchů odvodňovaných do dešťové kanalizace a záboru ZPF podél stávajícího tělesa. Mírně negativní vliv na ohniska biodiverzity je spojen s nutností překonat ÚSES, který je však překonáván i stávající silnicí stejně jako identifikovaný mírně negativní vlivů na krajinný ráz lze očekávat ani ne tak v důsledku vlastního zkapacitnění pražského okruhu, ale spíše v kontextu budování protihlukových opatření na stávajícím tělese tedy již existujícím impaktu.

Změna územního plánu je umístěna v prostoru přírodního parku Klánovice – Čihadla a dotýká se přírodních památek Xaverovský háj a Počernický rybník, v blízkosti se nachází rovněž PP Chvalský lom. Žádné z těch chráněných území ani předmět jejich ochrany nebudou řešením změny ÚP hl.m. Prahy významně dotčeno.

Akceptovatelnost:

Akceptovatelné za podmínky omezení zásahu do koryta toku a biokoridoru podél Svépravického potoka a jeho následné revitalizace.

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí:

 • Pomocí technických opatření kompenzovat sníženou retenci území – vhodný způsob odkanalizování rozšířeného tělesa komunikace a odpovídající zvýšení retencí. Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél celého tělesa komunikace a v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
 • Maximálně ochránit stávající porosty a minimalizovat zásahy do těchto porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětné stavby 510.
 • Z hlediska ÚSES, je potřeba vybavit koridor v rámci podrobných projektových dokumentací dostatečně dimenzovanými průchody v místě křížení migračních tras tak, aby migrační potenciál křížených biokoridorů zůstal zachován.ul>

  Ke stažení: Z_2795_Satalice_krizovatky_PO_vyhodnoceni_final01.pdf, 2 MB

   

  Diskuzní fórum

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

  Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

  Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011