Hlavní menu:

10.12.2008, kategorie: Kulturní dům Kyje

Jednání s MČ o parkování a nákladech rekonstrukce KD Kyje

Zápis z jednání:

Parkoviště Lednická
 p.Sobotka seznámil účastníky s plánovaným vybudováním parkoviště v ulici Lednická, vč. nákresu. Uvažované parkoviště začíná přímo u podchodu pod tratí, a bude mít kapacitu cca 80 parkovacích míst. V současné době probíhají jednání s vlastníkem pozemku SŽDC, jenž se zatím jeví jako úspěšná. Rada ve svém usnesení č. 617/RMČ/2008 uložila Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14 zajistit odeslání žádosti o pronájem resp. prodej pozemku parc. č. 2839, k. ú. Kyje majetkovému odboru SŽDC, se sídlem Nádražní 3113, Praha 5
 Uvedené parkoviště se bude realizovat ve dvou etapách:
o 1. Etapa tak aby se dokončení parkoviště shodovalo s uvedením KD Kyje do provozu (cca 40 parkovacích míst)
o 2. Etapa v návaznosti na předpokládanou zástavbu proluky jižně od Lednické
 Parkoviště bude sloužit jak pro parkování návštěvníků KD, tak pro parkování cestujících vlaku PID. Toto řešení je podporováno Dopravní komisí rady.
 pí.Mezenská uvedla, že rekonstrukce podchodu pod tratí je plánována na květen 2009. Podchod bude bezbariérový – „schodolez“
 p.Sobotka uvedl, že plánovaná ubytovna v KD bude obsluhována autobusem z ulice Lednická, a autobus nebude zajíždět do ulice Šimanovská

Omezení dopravy Šimanovská
 Cílem je nalézt takovou formu režimu dopravní obsluhy, aby bylo zamezeno parkování mimo vyhrazená místa a nadměrnému pohybu aut v ulici Šimanovská.
 Účastníci se shodli na tom, že vhodným řešením se jeví označení oblasti jako Obytná zóna. Byly dohodnuty tyto kroky:
o pí. Mezenská poskytne p.Vondrovi nákres situace plánované rekonstrukce komunikací ve starých Kyjí (pozn. – bylo předáno ihned po proběhlé schůzce)
o p.Vondra a p.Mašek se spojí s policistou p.Hovorkou a proberou možná řešení umístění prahů, dopravního značení a souvisejících věcí. Předpokládá se umístění prahů na začátek Šimanovské – u JR Clubu Bowling, a v odpovídající části ulice Stupská.
o p.Vondra a p.Mašek následně zajistí komunikaci navrhované podoby obytné zóny s občany starých Kyjí a předloží navrhovanou podobu zpět OSMI MČ
o po posouzení návrhu OSMI MČ bude zpracována příslušná projektová dokumentace (formou změny, nebo doplnění resp. rozšíření)
 Ve věci parkování v okolí KD Šimanovská bylo, v návaznosti na plánovaná zřízení obytné zóny a zřízení parkoviště v ulici Lednické, dohodnuto toto:
o Budou zrušena plánovaná parkovací místa v otočce ulice Šimanovská (slepý konec)
o Na místě zrušené budovy zastávky ČD budou dvě parkovací místa pro Městkou policii doplněná zelení resp. jinou plochou. Arch. Padevět se pokusí navrhnout esteticky a funkčně vhodné řešení.
 p.Kramář připomněl nutnost jasných záruk majetkových převodů od SŽDC, aby bylo garantováno dokončení části parkoviště v Lednické současně s dokončením rekonstrukce objektu KD Šimanovská.

Ke stažení: 081210-KD-Simanovska-doprava-zapis.doc, 89 kB


© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011