Hlavní menu:

08.03.2010, autor: KOK, kategorie: EIA

EIA -Výstavba logistického areálu APB Plzeň v Malešicích

EIA -Výstavba logistického areálu APB Plzeň v Malešicích

Magistrát hlavního města Prahy zveřejnil záměr zjišťovacího řízení záměru „Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. ú. Malešice“, který podléhá zjišťovacímu řízení EIA dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Společnost Petr Březina – APB Plzeň připravuje v pražských Malešicích výstavbu logistického areálu. Kromě skladů tam chce postavit také kanceláře, ubytovnu, garáže a mycí linky. Celková oplocená plocha nové výstavby má činit 21 883 metrů čtverečních, hrubá podlahová plocha objektů má být 9156 čtverečních metrů. V kancelářích firmy má pracovat 45 zaměstnanců, dalších 47lidí má být v areálu zaměstnáno na pozicích skladníků a řidičů. Kapacita ubytovny by se měla pohybovat kolem 94 lůžek. Firma APB Plzeň je soukromou, 100% českou firmou, jejíž předmět podnikání představuje komplexní dodávky zemních prací, nadrozměrné dopravy, jeřábových a dalších specializovaných stavebních prací.

Písemná vyjádření k záměru je možné podat do 26.1.2010 na Odbor ochrany prostředí oznámení Magistrátu hl.m. Prahy.

Areál se skládá z těchto objektů :

  • Administrativní budova – celkem pro 45 THP pracovníků včetně šaten pro 47 dělníků + parkoviště pro návštěvy a zaměstnance,
  • Ubytovna – navržena pro maximální kapacitu 94 lůžek včetně parkoviště,
  • Objekt dílen, garáží, skladů a mycí linky – součástí 6 x garážové stání pro nákladní automobil, zámečnická dílna s třemi stáními pro nákl.automobil, ruční mycí linka pro nákl.vozy, sklady součástek, pneumatik, olejové hospodářství,
  • Skladová hala s jeřábovou dráhou – uskladnění ocelových jeřábových ramen,
  • Manipulační, odstavné a parkovací plochy – plochy pro parkování nákladních vozidel a souprav, nadrozměrných vozidel, stavební techniky (dozery, rypadla, dempry atd.), jeřábové techniky

Hluk

Celý areál je situován západně od dopravně silně vytížené ulice Průmyslové, jižně od ulice Tiskařská. V období provozu bude nejvýznamnějším zdrojem hluku automobilová doprava obsluhy areálu.

Je zajímavé, jakým způsobem v dokumentaci provedla společnost APB Plzeň hodnocení vlivu záměru například z hlediska hluku z dopravy na životní prostředí.

V dokumentaci je například uvedeno:

„S ohledem na intenzitu záměrem vyvolané dopravy a na stávající intenzitu dopravy (viz tabulka) v komunikační síti v okolí lze prohlásit, že hluk emitovaný stavbou vyvolanou dopravou navýší stávající (výše popsanou) hlukovou situaci o minimální hodnoty, hodnoty subjektivně zcela nepostřehnutelné. Výstavbou nového areálu dojde k nárůstu dopravy spojené s provozem a užíváním tohoto areálu. Hluková situace v okolním chráněném prostoru navrhovaného areálu se změní, ale pouze o minimální hodnoty. Hluková situace ve venkovním chráněném prostoru obce Štěrboholy, Jahodnice, městské části Kyje a obytné části Malešic nebude novou výstavbou vůbec ovlivněna.“

Nikde v dokumentaci není uvedeno jaký bude nárůst dopravy vyvolané obsluhou navrhovaného areálu, takže také není vlastně co hodnotit.

Dokumentace se dále soustřeďuje hlavně na výčet všech negativních stacionárních a mobilních zdrojů v okolí:

„Na území Městské části Praha 10 jsou evidovány největší stacionární zdroje emisí na území hlavního města Prahy, a to Pražská teplárenská a.s., teplárna Malešice a Pražské služby a.s., Spalovna Malešice. Dominantní podíl na celkových emisích si teplárna Malešice udržuje i přesto, že zde v letech 1997–1999 proběhla rekonstrukce dvou hnědouhelných kotlů na spalování kvalitního nízkosirného černého uhlí včetně instalace nových elektroodlučovačů popílku a kryté skládky paliva, a množství emisí SO2 a tuhých látek tím výrazně pokleslo. Spalovna Malešice má kapacitu 310 000 t odpadu ročně, takže může likvidovat téměř polovinu veškerého odpadu Prahy. Spalovna Malešice má nejvyšší komín v Praze. Je to betonový monolitický komín výšky 180 metrů.“

„Na území Hlavního města Prahy dochází rovněž k častému překročení imisních limitů pro ochranu zdraví. K překračování dochází především u suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, méně často benzenu, ozonu a u polycyklických aromatických uhlovodíků. Překračování limitních hodnot se však obvykle týká menší části území. Kvalita ovzduší je v zájmové lokalitě hodnocena stupněm III., za nepříznivých klimatických podmínek stupněm IV.“

„Kvalita ovzduší zájmové lokality a jejího širšího okolí je negativně ovlivněna především velkým dopravním zatížením, tj. provozem na Průmyslové ulici a blízké Jižní spojce a dále provozem velkého počtu logistických areálů v okolí. Jak je výše uvedeno na území Prahy 10 se nacházejí největší stacionární zdroje znečišťování ovzduší – Teplárna Malešice a Spalovna Malešice. Nezanedbatelná je i skutečnost, že Malešice se nacházejí na východním okraji Prahy a vlivem celkově převažujícího západního proudění větrů ovlivňuje kvalitu ovzduší i přenos znečištění z jiných významných zdrojů na území Prahy. Imisní limity, stanovené příslušnou legislativou pro ochranu zdraví, bývají v daném území překračovány. Uvedené intenzívní průmyslové a dopravní využívání území s sebou nese i nadměrnou hlukovou zátěž, která rovněž překračuje stanovené hygienické limity.“

Závěry proto také dle zpracovatele vychází také velice příznivě:

„Z hlediska vlivu záměru na životní prostředí se jedná o nevýznamnou stavbu. Stavba bude mít nevýznamné nebo žádné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Mírné vlivy se projeví v období výstavby areálu, ty však vzhledem k umístění areálu a vzdálenosti obytné zástavby nebudou mít žádný vliv na okolní obyvatelstvo. V porovnání s jinými provozy a významnými zdroji negativních vlivů na ŽP a veřejné zdraví v okolním území se posuzovaný záměr jeví jako nevýznamný a zanedbatelný.

Vzhledem ke svému charakteru a umístění nebyl záměr předložen ve více variantách, předložené řešení však lze považovat za příznivé z hlediska životního prostředí.

Na základě provedeného hodnocení záměru a jeho vlivů doporučujeme záměr realizovat v dané lokalitě.“Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA697

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA697


Blíže viz dokument:

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA697&file=oznameniDOC

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA697&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA -Výstavba logistického areálu APB Plzeň v Malešicích na webu http://www.cenia.cz/eia.

Ke stažení: EIA_APB_Plzen_areal_logistiky-2.jpg, 417 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011