Hlavní menu:

16.03.2011, autor: KOK, kategorie: Nízkoenergetické domy Hloubětín

EIA - Nízkoenergetické domy Hloubětín

EIA - Nízkoenergetické domy Hloubětín

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zveřejnil na úřední desce informaci o obdržení oznámení k záměru „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín, Praha 14, k. ú. Hloubětín“.

Oznamovatelem záměru je společnost JRD Hlubočepy s.r.o., IČ 274 32 882.

Pozemek pro plánovaný záměr je situován v Praze 9 jižně od dopravně zatížené Poděbradské ulice s automobilovým a tramvajovým provozem, východně a severně od ulice Slévačská a západně od ulice Krylovecká. V současné době se na pozemku záměru nachází venkovní veřejné parkoviště s kapacitou 120 parkovacích stání pro osobní automobily s vjezdem a výjezdem do ulice Krylovacká. Toto parkoviště bude zrušeno. Dále se na pozemku záměru nachází trafostanice TS 2080. Stanice zůstane zachována, kolem stanice bude trasa vjezdu a výjezdu podzemní garáže objektu A záměru.

Záměr představuje výstavbu tří samostatných bytových objektů A, B, C se společnými podzemními garážemi.

Objekt A je navržen se 4 nadzemními podlažími + 2 ustupující (6. NP je v severozápadním rohu objektu) a obsahuje 30 bytových jednotek a jeden nebytový prostor (50 m2). Objekt B je navržen se 4 nadzemními podlažími+ 1 ustupující a obsahuje 38 bytových jednotek. Objekt A a B je založený na trojpodlažní garážové podnoži a obsahuje 229 garážových stání.

Objekt C je navržen se 4 nadzemními podlažími + 2 ustupující (6. NP je v jihovýchodním rohu objektu), založený na jednopodlažním suterénu (částečně zapuštěném v terénu) a obsahuje 50 bytových jednotek a 3 nebytové prostory (211,7 m2).

V rámci bytových domů tak vzniknou pouze dva nebytové prostory vhodné pro komerční využití. První je v přízemí objektu A na nároží Poděbradské a Slévačské ulice (211,7 m2) a druhý se nachází v polozapuštěném suterénu objektu C, fasádou je orientovaný směrem do parku (50 m2).

Pod objekty A a B je navržena hromadná garáž s třemi podzemními podlažími. V prvním a druhém suterénu budou umístěná stání určená pro veřejnost, nejnižší patro bude sloužit výhradně pro parkování residentů domů A a B. Vjezd a výjezd hromadné garáže bude obsloužena dvěma vjezdy – ze severní části ul. Slévačská (bude mít přikázaný směr výjezdu – doprava, auta budou moci do tohoto výjezdu zajíždět pouze z jihu) a ze severního konce ul. Krylovecká. Garáže mají mít celkovou kapacitu 294 garážových stání.

Objekt C bude mít garážová stání pouze pro potřeby residentů v jednom podzemním podlaží, parkovací stání pro komerční jednotku a návštěvy residentů budou umístěna na povrchu při komunikaci Krylovecká. Vjezd do garáže pod objektem C bude z jihu z ul. Slévačská.

Hluk

Dominantním zdrojem hluku je doprava (automobilová a tramvajová) v ulici Poděbradská v úseku křižovatky s ulicí Slévačskou a dále doprava v ulici Slévačská (zejména BUS MHD).

Před uličními fasádami objektů A, B a C je hluk od dopravy je nad hygienickým limitem LAeq,16h = 60 dB pro den a nad hygienickým limitem LAeq,8h = 50 dB pro noc.

Vyhovující hlukové poměry od dopravy lze předpokládat pouze před fasádami směrem do zahrady (u objektu A je to jižní fasáda u východního rohu, u objektu B je to jižní fasáda, a u objektu C je to fasáda v severní části domu).

Stavba

1.etapa bude zahrnovat vybudování hromadné podzemní garáž pod objektem A a B (226 stání, 1 nebytová jednotka), bytový dům A (30 bytových jednotek), bytový dům B (38 bytových jednotek). V této etapě bude odtěženo 25 000 m3 zeminy (ve špičkovém provozu cca 200 m3 zeminy denně, což je 20 nákladních automobilů).

2.etapa bude zahrnovat vybudování objektu C (50 bytových jednotek, 1 nebytová jednotka, 66 parkovacích stání), vybudování veřejného parku a sadové úpravy v okolí domů. V této etapě bude odtěženo 6 600 m3 zeminy (ve špičkovém provozu cca 200 m3 zeminy denně, což je 20 nákladních automobilů).

V průběhu 1. etapy má být stávající venkovní parkoviště v provozu na stávajícím místě, v průběhu 2. etapy bude již využívaná hromadná garáž.

Kácení dřevin

Návrh předpokládá, že bude pokáceno 79 stromů (z celkového počtu 81), 6 soliterních keřů a 1 keřová skupina. Kácené dřeviny mají být nahrazeny novou výsadbou jak na ploše SV, tak ZMK. Nové výsadby mají být provedeny koncepčně s využitím pouze 2 stávajících hodnotných stromů v lokalitě.

19 stromů určených k pokácení vyžaduje povolení. Celková cena stromů určených ke kácení (povolení) byla oceněna částkou 1 126 574 Kč.

V jižní části pozemku se nachází skupina stromů, v níž se vyskytují dva nadprůměrně hodnotné stromy. Jedná se o lípy, které jsou výšky 15 metrů a s průměrem koruny 8 metrů. Jejich hodnota byla oceněna částkou 192 804,- a 154 638,- Kč. Také tyto nejhodnotnější stromy jsou navrženy k odstranění.

Zachovány mají být pouze dva stromy Salix alba a Acer negundo.

Parkové úpravy

Parkové úpravy mají zahrnovat terén v okolí nově vzniklých objektů a na konstrukci podzemních garáží. Součástí projektu je také návrh parku na ploše k tomu vymezené územním plánem (cca 2480 m²).

Nesoulad s územním plánem

Stavba bytových domů je umístěna dle územního plánu v území SV - všeobecně smíšené.

Všeobecně smíšené území (SV) je definováno jako území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Podíl funkce bydlení tedy zásadním způsobem přesahuje limit stanovený regulativem funkčního využití. Podíl ploch určených pro bydlení činí 96,1% a dle stanovených limitů by neměl překročit 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Nebytové komerční prostory tvoří pouze 3,9% celkové kapacity území.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmanova 35/29, Praha 1 (4. Patro, místnost č. 428, informace na tel. 236 005 911) od 16.3.2011 do 5.4.2011.

Písemné vyjádření k dokumentaci je možné zasílat do 5.4.2011 na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Blíže viz také elektronická dokumentace EIA pod označením PHA765

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=PHA765

Text oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA765&file=oznameniDOC

Informace o oznámení záměru:

http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=PHA765&file=infOznamDOC

» Přejít na článek EIA - Nízkoenergetické domy Hloubětín na webu http://tomcat.cenia.cz/.

Ke stažení: Sadové úpravy, 413 kB;
JRD_EIA_Hloubetin_09.jpg, 2 MB;
Kácení dřevin, 328 kB

18.03.2011 06:07:49

Hloubětín stavba domů JRD

Hloubětín stavba domů JRD

Hloubětín

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011