Hlavní menu:

05.10.2009, autor: KOK, kategorie: EKOSPOL - Kyje-Hutě

EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II

Plán zástavby - bytové domy PANORAMA KYJE II

Navrhovaný bytový soubor PANORAMA KYJE II je orientován po obou stranách komunikace Budovatelská, která spojuje městské části Praha 14 a Praha Satalice. V projektu je navrženo šest bytových domů s předběžným počtem 429 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1 KK po 4 KK.

V suterénech objektů jsou navrženy podzemní garáže a další prostory vybavenosti domu a technického vybavení. V rámci výstavby nových bytových domů je předpokládána výstavba parkovacích a garážových stání o celkovém počtu 325 stání (234 garážových stání a 91 stání na povrchu). Zastavěná plocha budovami činí 8 549,6 m2, komunikace, chodníky, parkoviště zabírají 7 690 m2 a pro zeleň je určeno 10 785 m2. Počet podlaží jednotlivých objektů je od 3+ jedno ustupující po 3+ tři ustupující.

Pozemky, které jsou součástí čtyř větších funkčních ploch, z nichž ve dvou je dle platného územního plánu využití jako území čistě obytné OB-C (OC-C) a OB-B (OC-B) a v dalších dvou je využití jako všeobecně obytné OV-C.

Problémem je, že společnost EKOSPOL a. s. podala podnět na úpravu směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích při ulici Budovatelská a to tak, že funkční plochu OV-C navrhla změnit na funkční plochu OV s kódem míry využití území E a dále navrhla změnit funkční plochu OB-C na OB-D. Tento podnět na změnu směrné části územního plánu byl odsouhlasen usnesením Rady městské části Praha 14 č. 56/RMČ/2009, bez projednání v jednotlivých komisích rady Rady městské části Praha 14. Tímto způsobem dochází k navýšení počtu bytů, intenzity dopravy, parkovacích stání a vyvolané dopravy.

Objekty A1-A4 jsou na pozemku umístěny tak, že přímo navazují na výstavbu „Panorama Kyje I“ a jsou umístěny delší stranou kolmo na stávající komunikaci vybudovanou v rámci výše uvedené stavby „Panorama Kyje I“. Objekty B a C ve tvaru „obrácené podkovy“ jsou umístěny po obou stranách komunikace Budovatelská a to rovnoběžně s ní.

Objekty A2-A4 mají každý po 45ti bytech a jsou o třech nadzemních podlažích+jedno ustupující. Objekt B má bytových jednotek 119 a podlaží má tři + tři ustupující. Co se objektu C týče, tak ten má bytů 130 a s podlažími je totožný s objektem B.

Území pro výstavbu bytových domů leží v městské části Praha 14, v katastrálním území Kyje. Rozkládá se na pozemcích č.parc. 2574/13, 2574/14, 2575/26, 2575/66 a 2575/67 v k. ú. Kyje, v lokalitě s řadovou a solitérní zástavbou RD a s hned vedle stojící novostavbou bytových domů pod názvem „Panorama Kyje I“.

Bytové domy jsou dopravně napojeny na stávající komunikaci Budovatelskou, která průběžně propojuje městské části Hloubětín a Satalice.

V rámci projektu jsou navržena podzemní parkovací stání pod všemi objekty. Údajně z

důvodu komplikovaných geologických podmínek není vodné již suterény prohlubovat či rozšiřovat a proto jsou navržena některá podzemní stání stáními na povrchu. Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (282 stání) a navrhovaným počtem (234 stání), tj. 48 garážových stání musí být řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb., Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

Vzhledem k počtu parkovacích míst cca 325 (234 v podzemních garážích, 91 na povrchu) se předpokládá poměrně vysoká dopravní intenzita osobních automobilů, které budou používat obyvatelé domů. Předpokládaná intenzita osobní dopravy z celého řešeného areálu je 658 pojezdů za 24 hodin. Intenzita dopravy vyvolané posuzovaným záměrem po jeho výstavbě (rok 2010) je ve zprávě uvedena ve výši 98 průjezdů/hod v době špičky.

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 443) v termínu od 25. 9. 2009 do 15.10.2009. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách http://www.cenia.cz/eia (kód záměru: PHA667). Blíže viz také text oznámení záměru a informace o oznámení záměru.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 15.10.2009.

» Přejít na článek EIA - Bytové domy PANORAMA KYJE II na webu http://tomcat.cenia.cz/eia/.

Ke stažení: Ortomapa - bytové domy PANORAMA KYJE II, 366 kB;
Územní plán - bytové domy PANORAMA KYJE II, 332 kB;
Plán zástavby - bytové domy PANORAMA KYJE II, 340 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011