Hlavní menu:

28.01.2009, autor: Radek Vondra, kategorie: Doprava - Kyje nad rybníkem

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

Dopravní studie ZŠ Šimanovská - část 1: Šimanovská, Broumarská, Lednická

V této části je řešena doprava v ulici Šimanovské, napojení na Broumarskou (vč. cykostezky), řešení přechodu přes Lednickou - podchod pod tratí ČD a křižovatka Broumarská x Lednická. Pro všechna místa je navrženo detailní řešení dopravní situace, pro některá místa i vizualizace nového stavu na fotografiích.

PŘECHOD PŘES ULICI BROUMARSKOU U ZASTÁVKY KYJE
Popis problému rodiči či žáky:
· vyvýšený přechod na nově rekonstruované silnici
· rodiče menších dětí požadují semafor
· větší děti ho označili většinou jako bezpečný
· děti často silnici přebíhají mimo přechod
· Silný provoz

4.1.1. Popis současného stavu a identifikace potenciálních rizik
Přechod je situován za křižovatkou Broumarská x Šimanovská před zastávkou autobusů MHD „Kyje“. Nachází se v nově zrekonstruované části ulice Broumarská. Autobusová zastávka je v obou směrech tvořena zastávkovými zálivy a místní komunikace je v celé délce
zastávek směrově rozdělena dlážděným dělícím pásem, který je ve své střední části snížen, aby umožnil případné pojíždění při mimořádné události. Jízdní pruhy mají v místě přechodu šířku 4,5 m (směr od Černého mostu) a 5 m (opačný směr). Samotný přechod o šířce 4 m je vybudován na zpomalovacím prahu (široký práh integrovaný s přechodem pro chodce, délka přechodu 10 m), před nímž je obousměrně vyznačena vodorovná dopravní značka V 18 – Optická psychologická brzda, a text „DĚTI POZOR“ (V 15) doplněná symbolem po svislé značky A 12 – Děti. Nájezdové rampy jsou označeny kontrastní červenou barvou a značkou V 17 - Trojúhelníky. Použité svislé značení je v obou směrech: A 11 – Pozor, přechod pro chodce, A 7b – Pozor, zpomalovací práh ve spojení s B 20a – Nejvyšší dovolená rychlost (30 Km/h). Správně jsou provedeny prvky pro nevidomé, tj. signální a varovné hmatné pásy. Přechod je vybaven i přisvětleným veřejným osvětlením.
Velmi pozitivním a pro zajištění bezpečnosti dětí vítaným faktem proběhlé rekonstrukce je použití fyzických zpomalovacích prvků i na komunikaci takto dopravně zatížené a se stálými linkami autobusů MHD, jakou je ulice Broumarská.
Z pohledu bezpečnosti silničního provozu je problémem zejména chybějící jakékoli zpomalovací prvky v ulici Šimanovská (a to převážně v úseku od křižovatky Broumarská x Šimanovská a Šimanovská x Stupská). Děti tak přecházejí hlavní ulici Broumarskou po přechodu vybaveném v podstatě všemi dostupnými adekvátními zpomalovacími prostředky, ale poté se dostanou na zpomalovacími prvky nevybavený přechod ulice Šimanovská, respektive na o něco vzdálenější, ale dětmi ve velké většině preferovanější, místo pro
přecházení.
Dalším nedostatkem je neřešený provoz cyklistů, kteří musejí touto frekventovanou
křižovatkou projíždět po komunikaci pro motorová vozidla. Tato absence jakýchkoli prvků pro cyklisty zvláště vyniká při zdůraznění: za prvé blízkosti budovy ZŠ, která by ráda podpořila dojíždění svých žáků na výuku na jízdním kole a za druhé vedením současné cyklistické trasy A 25.

4.1.2. Cyklistická doprava v blízkém okolí školy
V současnosti vede oblastí jedna cyklistická trasa (vede po komunikacích spolu s ostatní dopravou, nemá vlastní segregovanou komunikaci) – A 25 (dříve číslo 1) ve směru Národní divadlo – Můstek – Bulhar – Ohrada – Hrdlořezy – Kyje – Dolní Počernice – Běchovice – Klánovice (– Úvaly). V kyjích vede ve směru z centra Prahy ulicí Oborská – Lánská – Lednícká, poté cyklisté musí projít podchodem pod tratí; značení E 12 – Text „VEĎ KOLO PODCHODEM“ a dále pokračují ulicí Šimanovská na frekventovanou křižovatku Šimanovská x Broumovská a poté směřuje na Hostavice místní obslužnou
komunikací v ulici Hodějovská a dále směrem na Klánovice.
V plánu (datum realizace se nepodařilo zjistit) je změna vedení této trasy: od centra se krátce napojí na ulici Lánskou za železničním podjezdem a poté pokračuje kolem Kyjského rybníka ulicí U Rybníka, překříží ulici Broumarskou a pokračuje ulicí Za Rokytkou, ze které se poté napojí na svou původní trasu v Hodějovické. Nová trasa – A 246 – spalovna Malešice – Kyje – Kyjský rybník vede ulicemi Vlkovická a Morušová směrem k železničnímu podjezdu, kde se napojí na A 25.

4.1.3. Návrh řešení
Limitujícím faktorem při návrhu byla nutnost respektovat stávající zhruba 2 roky staré
stavební uspořádání MK. Proto bylo voleno mezi dvěma variantami řešení, přičemž první
nepočítala s řešením cyklistické dopravy. Tato varianta by obsahovala řešení přechodu ve tvaru „Z“ a příslušná zábradlí. Druhá varianta zohledňovala převedení cyklistů přes
frekventovanou ÚK Broumarská x Šimanovská. Vzhledem k požadavku objednavatele na
prověření možnosti dostupnosti budovy ZŠ pro žáky pomocí jízdního kola, byla vybrána
druhá varianta. I tato varianta počítá se zachováním stavebního uspořádání komunikace, ovšem vyžaduje nutné úpravy v přidruženém prostoru (viz příloha č. 2). Značený přechod (V 7) na zvýšeném prahu se posune od středu k jeho východnímu okraji a zmenší se jeho šířka ze 4 m na 3 m, čímž vznikne místo pro obousměrný přejezd pro cyklisty (V 8). Na dělícím ostrůvku jsou v profilu přechodu navrženy slupky mající za funkci psychologický účinek na chodce – pocit nekontinuálního volného prostoru, což má mít za efekt snížení rychlosti chůze v místě ostrůvku a tím získání času ke zkontrolování případných přijíždějících motorových vozidel chodcem. Sloupky je též oddělen přechod pro chodce od přejezdu pro cyklisty. Dále je na ostrůvku po celé délce navrženo zábradlí, které znemožní přecházení komunikace mimo značený přechod pro chodce.

Zdroj: Dopravní studie pro ZŠ Šimanovská (zveřejněno se souhlasem autorů a ZŠ Šimanovská)

Ke stažení: Schéma dopravní situace Šimanovská - Broumarská (křižovatka u kostela), 578 kB;
Schéma dopravní situace Šimanovská (prahy před školou), 388 kB;
Schéma dopravní situace Lednická - podchod pod tratí ČD), 288 kB

 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.
01.02.2009 10:15:06, Jiří Feřtek
Dopravní studie v okolí ZŠ Šimanovská

Je to opravdu zajímavý a komplexní návrhy jak konkrétně zlepšit situaci bezpečnosti především chodců v těch nejkritičtějších úsecích. Připravuje se další etapa rekonstrukce ulic v této oblasti, tak by bylo vhodné tyto návrhy realizovat v rámci připravované rekonstrukce.

03.02.2009 12:44:18, Vratislav Filler
Fandím

Fandím všem úpravám, které zlepší bezpečnost chodců a cyklistů. Hodně se mi líbí ty pruhy po okrajích Šimanovské (takové "holandské" řešení :-) ). Trochu méně se mi líbí řešení přejezdu přes ulici Broumarskou ve směru od školy. Žádný cyklista (ani dítě) nepojede přes tři přejezdy pro cyklisty (3x dávat přednost), když může projet přímo křižovatkou, která je už tak blízkostí zpomalovacího prahu zklidněná.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

© Kyjský občanský klub, Kontakt: kyjeok (zavináč) seznam (tečka) cé zet
© Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2011