MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/3465/05/RANI Ing. Rangotisová /312

9.1.2006

 

UVĚDOMĚNÍ O

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

NA RYBNÍČKU s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice,
kterého zastupuje Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6

(dále jen "stavebník") dne 21.12.2005 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

"Bytové domy - NA RYBNÍČKU - SO 05 Vodovodní řad", k.ú. Kyje, městská část Praha 14, Praha 9

na pozemku parc. č. 2748, 2726/4, 2865 v katastrálním území Kyje.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad (dále jen "stavební úřad") příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků,, a dále podle ust. § 106 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a § 120zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků oznamuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků,, § 115 vodního zákona a § 61 stavebního zákona zahájení správního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den

15. února 2006 (středa) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných na Úřadě MČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, dveře č.202.

Stavba obsahuje:

Předmětem návrhu je stavba inženýrských sítí, která je stavbou liniovou.

Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Ing. Iva Rangotisová
vedoucí odd. průmyslových staveb odboru výstavby a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: ..................................... Sejmuto dne .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

I. Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):

1. Úřední deska (k zveřejnění po dobu 30 dnů)

II. Na vědomí

Navrhovatel

2. Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6

Dotčené správní úřady

3. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí
4. Městská část Praha 14 ÚMČ odbor výstavby a dopravy, odd.dopravy, Bratří Venclíků 1073, Praha 9
5. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy pošt.schr.203, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
7. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9

Další

8. NA RYBNÍČKU s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice
9. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
10. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Cihelná 4, 118 01 Praha 1
11. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Dopravní úsek, Sokolovská 217, 190 22 Praha 9

Opis
- spis