MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

 

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/3425/06/MILD Ing. Milfaitová/410 21.6.2007

 

VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ

K.O.K. Kyjský občanský klub, Vajgarská 1415, Praha 9 - Kyje
podal odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy jako správní orgán dne 4.6.2007 pod č.j. OVD/3425/06/MILD na základě žádosti, kterou dne 13.12.2006 podal

Golf Resort Černý Most a.s., Na Chvalce 2407, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
kterou zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha - Horní Počernice

Správní orgán podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání, které je k nahlédnutí na ÚMČ Praha 14, odboru výstavby a dopravy, kancelář č. 310 a současně účastníky řízení

v y z ý v á,

aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy.

Ing. Dana Milfaitová
referent odboru výstavby a dopravy

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
1. Golf Resort Černý Most a.s., Na Chvalce 2407, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
3. úřední deska m.č. Praha - Dolní Počernice, Stará Obec 10, 190 12 Praha 9
4. úřední deska m.č. Praha 14
5. úřední deska Praha 9 - Horní Počernice, Jívanská, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

dotčené správní úřady
6. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
7. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
8. HMP Magistrát hlavního města Pprahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jungmannova 29, 110 01 Praha 1
9. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
10. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
11. Městská část Praha - Horní Počernice Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
12. Městská část Praha 20 ÚMČ Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice
13. Městská část Praha - Dolní Počernice zastoupena starostou, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
14. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
15. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

na vědomí
16. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
17. Městská část Praha 14 odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
18. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Froněk,starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19. Městská část Praha - Dolní Počernice zastoupena starostou, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
20. Městská část Praha - Horní Počernice Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
21. URM, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1