Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


10. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2011


č. 195/RMČ/2011

k vyjádření městské části Praha 14 k povolení výjimky z ust. § 10 odst. 3 vyhlášky

č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze pro umístění stavby "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zahájené územní řízení a řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část"


II. n e s o u h l a s í


s udělením výjimky dle ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) pro stavbu "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část" - sřešenímdopravy v klidu


III. d o p o r u č u j e


řešit nejméně 46 stání do podzemního podlaží předmětné stavby a na povrchu minimálně 20 parkovacích stání vzhledem v charakteru území, dopravní dostupnosti a potřeb vyplývajících z reálných požadavků na další parkovací místa v souvislosti se zvyšující se úrovní domácností


IV. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k povolení výjimky z OTPP v rámci záměru "Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část"odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14

T: 31. 3. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS - OÚR