Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


10. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2011


č. 190/RMČ/2011


k záměru prodeje pozemku parc. č. 545/15, o výměře 87 m 2 v k. ú. Hloubětín společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


I. bod usnesení č. 147/RMČ/2011 v části určení výše ceny za prodej pozemku parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín


II. s o u h l a s í


se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín a s následným uzavřením kupní smlouvy na uvedený pozemek se společností JRD Hlubočepy, s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a, Praha 10, za cenu ve výši 70 527 Kč stanovenou znaleckým posudkem

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění adresného záměru

T: 25. 3. 2011

2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI