MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/279/07/RANI Ing. Rangotisová /312 11.5.2007

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust. § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný podle § 32 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad (dále jen "stavební úřad") příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 5.2.2007 podal

HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IČ 00064581, Jungmannova 35, Praha 1, který zastupuje
sinpps s.r.o., IČ 62584332, Antala Staška 34, Praha 4,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ust. § 15 odst.1 vodního zákona a ust. § 128 stavebního zákona vydává

p o v o l e n í  k  o d s t r a n ě n í

stavby vodního díla - betonového opevnění v korytech vodních toků Rokytky, Hostavického potoka a Svépravického

Umístěných na pozemcích parc.č.

Název kraje
Hlavní město Praha
Název obce
Praha
Identifikátory katastrálních území
731722
Názvy katastrálních území
Hostavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 1004, 900, 1000 v katastrálním území Hostavice

 

 

Podmínky a povinnosti k odstranění stavby:

1. Odstranění betonového opevnění bude provedeno podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Jiří Jílek, autorizace č.0001573.
2. Stavba bude odstraněna do 06/2008.
3. Před zahájením bouracích prací je nutno stavebnímu úřadu oznámit název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět.

II. Podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona vydává

s t a v e b n í  p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Čihadla - revitalizace Rokytky v prostorách retenční nádrže

(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Hlavní město Praha
Název obce
Praha
Identifikátory katastrálních území
731722
Názvy katastrálních území
Hostavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 894, 896, 898, 899, 900, 901, 905/1, 992, 997, 1000, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012 v katastrálním území Hostavice
Číselný identifikátor vodního toku
Rokytka 10100106, Hostavický potok 10104156,
Svépravický potok 10101995
Název vodního toku
Rokytka, Hostavický potok, Svépravický potok
Čísla hydrologického pořadí
1-12-01-034,1-12-01-033,1-12-01-031
Říční km vodního toku (konec stavby)
Rokyta 12,856
Hostavický potok 0,4 pův 0,201
Svépravický potok 1,115 pův.0,086
Říční km vodního toku (začátek stavby)
Rokytka 12,105
Hostavický potok 0,0
Svépravický potok 0,0 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
Rokytka 1043404,73 732549,39
Hostavický potok 1043690,03 732 739,40 Svépravický potok 1043445,55 732327,12,
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)
Rokytka 1043586,06 733341,08
Hostavický potok 1043551,13 733062,70 Svépravický potok 1043573.77 733255.89

 

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla
Čihadla-revitalizace Rokytky, Hostavického a Svépravického potoka
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.toků včetně terénních úprav
úprava koryta a břehů, revitalizace vodního toku
Účely užití vodního díla (Č 11)
jiné
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku
Rokytka 900 m, Hostavický potok 400 m, Svépravický potok 1115 m

 

Stavba obsahuje:

Svépravický potok před zaústěním do Rokytky bude odveden na sever, kde se jeho trasa napojí na stávající příkop (parc.č. 1005). Do Rokytky bude zaústěn před kynologickým cvičištěm. Délka této přeložky bude 1115 m.
Rokytka za současným soutokem se Svépravickým potokem bude v délce cca 220 m ponechána v původním stavu i trase. Za tímto úsekem bude koryto s ohledem na výškové poměry území rozmeandrováno pomocí různých kruhových oblouků s tím, že meandrující trasa bude křižovat původní koryto potoka. V místě křížení budou vytvořeny z původního koryta dotvarované tůně. Délka přeložky Rokytky je 900 m.
Koryto Hostavického potoka před zaústěním do Rokytky bude v posledních 150 m nahrazen přeložkou o menším příčném profilu, menším spádu a se stabilizací dna kamenivem. Délka přeložky Hostavického potoka bude cca 400 m.

I. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing.Jiří Jílek, č.autorizace 0001573; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Min. 10 dnů před zahájením stavby stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

3. V prostoru poldru Čihadla nebude dlouhodobě skladován vodou odplavitelný materiál a látky, které mohou ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod. Stavební mechanismy budou zajištěny před úkapy ropných látek a olejů.

4. Budou splněny podmínky z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 30.1.2007 pod č.j. 5516/07/CPH/VVO

5. Bude splněna podmínka MHMP Odboru ochrany prostředí ze dne 30.1.2007 pod zn.S-MHMP-003519/2007/1/OOP/VI:

6. Bude splněna podmínka MHMP Odboru ochrany prostředí ze dne 11.10.2006 pod zn.S-MHMP-335790/2006/1/OOP/VI:

7. Při stavbě budou dodrženy ČSN 75 5401, TNV 75 5402, 75 5411, ČSN 73 3050 Zemné práce, 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

8. Budou splněny podmínky ve vyjádření Redistribuce a.s. ze dne 13.11.2006 pod zn.S21300/000660/2006:

9. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Pražské plynárenské a.s. ze dne 15.11.2006 pod zn.22185/Sa/OSDS/2006:

10. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření společnosti SITEL, spol. s r.o.:

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou kromě dokladů vyplývající z ust. § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu předloženy tyto doklady:

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
HMP Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IČ 00064581, Jungmannova 35, Praha 1

Odůvodnění:

Dne 5.2.2007 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 12.4.2007 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 112 stavebního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Žádost byla doložena následujícími doklady:

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Jílek, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby s autorizaci č.0001573.
Podle žádosti stavebníka o povolení změny vodních děl, doložených dokladů a projektové dokumentace, jsou stavbou dotčené následující pozemky:

k.ú./parc.č. Vlastník/uživatel
Právo k pozemku
Hostavice/ 894,896,898,899,900,901,904/1,905/1,997,
1004,1005,1006,1007
Hl.m.Praha - MHMP OOP
Souhlas
Hostavice/992,1000,1012 MČ Praha 14
Souhlas

 

Stavebník prokázal dle ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že má k předmětným výše uvedeným pozemkům právo, které jej opravňuje zřídit na něm požadovanou stavbu.
Stavební úřad posoudil a přezkoumal žádost a zjistil, že stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Předložené doklady spolu s žádostí jsou v souladu s požadavky stanovenými v ustanovení § 6 vyhlášky č.432/2001 Sb. , o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení , souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu , ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - veřejnou vyhláškou
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč, položky 19 písm. b/ ve výši 100,- Kč, celkem 3100,- Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .14.5.2007............................. Sejmuto dne: 30.5.2007.

Doručuje se:

I. Doručuje se žadateli doporučeně:
1. Sinpps s.r.o., Antala Staška 34, Praha 4, 140 00

II. Doručuje se účastníkům řízení :

2. veřejnou vyhláškou - vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 - po dobu 30 dnů

III. Doručuje se dotčeným orgánům státní správy :

3. HMP Magistrát hlavního města Pprahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jungmannova 29, 110 01 Praha 1
4. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
5. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, Praha 1
7. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
8. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IV. Na vědomí :

9. Povodí Vltavy a.s. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
10. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, vodoprávní oddělení, Jungmannova 35, 110 00 Praha

11. spis
12. referent