MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn.

Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/3465/05/RANI Ing. Rangotisová /312 7.3.2006

 

 

 

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále podle ust. § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 21.12.2005 podala

NA RYBNÍČKU s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice,
kterého zastupuje Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á  s t a v e b n í  p o v o l e n í

podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č.132/1998 Sb. ke stavbě vodního díla:

Vodovodní řad pro veřejnou potřebu (stavební objekt SO 05 ), navrženého v rámci stavby "Bytové domy - NA RYBNÍČKU", k.ú. Kyje, městská část Praha 14, Praha 9

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje Hlavní město Praha
Název obce Praha
Identifikátory katastrálních území 731226
Názvy katastrálních území Kyje
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 2726/4, 2748, 2865 v katastrálním území Kyje
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) 1041749.37 731816.94
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) 1041741.87 731903.90
   
v členění na tyto stavební objekty:  
Vodovodní řady  
Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť
Celková délka řadů 90 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 100 mm
Největší jmenovitá světlost řadu 100 mm
   
Údaje o povolené stavbě:  
Název vodovodu Bytové domy Na Rybníčku - prodloužení vodovodního řadu z ul. Sklenská
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20) místní
   
   

 

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst.3 vodního zákona a § 66 stavebního zákona:

  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, která se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho součást. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
  2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2007.
  3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
  4. Stavba bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude vodoprávnímu úřadu předložen nejpozději 7 dnů před zahájením prací, včetně telefonického spojení na odpovědného stavbyvedoucího, s uvedením skutečného termínu zahájení prací.
  5. Zahájení stavebních prací, resp. výkopových prací musí být oznámeno:

 

6.  Vedení podzemních sítí se kterými se bude navržená stavba křížit, případně se kterými bude vedena v souběhu musí být vytyčena.

7. Prováděcí organizace vyzve ČD Telematiku a.s., servis kabelových sítí pobočka Praha k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení)viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné   normy a stanovené podmínky.

8. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení je nutno provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití    pneumatických nebo elektrických nástrojů.

9. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem investor objedná dílčí kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a mimořádnou kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

10. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v šíří 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany provádět výkopové práce ručně.

11. V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem těžkou nákladní technikou.

12. Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani jiný výkopový materiál.

13. Parkovací stání umístit mimo ovládací vodovodní armatury a poklopy vstup.šachet do stok

14. Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok, pokud se tak nestane náklady na případné vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti      budou uplatněny u investora akce.

15. Po dobu stavby umožnit provozovateli vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok.

16. Ovládací armatury vodovodního potrubí je nutno upravit do nové nivelety terénu.

17. Šachtové poklopy musí splňovat podmínky ČSN EN 124 - třídy D 400 (poklop s pražským znakem a rámem DN 600).

18. Nutno přizvat pracovníka sítě PVK a.s. - oblast 1 na předání staveniště před zahájením a po skončení stavby.

19. Po celou dobu výstavby bude zajištěna průchodnost chodníků min. šíře 1 m

20. Při zemních pracích bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu

21. Při stavebních pracích a manipulaci se sypkými materiály bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.

22. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.

23. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.

24. Po dobu výkopových (stavebních) prací používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, která splňují příslušné emisní limity dle platné legislativy pro mobilní zdroje.

25. Při odvozu nebo dopravě sypkých materiálů bude použito plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.

26. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy kromě dokladů stanovených v § 7 c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a      vyjádření vodoprávních úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto doklady:

Odůvodnění:

Dne 21.12.2005 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní řízení se týká liniové stavby, proto vodoprávní úřad podle § 115 odst.8 vodního zákona uvědomil účastníky řízení a dotčené správní úřady veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 15.2.2006 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to:

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních úřadů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval oprávněný projektant Ing. Jan Šetelík ČKAIT 0007729, INTERPROJEKT ODPADY, Heleny Malířové 11, Praha 6. Stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu v hl. m. Praze podle vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (OTPP) ve znění pozdějších předpisů.

V řízení o povolení stavby vodního díla vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci, předložená stanoviska dotčených správních úřadů vyžadována zvláštními předpisy. Do doby konání ústního jednání dotčené správní úřady nesdělili svá stanoviska a připomínky.

Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce:

Úřadu MČ Praha 14 ve dnech 10.1.2006 - 13.2.2006

Z podkladů předložených stavebníkem k vodoprávnímu řízení bylo zjištěno:

Stavebník: NA RYBNÍČKU s.r.o., Masarykova 118, Mořice 664 42

Dodavatel: dle výběrového řízení

Projektant: Ing. Jan Šetelík, ČKAIT 0007729

Náklady: 450 tisíc Kč,-

Stavba obsahuje:

Prodloužení veřejného vodovodu v délce cca 90 m s napojením na stávající vodovod TLT DN 100 v ulici Sklenská a ukončením v Ocelkově ulici podzemním hydrantem napojeným přes šoupě, redukci a patkové koleno v přímém směru. Trasa vede v komunikaci v souběhu se stávající kanalizační stokou.

V dalších podrobnostech se odkazuje na ověřený projekt.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Ing. Věra Joudová

vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..................................... Sejmuto dne .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou):

Úřední deska Úřadu MČ Praha 14 (k zveřejnění po dobu 15 dnů)

II. Na vědomí

Navrhovatel

Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6

dotčené správní úřady

HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Městská část Praha 14 ÚMČ odbor výstavby a dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Hygienická stanice hl.m. Prahy pošt.schr.203, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9

další

Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Cihelná 4, 118 01 Praha 1
Povodí Vltavy s.p. Grafická 36, Praha 5, 150 21
MHMP - OOP - vodoprávní oddělení, Řásnovka 8, Praha 1, 110 15
TSK hl.m.Prahy, Štefánikova 23, Praha 5, 150 00
Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Dopravní úsek, Sokolovská 217, 190 22 Praha 9
NA RYBNÍČKU s.r.o., Masarykova 118, 664 42 Modřice

Právní účinky doručení veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na úřední desce úřadu, který rozhodnutí vydal, tzn. na úřední desce ÚMČ Praha 14.

Opis

- spis

- referent