MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
OVD/2664/2666/04/MILD Ing. Milfaitová/410 10.01.2005

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 1.9.2004 podal

NH CAR s.r.o., Diskařská 100, 160 00 Praha 6, IČO 26129027
kterého zastupuje Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků

rozhodnutí o umístění stavby

Bydlení nad rybníkem - Kyje
Praha 9, Sklenská - Broumarská

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2599/61, 2599/62, 2599/63 v katastrálním území Kyje, včetně připojení na inženýrské sítě na pozemcích č. parc. 2748, 2865, 2599/36, 2599/38, 2599/39, 2726/4, 2746/1 k.ú. Kyje.

Popis stavby:

ˇ bytový objekt A
ˇ bytový objekt B
ˇ polozapuštěný parking
ˇ venkovní krytý parking
ˇ pěší komunikace a sadové úpravy
ˇ vodovodní řad
ˇ vodovodní přípojky
ˇ kanalizační přípojka splašková
ˇ kanalizační přípojka dešťová
ˇ teplovodní přípojka
ˇ rozvody NN
ˇ telefonní přípojka

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba dvou bytových domů bude umístěna na nároží ulic Broumarská a Sklenská, na pozemcích parc. č. 2599/61, 2599/62, 2599/63 v katastrálním území Kyje, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000 a na doplňujícím výkresu v měřítku 1:500, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno.

2. Bytový objekt A bude umístěn ve vzdálenosti 4,4 m od hranice pozemku č. parc. 2865 k.ú. Kyje, ve vzdálenosti 6,9 m od hranice pozemku č. parc. 214/1 k.ú. Černý Most. Odstupová vzdálenost objektů A a B je 17,0 m. Objekt B bude umístěn ve vzdálenosti 10,6 m od hranice pozemku č. parc. 214/1 k.ú Černý Most.

3. Bytový objekt A bude obsahovat jedno podzemní a tři plnohodnotná nadzemní podlaží, čtvrté nadzemní podlaží je ustupující, bude zastřešen plochou střechou. Horní líc atiky objektu A je na úrovni 245,10m, ą0,000 je na úrovni 232,30 m n. m. Bpv. Bytový objekt B bude obsahovat dvě plnohodnotná nadzemní podlaží a třetí nadzemní podlaží je ustupující, bude zastřešen plochou střechou. Horní líc atiky objektu B je na úrovni 240,60m, ą0,000 je na úrovni 231,50 m n. m. Bpv. Plocha fasády je tvořena hladkou omítkou v pastelových odstínech pískové a okrové. Fasády parteru a ustupujících podlaží budou obloženy dřevem v barvě pinie.Rámy výplní otvorů budou dřevěné euro profily v barvě přírodního dřeva, klempířské prvky provedeny z titanzinkového plechu, zábradlí balkonů, paravany a venkovní žaluzie budou dřevěné v barvě přírodní.

4. Doprava v klidu je řešena pro 1 bytovou jednotku o jedné obytné místnosti a 25 bytových jednotek do 100 m2 celkové plochy. 22 garážových stání bude realizováno v suterénní garáži a 7 parkovacích stání ohraničených dřevěnou stěnou s pergolovým zastřešením v kombinaci s popínavou zelení bude umístěno na pozemku investora. Z tohoto počtu jsou vyhrazena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vjezd na pozemek bude z ulice Sklenská.

5. Zásobování vodou bude zajištěno z nově vybudovaného prodloužení vodovodního řadu DN 100 z ulice Sklenská v délce cca 90 m na pozemcích č. parc. 2748, 2865 k.ú. Kyje. Oba objekty budou napojeny pomocí vlastních vodovodních přípojek na tento prodloužený vodovodní řad v délce cca 2 x 5,0 m z ulice Sklenská na pozemcích č. parc. 2599/61 a 2865 k.ú. Kyje.

6. Zásobování teplem bude zajištěno novou přípojkou na pozemcích č. parc. 2599/61, 2599/62, 2599/36 k.ú. Kyje na primární horkovodní rozvod Pražské teplárenské soustavy CZT. Vlastní technické řešení bude předloženo v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.

7. Odkanalizování splaškových vod bude zajištěno novou kanalizační přípojkou PVC DN 200 v délce cca 11,5 m do stávajícího řadu v ulici Sklenská na pozemcích č. parc. 2599/61, 2865 k.ú. Kyje. Odvod dešťových vod bude zajištěn do stávající veřejné dešťové kanalizace v ulici Sklenská přípojkou KT DN 200 v délce cca 7,5 m na pozemcích č. parc. 2599/61, 2865 k.ú. Kyje.

8. Zásobování elektrickou energií bude zajištěno novou přípojkou z distribučního rozvodu v ulici Sklenská ze stávajícího rozvaděče při čp. 855 na pozemcích č. parc. 2599/38, 2726/4, 2865, 2748, 2599/61, 2599/621 k.ú. Kyje. Nová kabelová přípojka bude přiložena ke stávajícím kabelům nn PRE do chrániček, přechod ulice Vajgarské bude proveden protlakem.

9. Telefonizace objektu bude zajištěna novou kabelovou přípojkou napojenou do stávající připojovací komory z ulice Želivské, kabel bude veden ve společné trase se stávajícími sdělovacími kabely ulicemi Želivská a Vajgarská, přechod ulice Želivské bude proveden stávající chráničkou, přechod ulice Vajgarské bude řešen protlakem souběžně s kabelem nn na pozemcích č. parc. 2746, 2726/4, 2865, 2599/61 k.ú. Kyje.

10. Podlahy garáží i dno výtahové šachty budou opatřeny izolací proti působení a průniku ropných látek a nebudou odvodněny do kanalizace. Technické řešení případných úniků oleje bude předloženo v projektu ke stavebnímu povolení.

11. Hromadná podzemní garáž bude řešena s vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením v souladu s přílohou 1 ČSN 730804. Nucené větrání garáží bude řešeno v projektu pro stavební povolení odsáváním nad střechu bytového domu.

12. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora č. parc. 2599/61, 2599/62, 2599/63 k.ú. Kyje.

13. Stavba musí být koordinována s akcemi sdělenými navrhovateli odborem koordinace TSK, jehož aktualizované vyjádření si investor vyžádá a doloží ke stavebnímu řízení.

14. V projektu ke stavebnímu povolení budou řešeny úpravy povrchů narušených stavbou.

15. Projekt organizace výstavby ke stavebnímu povolení bude zpracován tak,

a) že během výstavby bude zajištěn příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha dotčené oblasti (příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů a svoz domovního odpadu)

b) s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 188/2004 Sb.

16. K projektu pro stavební povolení přiloží investor k posouzení podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona:

a) Hlukovou studii hodnotící hlukové poměry ze stavební činnosti ve venkovním prostoru

b) Ochranu fasády směrem do ulice Broumarská, která je napadena hlukem, pasivním způsobem, tj. zvukoizolačními výplněmi otvorů v kombinaci s nízkou protihlukovou bariérou.

c) Projekt terénních a sadových úprav, včetně parkových úprav na pozemku č. parc. 2599/36, pronajatém investorem, s vyřešením pěších tahů, odpočinkových míst ve vazbě na prostorové uspořádání stávající zástavby rodinnými domy i přilehlého zdravotního střediska.

d) Zapracování požadavků vyhl. č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) Výpočet tepelně technických vlastností navrhovaných základních stavebních konstrukcí a otvorových výplní budovy dle novelizované ČSN 73 0540 – 2, Energetický průkaz budov v souladu s vyjádřením ČR – Státní energetické inspekce zn. 365-31.8/04/11.103/Bl ze dne 20.9.2004.

f) Komplexní řešení odpadového hospodářství s navržením dostatečného počtu stanovišť pro umístění sběrných nádob na směsný komunální odpad a tříděné složky komunálního odpadu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Kyjský občanský klub občanské sdružení - námitky dne 12.11.2004 č.j. 3426/3428/04

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

1. Navrhovaná stavba je negativní prvek, který svým celkovým objemem stavby, podlažnosti a zastavěností pozemku neodpovídá charakteru území.
2. V dokumentaci není řešen způsob vytápění bytů.
3. V dokumentaci nejsou dokumenty se stanovisky k umístění výjimečně přípustné stavby
4. Nedostatečná plocha zeleně.
5. K dokumentaci není přiložena hluková studie.
6. Bude docházet ke zvýšené koncentraci znečistění rozjíždějícími se automobily.
7. Budou překročeny hlukové limity navrhovaného obytného souboru.V předložené dokumentaci k územnímu řízení není dostatečně posouzen vliv provozu na obyvatele a životní prostředí navrhované stavby a vliv na její obyvatele i v okolí stavby. Je potřebné zpracovat dopravní studii současného stavu s modelováním dalšího možného vývoje dopravního zatížení v celé dotčené oblasti.
8. Nepřípustné je také umístění parkoviště do plochy PP – parky a parkově upravené plochy a umístění obytného objektu B na styku s plochou PP je také nevhodné.
9. Doplnit do projektové dokumentace vizualizované pohledy navrhované stavby

Námitky, kterým bylo vyhověno:

10. V předložené dokumentaci není blíže specifikováno umístění protihlukové stěny, materiál a velikost navrhované protihlukové stěny.
11. V dokumentaci není předložen Energetický průkaz budovy
12. Z dokumentace nelze zjistit způsob ukládání komunálního odpadu
13. Není řešeno nucené odvětrání garáží přes střechu objektu
14. Nejsou řešeny hlukové poměry budoucího provozu stavby.

Námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

15. Je potřebné zpracovat projekt sadových úprav na celé území vymezené ulicemi Sklenská, Vajgarská a Broumarská, která je určena jako plocha PP – parky a parkově upravené plochy.

Odůvodnění:

Dne 1.9.2004 podal navrhovatel NH CAR s.r.o., se sídlem Diskařská 100, 160 00 Praha 6, zastoupený Ing. arch. Radimem Hubičkou, Nevanova 50, 163 00 Praha 6 návrh na územní rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části rozhodnutí.

Stručná charakteristika stavby:

Jedná se o stavbu dvou bytových domů, včetně parkoviště, napojení na přilehlou komunikaci, sadových úprav a přípojek na veřejné inženýrské sítě – voda, kanalizace, teplovod, vedení NN a slaboproud.

Projektant: Ing. arch. Radim Hubička
Autorizovaný architekt, ČKA 01 389

Funkce a kapacita stavby:

Bytový dům A obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží ( z toho 4. N.P. ustupující ), má kapacitu 18 bytových jednotek do 100m2, 22 odstavných stání v garáži. Bytový dům B obsahuje tři nadzemní podlaží ( z toho 3. N.P. ustupující ), má kapacitu 8 bytových jednotek do 100m2. 7 odstavných a parkovacích stání na pozemku investora.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a dne 20.9.2004 podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., informoval o tomto řízení občanská sdružení. Do řízení se přihlásila tato občanská sdružení: I. Občanské sdružení Hloubětín a Kyjský občanský klub, která byla zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Navrhovaná stavba je dle platného územního plánu hl.m.Prahy, schváleného usnesením ZHMP č.10/05 ze dne 9.9.1999 a dle vyhlášky č.32/1999Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy umístěna v polyfunkčním území smíšeném SVO – smíšené obchodu a služeb, kde umístění bytového domu je v souladu s funkčním využitím území, byť výjimečně přípustným (výjimečně přípustné funkční využití – stavby pro bydlení), v monofunkční ploše příroda, krajina, zeleň PP – parky a parkově upravené plochy (doplňkové funkční využití – nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení), v polyfunkční ploše obytné – OC – čistě obytné (doplňkové funkční využití – nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení).

Umístění stavby bytového vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků a z hlediska čl. 4 odst. 1 je dle názoru stavebního úřadu akceptovatelné.

Zdůvodnění pro umístění výjimečně přípustné stavby:

Při posouzení umístění výjimečně přípustné stavby vycházel stavební úřad z Metodického pokynu k Územnímu plánu, a proto požadoval od navrhovatele stanovisko MHMP SURM k umístění stavby dle výjimečně přípustného funkčního využití v souladu s vyhláškou č. 32/99 Sb…….MHMP SURM se vyjádřil v tom smyslu, že předmětnou stavbu nedoporučuje, avšak zamítavé stanovisko nevydal, byť poukázal na předchozí zastavovací podmínky, které pro dané území zpracoval. Dalším podkladem pro posouzení výjimečně přípustné stavby bylo stanovisko městské části Praha 14 sdělené prostřednictvím odboru územního rozvoje, které proti využití pozemku k bytovým účelům nemá námitek. Návrh bytových domů sleduje konfiguraci svažujícího se terénu, objekty jsou situované po vrstevnicích, počet podlaží a celková výška se snižuje ve směru severojižním.

Stavební úřad proto vycházel z úvahy, že umístění výjimečně přípustné stavby je možné a je v souladu jak s platným územním plánem, tak s obecně technickými požadavky na výstavbu v hl. městě Praze. Při posouzení celé funkční plochy je severní část využita pro obchod a služby, v jižní části je navrženo bydlení. Využití celé plochy území SVO odpovídá uvedeným vyhláškám i územnímu plánu. Stavební úřad také vzal v úvahu, že umístění objektů pro bydlení v daném území je příznivější a méně zatěžujícím faktorem pro stávající zástavbu rodinnými domy, než předpokládaný halový objekt. Upravená parková plocha směrem ke stávající zástavbě bude využívána k relaxaci nejen obyvateli nových bytových domů, ale také obyvateli z vilové části a v neposlední řadě i návštěvníky zdravotního střediska.

Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 7.10.2004 vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Po doplnění návrhu bylo v řízení pokračováno.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 26.10.2004 známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.11.2004, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Investor následně doložil vyjádření MHMP SÚRM č.j. SURM 14528/2004 ze dne 9.12.2004, které nepřináší žádné nové připomínky a vyjádření, odkazuje pouze na dříve vydané vyjádření č.j. 2304/2004 a 2374/2004 ze dne 15.4.2004. Navrhovatel opravil v průběhu řízení v projektové dokumentaci zjevnou nesprávnost a písařskou chybu týkající se výšky objektu, namísto 255,10 m Bpv u objektu A patří 245,10 m Bpv. U objektu B je správně 240,60 m Bpv namísto chybně uvedeného 244,60 m Bpv. Stavební úřad má za to, že práva účastníků řízení nebyla omezena a že měli možnost nahlédnout do kompletního materiálu, podkladů pro rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

ˇ Vyjádření hygienika - stanovisko vydal HS HMP, čj. 0525/04/PS/HK z 19.02.2004, č.j. 525/04/PS-HK ze dne 19.02.2004
ˇ Vyjádření orgánu požárního dozoru - vydal HZS zn.HSAA-8015/1698-ODVS-2004 z 31.03.2004
ˇ Vyjádření orgánu dopravy - stanovisko MHMP Odbor dopravy, čj. MHMP-120826/2004/DOP-04/Fr z 31.08.2004, informace o zařazení komunikace „Broumarskᓠč.j. MHMP-81021/2004/RDO-RD/Čd z 08.06.2004, rozhodnutí o připojení vjezdu na komunikaci č.j. OVD/2612/2614/2004/PALK ze dne 11.10.2004
ˇ Stanovisko orgánu památkové péče - MHMP - odbor památkové péče, čj. MHMP 4960/2004/Stj z 29.01.2004
ˇ Vyjádření orgánu ochrany životního prostředí – odbor životního prostředí MHMP stanovisko č.j. MHMP – 043102/2004/001/OZP/VI ze dne 14.04.2004, stanovisko OŽP ÚMČ Praha 14 zn. 506/OŽP/507/04/Dv ze dne 09.09.04
ˇ Vyjádření odboru krizového řízení MHMP č.j. MHMP 120283/2004 ze dne 08.09.2004
ˇ Vyjádření Státní energetické inspekce – zn.: 365-31.8/11.103/BL ze dne 20.09.2004
ˇ Vyjádření SÚRM č.j.2304/2004, 2374/2004 ze dne 15.04.04,
ˇ Vyjádření odboru územního rozvoje OŽP ÚMČ Praha 14 OÚR/394/04/819 ze dne 02.03.2004
ˇ Vyjádření vodoprávního úřadu č.j. OVD/2611/2613/04/RANI ze dne 14.09.2004
ˇ Vyjádření MHMP OSM č.j. OSM/140039/04/VP/Sed ze dne 07.10.2004
ˇ Souhlas OESM ÚMČ Praha 14 č.j. 2022/OESM/2004 ze dne 27.10.2004

další vyjádření:

ˇ Vyjádření TSK hl. m. Prahy zn. 2612/04/220/Me ze dne 29.09.2004
ˇ Vyjádření odboru koordinace zvláštního užívání komunikací TSK zn. 2262/04/260/Pá ze dne 24.09.2004
ˇ Policie ČR - čj. PSP-1741/DI-4-2003 ze dne 18.12.2003, PSP – 47-22/DI-4-2004 ze dne 20.2.2004
ˇ DP hl. m. Prahy a.s. – Svodná komise zn. 90113/35Ha1183/2085 ze dne 03.09.2004
ˇ PVS a.s. zn. 6055/04/02/Po, Pa ze dne 24.09.20043
ˇ PVK a.s. zn. 23929/04/ ze dne 01.09.2004
ˇ Povodí Vltavy zn. 260/263/12566/4196/04 ze dne 15.09.2004
ˇ PRE a.s. zn.211300/1909/974 ze dne 24.09.2004
ˇ Český Telecom a.s. zn. OS/Pz/626655/6/2004/C.5.3 ze dne 12.10.2004
ˇ PT a.s. zn. OÚ/3438/04/Epu ze dne 08.10.2004
ˇ Eltodo Citelum zn. EC 303/5385/04 ze dne 11.10.2004
ˇ České radiokomunikace zn. ÚTS/P11532/04/PK ze dne 01.10.2004

Návrh byl doložen vyjádřením správců poduličních sítí:

ˇ Kolektory Praha – dne 14.04.2004,07.09.2004
ˇ UPC Česká republika a.s., 08.04.2004
ˇ Ministerstvo vnitra ČR - správa kabelů, dne 05.04.2004
ˇ Aliatel a.s.- dne 19.04.2004
ˇ VUSS Praha – dne 19.04.2004
ˇ České dráhy, správa železničních telekomunikací dne 15.04.2004
ˇ ČEZnet – dne 08.04.2004
ˇ DP hl. m. Prahy divize kabelová síť dne 06.04.2004
ˇ DP hl. m. Prahy divize metro dne 03.04.2004
ˇ KPN Qwest, výstavba tras dne 06.04.2004
ˇ GTS Czech a.s., dne 06.04.2004
ˇ TSK – správa řídících systémů 6.04.2004
ˇ STE – sdělovací dálkové kabely dne 06.04.2004
ˇ PP a.s. cne 07.04.2004
ˇ Transgas a.s. dne 08.04.2004 , 15.04.2004
ˇ Český Telecom a.s.,divize sítí, dokumentace liniových staveb dne 05.4.2004
ˇ T Systems PragoNet a.s. ze dne 06.04.2004
ˇ SITEL spol. s r.o. dne 14.04.2004

Souhlas vlastníků dotčených pozemků podle § 38 stav. zákona:

Navrhovatel NH Car, spol. s r.o. je vlastníkem stavbou dotčených pozemků č. parc. 2599/61, 2599/62, 2599/63 k.ú. Kyje dle LV č. 1996, výpis z katastru nemovitostí ze dne 03.09. 2004.

Pozemky č. parc. 2599/36, 2599/39, 2746/1 a 2748 k.ú. Kyje jsou ve vlastnictví MČ Praha 14. Odbor ekonomiky a správy majetku ÚMČ Praha 14 vydal souhlas s uložením inženýrských sítí č.j. 2022/OESM/2004 ze dne 27.10.2004. Souhlas vlastníka pozemku č. parc. 2865 k.ú. Kyje MHMP odbor správy majetku byl dán sdělením č.j. OSM/140039/04/VP/Sed ze dne 7.10.2004.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

ˇ NH CAR s.r.o., Pražská teplárenská a.s., Hlavní město Praha Sekce útvaru rozvoje hl.m. Prahy, HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, Městská část Praha 14 ÚMČ Ing. Miroslav Froněk-starosta, Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor ekonomiky a správy majetku, Pražská energetika a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Český Telecom a.s. oblast Praha o.z. MPO Praha, Eltodo Citelum spol. s r.o., Kyjský občanský klub občanské sdružení, I. Občanské sdružení Hloubětín, ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát Praha

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:

Všechny námitky byly vzneseny občanským sdružením K. O. K. Kyjský občanský klub podáním ze dne 12.11.2004 č.j. 3426/3428/04

Zamítnuté námitky:

1."Navrhovaná stavba je negativní prvek, který svým celkovým objemem stavby, podlažnosti a zastavěností pozemku neodpovídá charakteru území, se kterým bezprostředně sousedí a kterého je součástí. Pohledově exponovaná poloha vyžaduje kvalitní architekturu. Navrhovaná stavba neodpovídá podmínkám regulace C1, stanovenému funkčnímu využití plochy SVO a zastavovacím podmínkám ( 1 NP – 2 NP), výškovou hladinou zástavby, - 242 m n m., koeficient zeleně , koeficient podlažních ploch. Stavba nerespektuje charakter krajinného rázu, který by měl být zachován jako rekreační, jako protiváha silně urbanizované oblasti katastru Černý Most. Výstavbou dojde k narušení poměru krajinných složek (několik desítek metrů od navrhované stavby začíná přírodní park Klánovice – Čihadla a jižně od navrhované stavby je území ekologické stability ÚES a biokoridor."

Funkční plocha SVO umožňuje situování halového objektu s využitím pro obchod a služby, územním plánem tedy není uvažována pro využití pro sport a rekreaci. Umístění halového objektu by pro území znamenalo zvýšení nákladní dopravy, které by negativně ovlivňovalo kvalitu bydlení ve stávající k rodinné zástavbě. Stavební úřad se domnívá, v souladu s vyjádřeními dotčených správních úřadů z hlediska ochrany přírody a krajiny, že kvalita přírodního a urbálního prostředí umístěním staveb s funkcí bydlení bude mnohem méně narušena. Bydlení nad rybníkem řeší bydlení ve formě viladomů a bude tvořit přirozený přechodový článek mezi přeurbanizovaným sídlištěm Černý Most a stávající zástavbou rodinnými domy v Kyjích. Návrh koresponduje se svažujícím se územím ve směru sever – jih, parkově upravené plochy plynule navazují na přírodní park Čihadla – Klánovice. Doprava pro navrhované bytové domy bude převážně privátní osobními automobily. Nárůst dopravy nebude zatěžovat okolí nad přípustnou míru.

Urbanistická studie byla vypracována jako podkladní materiál pro Územní plán hl. m. Prahy, který je závazný a pro toto území ( funkční plocha SVO ) stanovuje koeficienty míry využití území (výpočet se stanovuje na celou funkční plochu ) uvádí v směrné části míru využití „C“ a v informativní části uvádí „1“ pro stavby pro podnikání ( NH CAR ) a pro bydlení "3+".

Novela Ú.pl.hl.m.P. z 22.10.2002.

Předložená projektová dokumentace Bydlení nad rybníkem obsahuje dva bytové objekty, a to o podlažnosti 2 + ustupující podlaží a 3 + ustupující podlaží a tím splňuje zastavovací podmínky Územního plánu.

Výpočet koeficientů je proveden dle Metodického pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy příloha č. 1 ze dne 22.10.2002. Výpočet se stanovuje na celou funkční plochu – ne na jednotlivé pozemky stavby, pozemky určené pro stavbu nekorespondují s hranicí funkční plochy.

V směrné části míry využití „C“ je koeficient KPP stanoven na 0,5 a návrhem dodržen ( viz. PD ) a koeficient KZ od 0,30 – 0,55 = 0,45 ( stavby pro podnikání – stavby pro bydlení ), který je návrhem též dodržen ( viz. PD ).

Na námitku, že výstavbou dojde k narušení poměru krajinných složek (několik desítek metrů od navrhované stavby začíná přírodní park Klánovice – Čihadla a jižně od navrhované stavby je území ekologické stability ÚES a biokoridor stavební úřad poukazuje na vyjádření odboru životního prostředí MHMP č.j. MHMP- 043102/2004/001/OZP/VI ze dne 14.4.2004 a odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 zn. 506/OŽP/507/04/Dv ze dne 9.9.2004, jako dotčených správních úřadů na úseku ochrany životního prostředí.

Z výše uvedených důvodů byla námitka zamítnuta.

2."V dokumentaci není řešen způsob vytápění bytů. Zdroj centrálního zásobování teplem prochází přímo vedle navrhované stavby. Je proto potřebné, z hlediska ekologické ochrany ovzduší, tento zdroj centrálního zásobování, který je k dispozici využít. Je nutné dodržet Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002, který ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrální zdroje tepla."

V předložené projektové dokumentaci je navrženo zásobování objektů teplem napojením na médium Pražské Teplárenské a.s., čili na centrální zdroj vytápění, což je v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Tato námitka byla zamítnuta.

3. "V dokumentaci nejsou dokumenty se stanovisky k umístění výjimečně přípustné stavby v souladu s metodikou ÚP HMP".

V předložených podkladech pro územní řízení je doloženo stanovisko MHMP SÚRM č.j.2304/2004, 2374/2004 ze dne 15.04.04 k výjimečně přípustné stavbě, které umístění předmětné stavby nedoporučuje a stanovisko ze dne 9.12.2004 č.j. SURM 14528/2004, které pouze odkazuje na dříve uvedené stanovisko. Podkladem pro řízení je rovněž vyjádření městské části Praha 14, odboru územního rozvoje zn. OÚR/394/04/819 ze dne 2.3.2004, které na základě projednání v poradních orgánech městské části konstatuje, že proti využití pozemku k bytovým účelům není námitek.

Námitka byla zamítnuta.

4. "Z celkové velikosti pozemků č. parc. 2599/61, 2599/62 a 2599/63 – 2455 m 2 tvoří zeleň na rostlém terénu pouze 700 m2. Ostatní zeleň musí být umístěna mimo území, které je předmětem rozhodnutí o umístění stavby, na cizích pozemcích."

Výpočet koeficientu zeleně se stanovuje na celou funkční plochu – ne na jednotlivé pozemky stavby, pozemky určené pro stavbu nekorespondují s hranicí funkční plochy.

Koeficient KZ od 0,30 – 0,55 = 0,45 ( stavby pro podnikání – stavby pro bydlení ), který je návrhem též dodržen ( viz. PD ). Námitka byla zamítnuta.

5."K dokumentaci není přiložena hluková studie (pouze se na ni odvolává vyjádření HS hl. m. Prahy )"

Hluková studie pro navrhovanou stavbu je podkladem pro posouzení dotčeným správním úřadem Hygienickou stanicí hl. m. Prahy na úseku ochrany veřejného zdraví a vydal stanovisko, které je podkladem pro řízení. Námitka byla zamítnuta.

6."Mezi liniové zdroje znečistění, u navrhované stavby, patří hlavně osobní automobily v ulici Broumarská, která je čtyřpruhová a jednou z nejfrekventovanější komunikací přivádějící dopravu do sídliště Černý Most. Křižovatka Sklenská – Broumarská je světelně řízení a přímo před navrhovanou stavbou bude docházet ke zvýšené koncentraci znečistění rozjíždějícími se automobily"

Stanovisko dotčeného správního úřadu v oblasti ochrany veřejného zdraví Hygienické stanice hl. m. Prahy nepoukazuje na nebezpečí zvýšené koncentrace znečistění rozjíždějícími se automobily, S návrhem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí souhlasí – viz stanovisko č.j. 525/04/PS-HK ze dne 19.2.2004. Námitka byla zamítnuta.

7. "Navrhovaný obytný soubor je umístěn v území SVO a vzhledem k intenzitě dopravy (20.000 vozidel za 24 hodin) jsou překročeny povolené limity (55 dB ve dne a 45 dB v noci) dané Nařízením vlády č. 502/2002 Sb. Korekci k = 5 dB je možné uplatnit pouze pro obytnou zástavbu při hlavních dopravních komunikacích ( Broumarská ulice je zařazena do sítě místních komunikací II. třídy). I při využití této korekce bude docházet v nejvíce akusticky exponovaných místech k významnému překročení i korigovaných hodnot. Po plánované rekonstrukci broumarské ulice se vlivem vyšší průjezdnosti a dostavbě sídliště Černý Most intenzita dopravy na Broumarské ulici ještě zvýší a hlukové poměry u navrhovaného obytného souboru se ještě zhorší. V předložené dokumentaci k územnímu řízení není dostatečně posouzen vliv provozu na obyvatele a životní prostředí navrhované stavby a vliv na její obyvatele i v okolí stavby. Je potřebné zpracovat dopravní studii současného stavu s modelováním dalšího možného vývoje dopravního zatížení v celé dotčené oblasti a se zahrnutím budoucího provozu stavby."

Stanovisko dotčeného správního úřadu v oblasti ochrany veřejného zdraví Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. 2411/04/PS-HK ze dne 1.6.2004 upřesňuje stanovisko č.j. 525/04/PS-HK a uvádí, že stanovisko bylo vydáno za předpokladu ochrany fasády situované do ulice Broumarské, která je napadena dopravním hlukem, pasivním způsobem, tj. okny s kombinací nízké protihlukové bariéry.

Námitka byla zamítnuta.

8."Nepřípustné je také umístění parkoviště do plochy PP – parky a parkově upravené plochy a umístění obytného objektu B na styku s plochou PP je také nevhodné."

Stanovisko OŽP MHMP č.j. MHMP – 043102/2004/001/OZP/VI ze dne 14.4.2004 upozorňuje na nevhodné umístění parkovacích stání do plochy PP – parky a parkově upravené plochy. Navrhovatel tuto připomínku vzal v úvahu a krytá parkovací stání umístil do plochy SVO, takto upravená dokumentace byla předložena stavebnímu úřadu k územnímu řízení. Investor zároveň navrhl parkovací stání ohraničená dřevěnou stěnou s pergolovým zastřešením, opatřená popínavou zelení, která bude tvořit nenásilný přechod mezi územím bytových domů a parkově upravenou plochou. Z těchto důvodů byla námitka zamítnuta.

9. Do projektové dokumentace doplnit vizualizované pohledy

Návrh byl prověřen dvěma nejexponovanějšími záběry a to z ul. Broumarské ze severu s vazbou na objekt NH CAR a následně z jihu od rybníka s vazbou na sídlištní bariéru.

Vizualizovaný pohled z jihu prokázal, že navrhovaný bytový soubor tvoří pohledově spojovací článek mezi přeurbanizovaným sídlištěm Černý Most a vilovou zástavbou.

Námitky, kterým bylo vyhověno:

10. "V předložené dokumentaci není blíže specifikováno umístění protihlukové stěny, materiál a velikost navrhované protihlukové stěny."

Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky 16 b) tohoto rozhodnutí.

11. "V dokumentaci není předložen Energetický průkaz budovy"

Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky 16 e) tohoto rozhodnutí.

12. "Z dokumentace nelze zjistit způsob ukládání komunálního odpadu"

Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky 16 f) tohoto rozhodnutí

13."Není řešeno nucené odvětrání garáží přes střechu objektu"

Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky 11. tohoto rozhodnutí.

14. Nejsou řešeny hlukové poměry budoucího provozu stavby

Námitce bylo vyhověno stanovením podmínky 16 a) tohoto rozhodnutí.

Námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

15."Je potřebné zpracovat projekt sadových úprav na celé území vymezené ulicemi Sklenská, Vajgarská a Broumarská, která je určena jako plocha PP – parky a parkově upravené plochy."

Námitce bylo částečně vyhověno stanovením podmínky 16 c) tohoto rozhodnutí. Investor bude parkově upravovat část na pozemku č. parc. 2599/36 k.ú. Kyje vymezenou ulicemi Sklenská, Vajgarská a v jižní části ohraničenou prodloužením linie zástavby.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

ˇ Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

ˇ Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, položky 17 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Příloha pro navrhovatele: (k vyzvednutí po právní moci rozhodnutí)

ˇ ověřená dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších změn a doplňků).

Rozhodnutí se doručuje:
účastníci (doručenky)

1. NH CAR s.r.o., Diskařská 100, 160 00 Praha 6
2. Ing.arch. Radim Hubička, Nevanova 50, 163 00 Praha 6
3. Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 05 Praha 7
4. Hlavní město Praha Sekce útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám 8, 118 54 Praha 1
5. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, nám.Franze Kafky 1,11015 Praha 1
6. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing. Miroslav Froněk-starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
7. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
8. Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
9. Pražské vodovody a kanalizace a.s. PVK, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
10. Český Telecom a.s. oblast Praha o.z. MPO Praha, Olšanská 55, 130 34 Praha 3
11. Eltodo Citelum spol. s r.o., Novodvorská 1010, 142 00 Praha 4
12. Kyjský občanský klub občanské sdružení, Vajgarská 1415, 198 00 Praha 9
13. I. Občanské sdružení Hloubětín, Mochovská 19, 194 00 Praha 9
14. ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát Praha, Legerova 49, 120 00 Praha 2

dotčené správní úřady

15. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
16. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 14
17. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
18. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
19. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy odd. dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
20. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor krizového řízení, Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1

na vědomí

21. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Opis
- spis
- referent