MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY

Váš dopis zn. Naše č. jednací Vyřizuje/linka V Praze dne
  OVD/3425/06/MILD Ing. Milfaitová/410 24.4.2007

 

OZNÁMENÍ

POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Golf Resort Černý Most a.s., Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
kterého zastupuje Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha - Horní Počernice

(dále jen "navrhovatel") podal dne 13.12.2006 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Golfové hřiště Golf Resort Black Bridge", Praha - k.ú. Dolní Počernice, Horní Počernice, Černý Most - 1.etapa
na území m.č. Praha 14, m.č. Praha 20

v oblasti ohraničené ulicí Národních Hrdinů, Východní spojkou a potokem Chvalka .

Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle § 36 odst. 1 stavebního zákona pokračování územního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání na den

28.5. 2007 (pondělí) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č. dv. 207.
Účastníci územního řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 14, Úřad městské části, odbor výstavby a dopravy, úřední dny: Po a St: 7.30 - 18.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě).

Poučení:

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Milfaitová
referent odboru výstavby a dopravy

 

Obdrží:

Veřejnou vyhláškou

1 úřední deska m.č. Praha 14
2. úřední deska m.č. Praha - Dolní Počernice, Stará Obec 10, 190 12 Praha 9
3. úřední deska Praha 9 - Horní Počernice, Jívanská, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

dotčené správní úřady

4. Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Generála Janouška 844, 198 00 Praha 9
5. Hygienická stanice hl.m. Prahy pobočka Praha - Sever, Měšická 646, 190 21 Praha 9
6. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jungmannova 29, 110 01 Praha 1
7. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor výstavby a dopravy,oddělení dopravy, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
8. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor dopravy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
9. Městská část Praha - Horní Počernice, Úřad městské části - Odbor výstavby, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
10. Městská část Praha 20 ÚMČ Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice
11. Městská část Praha - Dolní Počernice ÚMČ, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
12. Městská část Praha 14 ÚMČ Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
13. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1

na vědomí

14. HMP Magistrát hlavního města Prahy Odbor správy majetku, Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
15. Městská část Praha 14 odbor ekonomiky a správy majetku, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
16. Městská část Praha - Horní Počernice, odbor správy majetku, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
17. Městská část Praha 14 ÚMČ Ing.Miroslav Froněk,starosta, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
18. Městská část Praha - Dolní Počernice zastoupena starostou, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
19. Městská část Praha - Horní Počernice starosta, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
20. Ing. Pavel Švehla, Na Chvalce 2407, 193 00 Praha - Horní Počernice
21. spis