Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 10. 2009

č. 521/RMČ/2009

k návrhu zimní údrľby chodníků, které jsou ve správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zimní údrľbu chodníků dle přílohy č. 1

II. d o p o r u č u j e

neprovádět zimní údrľbu chodníků dle přílohy č. 2

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit Radu hlavního města Prahy s tímto usnesením

T: 20. 10. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OVD