Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

65. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 9. 2005

č. 473/RMČ/2005

k oznámení o pokračování územního řízení na umístění stavby "Bytový areál Jahodnice", Praha 9 - Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s upraveným návrhem projektu k územnímu řízení "Bytový areál Jahodnice" investora SKANSKA Program Start, s. r. o. ze dne 4. 7. 2005

II. p o z a s t a v u j e

souhlas s využitím pozemků parc. č. 963, 964, 967, 968 v k. ú. Hostavice, udělený OESM Úřadu městské části Praha 14 dne 13. 9. 2004, z důvodu nesplnění podmínek uvedených v usnesení Rady městské části Praha 14 č. 586/RMČ/2004 ze dne 16. 11. 2004

III. p o ž a d u j e

vzhledem k vývoji dopravních řešení při napojení areálu na Českobrodskou ul. přepracování projektu pro územní řízení tak, aby hlavní obslužná komunikace "Bytového areálu Jahodnice" vedla po východním okraji pozemků v majetku investora při současném splnění podmínek dle usnesení č. 586/RMČ/2004

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k územnímu řízení na umístění stavby "Bytový areál Jahodnice" odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14

T: 12. 9. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OVD